Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav Yönetmeliği Değişti

5 Eylül tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan yönetmelik ile Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Gazi Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi önlisans, lisans ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 46 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik birim: Gazi Üniversitesine bağlı konservatuvar, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşan ve ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

e) Dekan: Gazi Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,

f) İlgili kurul: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,

g) İlgili yönetim kurulu: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerin yönetim kurullarını,

ğ) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan değeri,

h) Kurumlar arası yatay geçiş: Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılan geçişi,

ı) Müdür: Gazi Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

i) Ortak diploma programları: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programını,

j) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

k) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

m) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

n) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

o) Üniversite Eğitim Komisyonu: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerden gönderilecek eğitim-öğretime ilişkin önerileri değerlendiren komisyonu,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

p) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

r) Yaz okulu: Gazi Üniversitesinde önlisans ve lisans programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerde eğitim-öğretim; ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, akademik birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı ile örgün, ikili, yaygın ve uzaktan eğitim ile öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve süreleri

MADDE 7 – (1) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim-öğretimde bir eğitim-öğretim yılı, iki veya üç yarıyıl olarak Senato tarafından belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında iki yarıyıl uygulanan programlar için eğitim-öğretim bir yarıyıl en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler, bu sürenin dışındadır.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun işleyiş ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.

(3) Bir yıllık hazırlık sınıfı programları hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, eğitim-öğretim süreleri önlisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda beş veya altı yıldır. Bu süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda sekiz veya dokuz yıldır. Öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, önlisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi azami iki yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim, sınav ve başarı harf notuna ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 8 – (1) İlgili kurullar diplomaya yönelik eğitim-öğretim programlarını, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenen program yeterliliklerini sağlayan ve Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlar. Ders ve benzeri öğrenim türleri ile öngörülen dönem ve süreleri ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Haftalık ders programları, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce ilgili akademik birim dekanlığı/müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik birimler tarafından düzenlenir; ilgili kurulların önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş, çift ana dal ve yan dal işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Akademik birimler, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak Senato onayı ile uygulama usul ve esasları belirleyebilir.

(5) Değişim programlarıyla yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Bu programlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma programları düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programlarının eğitim-öğretimine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını şahsen veya noter onaylı vekâletname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta ile başvuru kabul edilmez.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.

(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle bırak, dersten çekilme işlemleri, not yükseltme

MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yeniler. Azami öğretim süresini aşan öğrenciler, ders alma işlemini yapabilmek için katkı payı veya ikinci öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa her yarıyılda/ yılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Mazeretli ders alma süresi de dâhil, belirlenen sürelerde ders alma işlemini tamamlamayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.

(6) Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, birinci sınıf yarıyıllarındaki tüm dersleri almak zorundadır. Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Danışmanın onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece bir dersi, bir kez ertelenebilir.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, 36 krediyi geçemez.

(8) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı 40 krediyi geçemez. Öğrencinin kendi programının dışında farklı bir eğitim-öğretim programında alacağı kredi miktarı bu maddede belirlenen oranı geçemez.

(9) Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, üst yarıyıllardan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3,00 veya üstünde olması şarttır.

(10) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma, dersten çekilme ve şube değişikliğini danışmanı ile birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

(11) Öğrenci, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır. Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir. Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

(12) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

Dersler ve ders kredileri

MADDE 11 – (1) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Ancak yabancı dilde yürütülen programlarda öğretim dili Senato tarafından belirlenir.

(2) Dersler/ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen derslerin kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundurularak Senato tarafından onaylanan esaslar çerçevesinde dersler/ders kredileri belirlenir.

(3) Derslerin kategorisi, adı, kodu, içeriği, kredi değeri, sınavları ve benzeri hususlar ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler ilgili kurulun önerisi ve Senato onayıyla belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim programındaki dersler; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler içerir.

(5) Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak iki grupta toplanır. Zorunlu bir dersin alınabilmesi için, ön koşullu dersler ve/veya ön koşul dersler ilgili kurulun önerisiyle Senato tarafından önceden belirlenen esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(6) Bir ön koşullu derse kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş dersin/ derslerin alınmış ve ilgili program tarafından belirlenmiş ön koşulun/ön koşulların sağlanmış olması gerekir.

(7) Bir eğitim-öğretim yılında önlisans ve lisans programları için ders kredileri toplamı 60 kredidir.

(8) Dersin içeriği, haftalık dağılımı, ilgili kaynaklar, öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı, öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ve başarı harf notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususlar dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders tanımlama formu ile duyurulur.

(9) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders süresi 50 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılarak düzenlenir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması, kredi transferi ve intibak işlemleri

MADDE 12 – (1) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

Derslere devam

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için en az %70, tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır. Ancak ders devam durumunun, ders değerlendirme ölçütlerine katkısı ve devam zorunluluğu, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında ders tanımlama formu ile öğrenciye bildirilir. Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için derslere devam koşulu aranmaz.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin dönem içi değerlendirmeleri seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel çalışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet/bitirme tezi, proje ve dönem sonundaki durumları, ilgili öğretim üyesi tarafından söz konusu yarıyıl/yıl derslerinin son haftasında ilan edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, dönem sonu sınavına giremezler.

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav ve dönem içi çalışmalar, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve bütünleme sınavıdır.

(2) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(4) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi hâlde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(5) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve o sınav için sıfır ham notu verilir.

(6) Ara sınav; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınav dışında, başarı harf notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

(7) Ara sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim eleman/elemanlarının önerileri alınarak ilgili kurullar tarafından belirlenir. Ara sınav tarihleri yarıyılın ilk dört haftası içinde öğrencilere ilan edilir.

(8) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Dönem sonu sınavlarının gün ve saatleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili akademik birimler tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(9) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretini takip eden beş iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe ile müracaat etmelidir. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavı, dönem sonu sınavları başlamadan yapılır.

(10) Mezuniyet için devam şartını yerine getirdiği tek dersten sorumluluğu kalan öğrenciler, tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

(11) Bütünleme sınavlarının uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(12) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile ilgili akademik birimin belirleyeceği yöntemle akademik birim tarafından saklanır.

Notların verilmesi, ilanı ve maddi hata işlemleri

MADDE 15 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.

(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.

(5) Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a)          Katsayılar          Başarı Harf Notu

                4,00                         AA

                3,50                          BA

                3,00                          BB

                2,50                          CB

                2,00                          CC

                1,50                          DC

                1,00                         DD

                0,50                          FD

                0,00                          FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:

1) D: Devamsız,

2) G: Girmedi,

3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.)

4) VZ: Dersten çekilme.

(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(8) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma programlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, Senato tarafından belirlenen önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri esaslarına göre not durum belgesine kredi olarak işlenir.

(9) Dersin öğretim elemanının öğrencinin başarı harf notunu Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde kesinleştirdiği anda notlar ilan edilir; bu şekilde ilan edilen notlar kesindir.

(10) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak akademik birimlerin ilgili kuruluna yapar. İlgili kurul itirazı, ilgili program başkanlığına veya dönem koordinatörlüğüne incelenmek üzere gönderir. İnceleme sonucu; on iş günü içinde öğrencinin derse devam çizelgesi, sınav kâğıdı ve tutanak ile birlikte ilgili kurula yazılı olarak bildirilir. Tespit edilen maddi hata, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ağırlıklı yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalaması

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ağırlıklı yarıyıl/yıl not ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(4) Gerek ağırlıklı yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları, (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.

Öğrenime ara verme ve izinli sayılma işlemleri

MADDE 17 – (1) Öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslara göre belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans/lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile birlikte ilgili akademik birime en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda, başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtlarını yaptırmak üzere ilgili akademik birime müracaat etmeleri gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Katkı Payları-Öğrenim Ücretleri,

Kayıt Silme, Sildirme, İlişik Kesme, Ayrılma, Disiplin İşlemleri ve

Tebligata İlişkin Esaslar

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 18 – (1) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihini takip eden ilk iş günüdür.

(2) Derece ile mezun olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.

(3) Önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(4) Öğrencilere verilecek diplomalar ve diploma eki Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri

MADDE 19 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt silme, sildirme, ilişik kesme ve ayrılma

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki hâllerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ilgili akademik birimle ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması,

b) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer psikolojik bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ve diğer yöntemlerle ayrılanların dosya muhteviyatı, YÖK Başkanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birime gönderilir.

(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili yatırdığı katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Disiplin işlemleri

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 22 – (1) Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir. Her türlü tebligat bu adrese posta aracılığı ile iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresi değişen öğrenciler, bunu kayıtlı olduğu akademik birime altı hafta içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan veya yanlış ya da eksik adres bildiren öğrenciler, akademik birimlerince mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(3) Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için kredi ve başarı harf notu hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrencilerin AGNO hesaplaması yerel kredi değerleri üzerinden yapılır.

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4286051/gazi-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ile-sinav-yonetmeligi-degisti