KPSS Şartsız 249 Temizlik Personeli Alımı Yapılacak! Son Başvuru Tarihi 11 Haziran!

Başvuruların İŞKUR üzerinden alındığı alımda ayrıca adaylar başvurularını hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Yargıtay Başkanlığı temizlik görevlisi alımında istenilen başvuru şartları ise şu şekilde;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

11.Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Detaylar; https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7268264/yargitay-baskanligi-iskur-araciligiyla- kpss-sartsiz-279- personel-alimi-yapiyor 

- KPSS Cafe, İş-Kur bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/7275576/kpss-sartsiz-249-temizlik-personeli-alimi-yapilacak-son-basvuru-tarihi-11-haziran