Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Şartlı Uzman Alım İlanı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU " ŞARTLI" UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI
I – UZMAN KADROLARI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:
5818 Sayılı Kanunla değişik 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında...

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU " ŞARTLI" UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

I – UZMAN KADROLARI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5818 Sayılı Kanunla değişik 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Yozgat İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;BAŞVURU KODU  
MESLEK GRUPLARI  
KONTENJAN  
ÜNVAN  


       U1
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri
       11
 UZMAN


       U2
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
        5
 UZMAN


       U3
Gıda Mühendisliği
        1
 UZMAN


       U4
İnşaat Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
        21
 UZMAN


       U5
Makine Mühendisliği
        3
 UZMAN


       U6
Mimarlık
        1
 UZMAN


       U7
Su Ürünleri Mühendisliği
        2
 UZMAN


       U8
Veterinerlik
        6
 UZMAN


       U9
Ziraat Mühendisliği
        5
 UZMAN


   TOPLAM
 
       55
 55 Uzman,BAŞVURU KODU   
MESLEK GRUPLARI  
KONTENJAN 
ÜNVAN 


         U10
Ziraat Mühendisliği
        2
 UZMAN


         U11
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri
        2
 UZMAN


         U12
İstatistik
        1
 UZMAN


 
TOPLAM
        5
 

5 Uzman

olmak üzere İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilecek 60 (55+5) uzman pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

(5 pozisyon için (U10, U11, U12) atamalar gerçekleştirildikten sonra ilgililer, akreditasyon hazırlıkları kapsamında Kurum merkezindeki çalışmalara katkıda bulunmak üzere geçici görevle Merkez Teşkilatında (Ankara'da) görevlendirilecektir.)

Bu sınavda İl Koordinatörlüklerinde görevlendirmek üzere (60 uzman pozisyonu) şartlı personel seçme sınavına çıkılmaktadır. Şartlı sınav akreditasyonla ilgili çalışmaları hızlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Burada ilan edilen 60 kadro için Maliye Bakanlığından vize istenmiş olup, vize alındığı takdirde atamalar gerçekleştirilecektir. Adaylar bu durumu bilerek başvurularını yapacaklardır.

Sınava başvuran adaylar vize alınamaması durumunda atanamayacaklarını ve bu konuda hiçbir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul etmiş sayılırlar.

II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR :

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Uzman pozisyonları için, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.

III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylar, 21.03.2011 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin edecekleri "Aday Bilgi Formunu" doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.

Başvurular, 23.03.2011 tarihinde başlayacak olup, 25.03.2011 tarihinde (bu tarih dâhil) sona erecektir. "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER"in eksiksiz olarak tamamlanarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurum'a (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara), 23.03.2011 tarihinden 25.03.2011 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00'e kadar ulaştırılmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar, meslek başvuru kodlarından yalnızca birini seçecekler ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden temin ederek dolduracakları Aday Bilgi Formunda çalışmayı talep ettikleri tüm illeri öncelik sırası belirterek tercih edeceklerdir. Adayın bir veya birden çok ili tercih etmiş olması, o il veya illerde görev yapmayı taahhüt ettiği anlamını taşımaktadır. Kurum, adayın başvuruda bulunmadığı il koordinatörlüğüne adayı atama konusunda serbesttir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.) Bir adayın bir ili tercih etmesi, adayın o ile atanmasını zorunlu kılmayacak olup, takdir yetkisi Kurumdadır.

Başvuracak adaylar, dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a)Öğrenim diplomasının aslı veya fotokopisi

b)Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c)Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),

d)Adli Sicil kaydı belgesi,

e)Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.

f)KPSSP3 Sonuç Belgesinin aslı veya fotokopisi

g)Erkek adaylar için, Askerlik Durumu ile İlgili Belge

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. KPSS Puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır. Her meslek grubu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır.

Ancak, söz konusu açıktan atama ile doldurulması öngörülen pozisyonlara meslek grubu itibariyle yeterli sayıda sınav başvurusu gelmemesi durumunda Kurum, açıkta kalan pozisyonların bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvuruları esas almak kaydıyla, ilanda yer alan diğer meslek gruplarına ilişkin açık kontenjanını arttırma yönünde tercihini kullanarak boşluğu doldurma yetkisine sahiptir. Boşluğun doldurulmasına ilişkin meslek grubu tercihini Kurum belirler.

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 28.03.2011 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı sınava girmeye hak kazananlar), 29.03.2011-31.03.2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) TÜRKİYE HALK BANKASININ herhangi bir şubesinden, TÜRKİYE HALK BANKASI Yıldız/ANKARA Şubesindeki (Şube Kodu:409) (IBAN NO:TR61 0001 2009 4090 0006 0000 03) ve 06000003 no’lu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hesabına T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 45 (Kırkbeş) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

Bu ücreti belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen adaylara ve sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinden 06.04.2011 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

VI- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınavın konuları ve sınav konuları içindeki soru sayıları aşağıda belirtilmiştir. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir.

Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 100 soru sorulacaktır ve her bir sorunun doğru cevabı 1(Bir) puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.(Herhangi bir yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir.

( Uzman Alımı İçin Soru Ağırlıkları)

- IPARD Programı, 40 (Kırk) Soru

- Güncel Sosyal ve Ekonomik Sorunlar, 8 (Sekiz) Soru

- Türkiye Coğrafyası, 8 (Sekiz) Soru

- Türkçe Dil Bilgisi, 7 (Yedi) Soru

- TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği, 6 (Altı) Soru

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 6 (Altı) Soru

- Türk Medeniyet Tarihi, 5 (Beş) Soru

- Türkiye'nin Yönetim Yapısı, 4 (Dört) Soru

- AB Kurumsal yapısı, işleyişi, tarihçesi, 10 (On) Soru

- AB Ortak Tarım Politikası, 3 (Üç) Soru

- AB ve Türkiye İlişkileri ile Müzakere Süreci, 3 (Üç) Soru

Sınav, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (Beşevler/ANKARA) 09.04.2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

Sınavda 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır.

VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

Yazılı sınav sonucunda boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapılacaktır. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Sınav Kurulu tarafından karar verilecektir.

Yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer meslek gruplarından doldurulurken, yerine ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr/) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr/) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4298284/tarim-ve-kirsal-kalkinmayi-destekleme-kurumu-sartli-uzman-alim-ilani