KPSS 2016/1 ile Kadrolara ve Pozisyonlara Başvuru Şartları Nelerdir?

KPSS 2016/1 tercih kılavuzu yayımlandı. 

KPSS 2016/1 kadrolarına veya pozisyonlarına atanmak için başvuracak adayların hangi şartları taşımaları gerekiyor? Adayların öncelikle genel şartları taşımaları gerekiyor. Ardından başvuracakları kadronun özel şartlarını taşımaları zorunluluğu var. Eğer o şartlardan birini taşımıyorsanız tercihiniz iptal edilir.

Genel Şartlar Nelerdir?

*Türk vatandaşı olmak

*18 yaşını tamamlamış olmak

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak

*Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

*Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen

askerlik şartını taşımak.

*Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları

*Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

*Tercih edilecek kadro veya pozisyonların özel başvuru şartlarını taşımak.

KPSS ile ilgili tüm bilgiler için Kpsscafe.com.tr'yi takip etmeye devam ediniz.

Kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4287722/kpss-20161-ile-kadrolara-ve-pozisyonlara-basvuru-sartlari-nelerdir