Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi Alım İlanı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

 

1.DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR: (7 ADET)

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun...

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

 

1.DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR: (7 ADET)

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ve/veya AÇIKTAN ATAMA şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatı İç Denetim Koordinatörlüğünde (Ankara) görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasından 7 (Yedi) Denetçi pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere Seçme Sınavı yapılacaktır.

 

1.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI:

 

1.1.1 KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 2 ADET )

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından Kamudan Alımlar İçin;

Bölüm


Başvuru kodu


Sayı


Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri


KDN01


1


İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik Fakültesi


KDN02


1


TOPLAM


 


2

2 (İki) Denetçi alımı yapılacaktır.

 

1.1.2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 5 ADET )

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Açıktan Atama şeklinde;

Bölüm


Başvuru Kodu


Sayı


Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri


ADN01


2


İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği


ADN02


1


Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Veterinerlik Fakültesi


ADN03


2


Toplam


 


5


GENEL TOPLAM


 


7


 

 

5 (Beş) Denetçi olmak üzere toplam 7 (Yedi) Denetçi alımı yapılacaktır.

 

2- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK

 

ŞARTLAR:

 

2.1.1 GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle;

 

a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

b. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

 

şartlarını taşıması gerekir.

 

2.1.2.ÖZEL ŞARTLAR:

 

2.1.2.1 Kamudan Denetçi Alımları İçin:

 

1. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

 

2. Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak.

 

3- Kurumlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman unvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olma yada İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

2.1.2.2 Açıktan Denetçi Alımları İçin:

 

1- Açıktan alımlara ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2012 ve 2013 yılında ÖSYM'ce yapılan KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

 

2- Açıktan atanacak olanlar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

2.1.2.3 Yabancı Dil Puanı:

 

Kamudan Denetçi alımına başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinden Yabancı Dil Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) asgari 80 (Seksen) düzeyinde puan almış olmak veya YÖK tarafından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olmak.

 

Açıktan Denetçi alımına başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinden Yabancı Dil Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) asgari 70 (Yetmiş) düzeyinde puan almış olmak veya YÖK tarafından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olmak.

 

Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam usul gruplarının herhangi birisinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam usul grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.

 

3- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

Sınava başvuracak adayların, Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgeleri (belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri de kabul edilecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir:

 

1- Aday Bilgi Formu'nun[*] çıktısı

 

2- Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.

 

3- 2012 veya 2013 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı (Açıktan Denetçi Alımına Başvuranlar)

 

4- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

 

5- Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan

 

6- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

 

7- Özgeçmiş[†](Sınavı kazanan adaylar İngilizce Özgeçmiş teslim edeceklerdir)

 

8- Denetçi pozisyonlarına başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS belgelerinin fotokopisi ve YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan diğer İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgelerinin aslı ve fotokopisi)

 

9- Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak ve/veya uzman olarak çalıştığını ispat eden ilgili kurumun personel birimi tarafından onaylı hizmet dökümü belgesi ya da İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

 

10- Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

 

11- Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu tevsik eden ve daha önce çalıştığı ve/veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.

 

12- Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren SGK'dan alınacak hizmet dökümü.

 

13- Denetçi Pozisyonuna başvuranlar için ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)

 

4- DENETÇİ ALIMI SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

 

1- IPARD Programı, Avrupa Birliği (AB) Kurumları, Türkiye -AB İlişkileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Yönetmeliği, )

 

2- Hukuk

 

a. Anayasa Hukuku,

 

b. İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

 

c. Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

 

ç. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

 

d. İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),

 

3- Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

 

4- Proje Döngüsü Yönetimi

 

5- Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri) .

 

6- Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevinin yürütülmesi)

 

7- Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku).

 

5- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 

22.03.2014 tarihli Denetçi Alım Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 05.03.2014 tarihinde başlayacak olup, 07.03.2014 tarihi saat: 17.00'de (bu tarih dâhil) sona erecektir.

 

Adaylar 05.03.2014 tarihinden itibaren Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri Aday Bilgi Formuna meslek başvuru kodunu işaretleyip ilgili diğer alanları doldurduktan sonra Aday Bilgi Formunu Kurum (http://sinav.tkdk.gov.tr) web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderecekler ve başvuru esnasında Kuruma teslim edilmek üzere Aday Bilgi Formunun çıktısını alacaklardır.

 

Adaylar çıktısı alınan formun "Aday Tercihi Bölümüne" İç Denetim Koordinatörlüğü ibaresini el yazılarıyla yazarak Aday Bilgi Formunu imzalayacaklar ve "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER' i de eksiksiz olarak tamamlayıp birlikte tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 10.03.2014 tarihinden, 12.03.2014 tarihi saat: 17.00'ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 12.03.2014 tarihi saat: 17.00'den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

6- DENETÇİ ALIM SINAVI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA

 

ÇAĞRI

 

6.1 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca;

 

1- Kamudan Denetçi alımı pozisyonlarına başvuran ve ilanın 1.1.1, 2.1.1 ve 2.1.2.1'deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

 

2- Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca;

 

Açıktan Denetçi (ADE01) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

 

6.2 SINAVA ÇAĞRI

 

1- Denetçi alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 14.03.2014 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

 

2- Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 17.03.2014-19.03.2014 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Başkent Şubesi TR81 0001 5001 5800 7290 0586 07 Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank'ın tüm şubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

 

3- Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumlarda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

 

4- Söz konusu ilanda isimleri belirlenen ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden 20.03.2014 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

 

5- Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

 

7-DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

 

Denetçi Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 

Test Sınavı: Test sınavı Gazi Üniversitesi'nde (ANKARA) 22.03.2014 saat 10.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Test Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır. Test sınavında her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir. Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru en geç 01.04.2014 tarihinde Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

 

Sözlü sınav: Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.

 

Sözlü sınav 07.04.2014-11.04.2014 tarihlerinde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

 

8- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

1- Sınav başarı notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

 

2- Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması gerekmektedir.

 

3- Test sınavı sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

 

4- Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70'den az olmaması gerekir.

 

5- Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

 

6- Denetçi Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

7- Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

 

8- Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

 

9- Denetçi Alımı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

 

10- Denetçi Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

 

11- Denetçi Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

12- Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

13- Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

 

14- Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

 

İlanen duyurulur.


2 (İki) Denetçi alımı yapılacaktır.

 

1.1.2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 4 ADET )

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Açıktan Atama şeklinde;

 

 

 

5 (Beş) Denetçi olmak üzere toplam 7 (Yedi) Denetçi alımı yapılacaktır.

 

2- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK

 

ŞARTLAR:

 

2.1.1 GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle;

 

a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

b. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

 

şartlarını taşıması gerekir.

 

2.1.2.ÖZEL ŞARTLAR:

 

2.1.2.1 Kamudan Denetçi Alımları İçin:

 

1. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

 

2. Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak.

 

3- Kurumlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman unvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olma yada İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

2.1.2.2 Açıktan Denetçi Alımları İçin:

 

1- Açıktan alımlara ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2012 ve 2013 yılında ÖSYM'ce yapılan KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları,

 

2- Açıktan atanacak olanlar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

2.1.2.3 Yabancı Dil Puanı:

 

Kamudan Denetçi alımına başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinden Yabancı Dil Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) asgari 80 (Seksen) düzeyinde puan almış olmak veya YÖK tarafından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olmak.

 

Açıktan Denetçi alımına başvuracak adaylar için İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinden Yabancı Dil Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) asgari 70 (Yetmiş) düzeyinde puan almış olmak veya YÖK tarafından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olmak.

 

Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam usul gruplarının herhangi birisinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam usul grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.

 

3- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

Sınava başvuracak adayların, Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgeleri (belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri de kabul edilecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir:

 

1- Aday Bilgi Formu'nun[*] çıktısı

 

2- Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi.

 

3- 2012 veya 2013 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı (Açıktan Denetçi Alımına Başvuranlar)

 

4- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

 

5- Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan

 

6- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

 

7- Özgeçmiş[†](Sınavı kazanan adaylar İngilizce Özgeçmiş teslim edeceklerdir)

 

8- Denetçi pozisyonlarına başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS belgelerinin fotokopisi ve YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan diğer İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgelerinin aslı ve fotokopisi)

 

9- Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak ve/veya uzman olarak çalıştığını ispat eden ilgili kurumun personel birimi tarafından onaylı hizmet dökümü belgesi ya da İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

 

10- Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

 

11- Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu tevsik eden ve daha önce çalıştığı ve/veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.

 

12- Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için en az 3 (üç yıl) iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren SGK'dan alınacak hizmet dökümü.

 

13- Denetçi Pozisyonuna başvuranlar için ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)

 

4- DENETÇİ ALIMI SINAV SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

 

1- IPARD Programı, Avrupa Birliği (AB) Kurumları, Türkiye -AB İlişkileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Yönetmeliği, )

 

2- Hukuk

 

a. Anayasa Hukuku,

 

b. İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

 

c. Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

 

ç. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

 

d. İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),

 

3- Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

 

4- Proje Döngüsü Yönetimi

 

5- Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri) .

 

6- Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevinin yürütülmesi)

 

7- Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku).

 

5- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 

22.03.2014 tarihli Denetçi Alım Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 05.03.2014 tarihinde başlayacak olup, 07.03.2014 tarihi saat: 17.00'de (bu tarih dâhil) sona erecektir.

 

Adaylar 05.03.2014 tarihinden itibaren Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri Aday Bilgi Formuna meslek başvuru kodunu işaretleyip ilgili diğer alanları doldurduktan sonra Aday Bilgi Formunu Kurum (http://sinav.tkdk.gov.tr) web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderecekler ve başvuru esnasında Kuruma teslim edilmek üzere Aday Bilgi Formunun çıktısını alacaklardır.

 

Adaylar çıktısı alınan formun "Aday Tercihi Bölümüne" İç Denetim Koordinatörlüğü ibaresini el yazılarıyla yazarak Aday Bilgi Formunu imzalayacaklar ve "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER' i de eksiksiz olarak tamamlayıp birlikte tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 10.03.2014 tarihinden, 12.03.2014 tarihi saat: 17.00'ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 12.03.2014 tarihi saat: 17.00'den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

6- DENETÇİ ALIM SINAVI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA

 

ÇAĞRI

 

6.1 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca;

 

1- Kamudan Denetçi alımı pozisyonlarına başvuran ve ilanın 1.1.1, 2.1.1 ve 2.1.2.1'deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

 

2- Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca;

 

Açıktan Denetçi (ADE01) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

 

6.2 SINAVA ÇAĞRI

 

1- Denetçi alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 14.03.2014 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

 

2- Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 17.03.2014-19.03.2014 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Başkent Şubesi TR81 0001 5001 5800 7290 0586 07 Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank'ın tüm şubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

 

3- Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumlarda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

 

4- Söz konusu ilanda isimleri belirlenen ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden 20.03.2014 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

 

5- Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

 

7-DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

 

Denetçi Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 

Test Sınavı: Test sınavı Gazi Üniversitesi'nde (ANKARA) 22.03.2014 saat 10.00'da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Test Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır. Test sınavında her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir. Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru en geç 01.04.2014 tarihinde Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

 

Sözlü sınav: Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.

 

Sözlü sınav 07.04.2014-11.04.2014 tarihlerinde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

 

8- DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

1- Sınav başarı notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

 

2- Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması gerekmektedir.

 

3- Test sınavı sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

 

4- Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 70'den az olmaması gerekir.

 

5- Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

 

6- Denetçi Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

7- Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

 

8- Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

 

9- Denetçi Alımı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

 

10- Denetçi Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

 

11- Denetçi Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

12- Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

13- Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

 

14- Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

 

İlanen duyurulur.

- KPSS Cafe, A Grubu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4286066/tarim-ve-kirsal-kalkinmayi-destekleme-kurumu-denetci-alim-ilani