Dershane Öğretmenleri Hangi Şartlarla KPSS'siz Atanacak

Dershane Öğretmenleri Hangi Şartlarla KPSS'siz Atanacak  Peki Hangi Şartlarla ?

Hükümet dershane öğretmenleri sınavsız atayacağını daha önce bildirmişti. Yıllardır özel dershane sektöründen ekmeklerini kazanan dershane öğretmenleri sınavsız olarak atanacaklarını öğrendiklerinde sevinmişlerdi. Ancak Kpss 'siz atama şartlarını duyunca bu sevinç uzun sürmedi. Toplam 6 yıl çalışma süresi dolması şartıyla sınavsız atama olacağını öğrenen dershane öğretmenleri kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Özellikle KPSS ile ataması zor olan bölüm öğretmenleri(Kimya, Fizik, Biyoloji öğretmenlikleri gibi) dershanelerinde kapatılmasıyla zor durumda kalacaklar.

İŞTE KABUL EDİLEN DERSHANE ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ MADDE

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1 – (Ek: 1/3/2014-6528/12 md.)

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,
yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

** kaynak:http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ozelogretimkanun_1/ozelogrkanun_1.html

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

 

NOT: Kpsscafe.com tarafından hazırlanan bu haber "www.kpsscafe.com.tr" şeklinde Aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4286263/dershane-ogretmenleri-hangi-sartlarla-kpsssiz-atanacak