Amasya Üniv. Fen Bilimleri Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(5 Ocak 2013)

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "12.12.2006 tarih 26374Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi LisansüstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihindeyayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitimve Öğretim...

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "12.12.2006 tarih 26374Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi LisansüstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihindeyayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitimve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"çerçevesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılındaaşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına öğrencialınacaktır.
Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci KontenjanlarıProgram

Anabilim Dalı

ALES Taban Puanı ve Türü

ÜDS-KPDS Puanı

Kontenjan

Açıklama/MüracaatŞartıYüksek Lisans

İlköğretim Matematik Eğitimi

55/Sayısal

-

5

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programından Mezun Olmak.Yüksek Lisans

Biyoloji

55/Sayısal

-

11

Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans Mezunu olmakYüksek Lisans

Fizik

55/Sayısal

-

10+2*

Fizik veya Fizik Öğretmenliği Lisans Mezunu adaylar ile, (*) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu adaylar başvurabilir.Yüksek Lisans

Matematik

55/Sayısal

-

7

Matematik veya Matematik Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak.Doktora

Fen Bilgisi Eğitimi

55/Sayısal

55

2

Fen Bilgisi Eğitiminde Yüksek Lisans Yapmış Olmak.


Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları veDeğerlendirme

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansdiplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'tenbaşvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veyaÜniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan veuluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanınaeşdeğer bir puan almış olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisansdiplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmışolması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündekideğerlendirmede; ilgili ALES puan değerinin %60'ı, lisans notortalamasının (100'lük sisteme göre) %20'si, yazılı sınav notunun%20'si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir.Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibarensıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlarayerleştirilir.

 

Yüksek Lisans Programına Başvurudaİstenecek Belgeler

1.Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesininfotokopisi (Başvuru sırasında belgelerin aslının ibraz edilmesigerekmektedir). Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezunolan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerininYükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ilebirlikte ibraz edilmesi zorunludur,

2.100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalamasıbelirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesininüniversiteleri tarafından onaylanmış ya da noter tasdiklisureti,

3.ALES Sonuç Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluylafotokopisi (ALES'in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),

4.Aslının ibraz edilmesi koşuluyla Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.Başvuru Formu ("www.amasya.edu.tr" adresinden alınacaktır)

6.Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacaklarılisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkinbelge,

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslınınibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,

8.Dosya ücreti olarak 50 TL'nin Halk Bankası Amasya Şubesi (300)6000008 (IBAN: TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) hesabınayatırıldığını gösteren banka dekontu,

9.Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olmasıhalinde kesinlikle başvuru alınmaz.

 

Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüneşahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksikevraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerinasılları veya tasdikli suretleri istenecektir.

 

Doktora Programı Başvuru Koşulları veDeğerlendirme Esasları

1- Doktora için başvuran adayların ÜDS-KPDS'den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puaneşdeğeri bir puanı almaları gerekmektedir,

2- Doktora Programı giriş puanı değerlendirmesinde ilgili ALESpuanının sayısal değerinin %60'ı, lisans not ortalamasının (100'lüksisteme göre) %10'u, yüksek lisans not ortalamasının (100'lüksisteme göre) %10'u, yazılı sınav notunun %20'si alınarak toplanır.Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündekiadaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilenkontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Doktora Programına Başvuru İçin GerekliBelgeler

1.Başvuru Formu ("www.amasya.edu.tr" adresinden alınacaktır)doldurularak çıktısı alınacaktır. Kayıt işleminin tamamlanabilmesiiçin başvuru formunun fotoğraf yapıştırıldıktan sonra aşağıdabelirtilen diğer belgelerle birlikteenstitüye bizzatveyanoterdenvekaletyoluyla bir başkası tarafından da teslim edilebilir.

2. Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesininfotokopisi,

3.Yüksek lisans tez özeti,

4.Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100'lük notsistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin(transkript) fotokopisi,

5.ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

6.ÜDS, KPDS veya dengi bir sınavdan Yabancı Dil Sınav Sonuçbelgesinin aslı veya onaylı örneği

7.Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacaklarılisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkinbelge,

8.Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslınınibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,

9.Dosya ücreti olarak 50 TL'nin Halk Bankası Amasya Şubesi (300)6000008 (IBAN: TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) hesabınayatırıldığını gösteren banka dekontu,

10.Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olmasıhalinde kesinlikle başvuru alınmaz.

 

Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerinasılları veya tasdikli suretleri istenecektir.

Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri veSınavları

Tarih

Açıklama

07.01.2013-21.01.2013

Başvuruların Kabulü

22.01.2013

Yazılı Sınava Alınacak Adayların İlanı

24.01.2013

Yazılı Sınav

25.01.2013

Sonuçların Açıklanması

28-29.01.2013

Kayıt Tarihleri

31.01.2013-01.02.2013

Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine Yedeklerin Kayıt YaptırmaTarihleri

11.02.2013

Öğrenimin Başlama Tarihi

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4291695/amasya-univ-fen-bilimleri-ens-y-lisans-ve-doktora-program-ilani5-ocak-2013