Sağlık Bakanlığı KPSS 50 Puan İle Yeni Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir

Resmi Gazete'nin 23 Haziran 2020 tarihli yayımladığı ilana göre Sağlık Bakanlığı memur alımı yapacak. Alım yapılacak birim ise, Bakanlığa bağlı olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak belirlendi. 

Hangi Branşlarda Alım Yapılacak? 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile ve KPSS Şartı olmadan sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 

KPSS Şartı Olmadan Memur Alım Kadroları 

 Marmara adası Sahil Sağlık Denetleme Merkezi (Balıkesir) ne 2 Gemiadamı ve Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezine 2 Gemiadamı alımı yapılacak. 

KPSS 50 Puan ile Memur Alımı Yapılacak kadro ve birimler:

Başvuru Şartları Nelerdir? 

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

e) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

- KPSS Cafe, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4918789/saglik-bakanligi-kpss-50-puan-ile-yeni-memur-alimi-yapacak-basvuru-sartlari-nelerdir