Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi aşağıdaki bölümlere öğretim üyesi alacaktır.

4/C personelin disipline aykırı bir fiil veya halinden dolayı sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işlenen fiil veya halin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E maddesinde sayılan ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve hallerden olması gerektiği yönünde yargı kararı verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan bir personel hakkında yapılan bir soruşturma neticesinde; haksız görev yolluğu aldığı ve bu eyleminin Devlet Memurları Kanununda düzenlenen "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası"nı gerektirdiği sonucuna varılması üzerine, ilgili personelin sözleşmesi feshedilmişti.

Sözleşmesi feshedilen geçici personel tarafından açılan davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerinin sabit olduğu ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

İdare Mahkemesinin kararının temyiz aşamasında görüşen Danıştay 12. Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi ile geçici personelin, memurlardan farklı olarak, bir yıldan az süreli sözleşme ile istihdam edilen kamu hizmeti görevlisi olarak kabul edildiği, memuriyet statüsünden farklı bir statü olarak oluşturulduğu, istihdam koşulları yönünden idareye tanınan takdir yetkisi ölçüsünde, aynı hukuksal durumda olmadıkları memurlardan farklı düzenlemeler yapılmasının mümkün hale getirildiği, bu yetkinin ise sadece Bakanlar Kurulu'na ait olduğu,

-Memurlarla aynı işi yapsalar bile 657 sayılı Kanun gereğince statüsü, çalıştırılma amacı, süresi, hakları ve yükümlülükleri Devlet memurlarından farklılık arzeden geçici personelin istihdam koşulları ile ilgili olarak, her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarında 657 sayılı Kanun'un memurlar için öngördüğü koşullardan farklı düzenlemelere gidildiği,

-4/C personel ile ilgili uyuşmazlıkların yargı mercilerince çözümünde, 657 sayılı Kanun'un memurlarla ilgili hükümlerini doğrudan uygulama olanağının bulunmadı, ancak 657 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelerin 4/C personel hakkında “referans norm” olarak uygulanabileceği

değerlendirmelerinden hareketle, davacıya isnat edilen fiillerin "referans norm" olarak dikkate alınması gereken 657 sayılı Kanunun, 125/E maddesinde sayılan ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaması nedeniyle, davacının "görevini sonlandıran" sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ve temyize konu kararda hukuki isabet görülmediği sonucuna vardı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine Yardımcı Doçent alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Başvuracak adayların: Üniversite Senatosu'nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS'den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan adaylar Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. Adayların, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Adaylar 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ALAN:

Y. DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Epigenetik

1

Fizik Bölümü

Deneysel Katıhal Fiziği (Fotonik)

1

Kimya Bölümü

Fiziko Kimya (Yüzey Kimyası)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

Rezervuar-Üretim Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapısal Güvenilirlik, Risk Analizi, Yapısal Titreşim Ölçüm ve Analizleri

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Finansal Piyasalar ve Makro Ekonomi

1

İşletme Bölümü

Nicel Karar Yöntemleri

1

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

Bilişsel Bilimler ABD

Dilbilim, Bilişim, Zihin ve Formel Anlam Kuramları

1

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4289370/orta-dogu-teknik-universitesi-ogretim-uyesi-alim-ilani