Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alım ilanı

Adalet Bakanlığınca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. Başvurular 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlayacak, 26 Ağustos 2009 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Yazılı sınav, Yükseköğretim...
Adalet Bakanlığınca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. Başvurular 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlayacak, 26 Ağustos 2009 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

AD A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 200 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2- Başvurular 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü başlayacak, 26 Ağustos 2009 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3- Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.

4- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür konuları ile Alan Bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Adayların genel başarı puanı tespit edilirken; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (200) bir kat fazlası olan 400 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 400’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 400’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların sınav sonuç belgesinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç belgesinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç belgelerinde ise “Kazanamadınız” ibareleri yer alacaktır.

5- Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2009 tarihi itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1974 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasını engelleyecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında, varsa son üç yıla ilişkin sicillerinin olumlu olması şartı aranır.

6- Sınav başvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayların öncelikle başvuru tarihleri arasında sınav başvuru ücreti olan 50 TL’yi, ÖSYM adına T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edecekleri başvuru formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),

b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olduğunu gösteren diploma örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi örneği), öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,

c) Nüfus cüzdanı örneği

İle birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat başvuracaklardır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek Sınav Giriş ve Kimlik Belgesinde kullanılacağından, fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır.

Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.

Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, sınavdan 3 gün önce eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye başvurmaları ve bu belgeyi almaları gerekmektedir.

8- Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin değişik 11 inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır. Sınavda adaylara 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ; a) Türkçe, b) Matematik, c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, d) Türkiye Coğrafyası, e) Temel Yurttaşlık Bilgisi sorularından,

Alan Bilgisi Testi; a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü Kitabı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, d) Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, e) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği sorularından oluşacaktır.

9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

10- Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav günü ve yeri, ÖSYM tarafından ilgililerin bildirdiği adreslerine gönderilecek ve Bakanlığın internet sayfasında ilân edilecektir. Yazılı sınava katılanlar, sınav sonuçlarının internette ilân edilmiş olması nedeniyle sınav sonuçlarının adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde bir dilekçe ile ÖSYM’ye itiraz edebileceklerdir. ÖSYM, süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara evrak kayıt tarihinden itibaren en geç on (10) gün içerisinde bildirecektir.

11- Yazılı sınavı kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları yada bölge idare mahkemesi başkanlıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (müracaat mercilerince) onaylı örneği,

b) 6x9 ebadında iki adet fotoğraf,

c) Mal bildirim belgesi,

d)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr.) temin edilecek olan ve ilgililer tarafından doldurularak imzalanan fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e) İcra müdür veya yardımcısı olarak görev yapmaya engel akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan

12- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki sıraya göre kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri Adalet Bakanlığı internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.


D U Y U R U L U R

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4295740/adalet-bakanligi-icra-mudur-ve-icra-mudur-yardimcisi-alim-ilani