Beyoğlu Belediyesi KPSS 70 Puan ile 60 Zabıta ve 20 Düz Memur Alımı Başvuru Formu !

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 zabıta memuru ve 20 Düz memur olmak üzere toplam 80 memur alımı yapacak. Belediye tarafında yapılacak alımlarla ilgili detaylı bilgi paylaşılırken; Alım ile ilgili olarak;

''Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. '' açıklaması yapıldı.

Kimler Başvuru Yapabilecek ?

Aşağıdaki tabloda özel başvuru şartları, alım yapılacak kadro sayıları ve başvuru yapabilecek bölümler bulunmaktadır. Beyoğlu Belediyesi zabıta memuru alımı ilanını incelediğimizde Bu ilanda tüm kadrolar için P3 puanı istendiğini yani başka bir deyişle sadece Lisans mezunlarının başvuru yapabileceği görülmektedir.
2020 Beyoğlu Belediyesi Memur Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

Başvuru Şartları Nelerdir ?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-18 yaşını tamamlamış olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-1 yıl veya daha fazla süreli kasten ilenmiş bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak
-Görevini sürekli olarak yapmasına engel teşkil edebilecek fiziki veya ruhsal bir rahatsızlığı olmamak
-Kadrolara göre açıklanan istenen taban puanları 2020 KPSS'de almış olmak
-Daha önce çalışmış olduğu kurumlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerden dolayı işten çıkarılmamış olmak

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için;657sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48incimaddesinin(A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra BelediyeZabıtaYönetmeliği'nin13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67metre,kadınlardaen az 1.60metreboyundaolmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10kg'dan fazla farkolmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

Belediye tarafından yapılan duyuruda başvurulan şahsen yapılması gerektiği ve başvuru için gerekli olan evraklar paylaşılırken, Başvuruların 28 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında başlayacağı belirtildi.Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı;zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava,memur kadroları için sözlü sınavaçağrılacaktır.

6)SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Belediyemizce, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağıracaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 25.01.2021günü saat 09.30"da başlamak üzere Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Memur alımı için01.02.2021günü saat 09.30'da başlamak üzere Beyoğlu Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

II. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

IV. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

v Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

v Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

v Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur kadroları sınavında değerlendirme;

v Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15"er puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

v Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

v Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

v En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin (www.beyoglu.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/5927074/beyoglu-belediyesi-kpss-70-puan-ile-60-zabita-ve-20-duz-memur-alimi-basvuru-formu