Bir Üniversite Daha Taşerona Kadro Kesin Sonuçlarını ve Mülakat Tarihlerini Duyurdu

Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında taşerona kadro başvuru sonuçlarına ilişkin kesin liste ve sınav tarihleri duyuruldu.

Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı KHK 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 ncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait liste ekte yayımlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıca

 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Hizmet Alımı Sözleşmesi Açısından Kapsamın Belirlenmesi başlığı altında bulunan 7. maddesinin (3) numaralı bendi

 

gereği Arşiv Araştırma Sonucu olumsuz gelenler işe alım hakkını kaybedecektir.

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı KHK 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 ncü madde kapsamında sürekli işçi ve geçici işçi kadrosuna geçiş sınavı “Sözlü Sınav”şeklinde 05.03.2018-09.03.2018 tarihleri arasında Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5. Katı Yemekhane Vip Salonunda İlan Edilen Listelerde Belirtilen Tarih ve Saatlerde gerçekleştirilecektir.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 üncu maddesinde belirtilen " Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde  gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılabilecektir.

Sınava katılacak personellerin Nüfüs Cüzdanını yanında bulundurması zorunludur.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 02/03/2018

EK 1 :  Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları Listesi (01.03.2018 tarihli Ek Liste)

EK 2 :  Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Listesi ve Takvimi 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

- KPSS Cafe, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4292228/bir-universite-daha-taserona-kadro-kesin-sonuclarini-ve-mulakat-tarihlerini-duyurdu