İller Bankası Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İLLER BANKASI A.Ş. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
1. GENEL
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bankanın Merkez Teşkilâtına...

İLLER BANKASI A.Ş. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

1. GENEL

İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bankanın Merkez Teşkilâtına sözlü sınavla her bir pozisyon ve öğrenim durumu için belirlenen kontenjan dâhilinde toplam 57 adet tecrübeli personel alınacaktır.

2. SINAV ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

g) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Sınava başvuracak adayların genel şartların yanı sıra çalıştırılacak pozisyon durumlarına göre aşağıdaki özel şartları taşımaları gerekir:

MÜHENDİS (İNŞAAT - 6 KİŞİ)

• Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

a) Alınacaklardan 2 kişi için; içmesuyu veya kanalizasyon şebeke projelerinin hazırlanması konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

b) Alınacaklardan 2 kişi için; içmesuyu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

c) Alınacaklardan 2 kişi için; atıksu, arıtma tesisi projelerinin hazırlanması konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,

• Hidrolik ve dinamik modelleme ile çözüm yapan içmesuyu bilgisayar programlarından veya kanalizasyon şebeke çözüm programlarından en az birini kullanabilmek,

• Tercihen ATV standartlarına hâkim olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

MÜHENDİS (ÇEVRE - 4 KİŞİ)

1- Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

a) Alınacaklardan 2 kişi için; içmesuyu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

b) Alınacaklardan 2 kişi için; atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanması konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,

• Hidrolik ve dinamik modelleme ile çözüm yapan içmesuyu bilgisayar programlarından veya kanalizasyon şebeke çözüm programlarından en az birini kullanabilmek,

• Tercihen ATV standartlarına hâkim olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

MÜHENDİS (MAKİNE - 2 KİŞİ)

• Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

• İçmesuyu veya atıksu arıtma tesisleri mekanik projeleri, içmesuyu veya atıksu şebeke terfi merkezleri projeleri hazırlama konularında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,

• Tercihen ısıtma, havalandırma ve klima projelerinde tecrübe sahibi olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

MÜHENDİS (HARİTA - 2 KİŞİ)

• Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

• Yersel ve fotoğramatik harita yapım, kontrol ve kesin hesap konuları ile içmesuyu ve kanalizasyon projelerinin harita alımı ve kontrolü ile işletme projelerinin hazırlanması ve kontrollüğünde en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office ve Netcad programlarını iyi derecede kullanabilmek.

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR, ELEKTRİK-ELEKTRONİK, ELEKTRONİK - 10 KİŞİ)

Üniversitelerin, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

a) Alınacaklardan 6 kişi için; Yazılım geliştirme konusunda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• SQL, Java programlama dili ve STRUST yapısını ileri derecede bilmek, daha önce en az java ile bir program geliştirmiş ve entegre bir projede yer almış olmak ve bunu belgelemek,

• Yazılım kalite güvence, değişiklik yönetimi, yazılım doğrulama faaliyetlerinde tecrübe sahip olmak,

• Uygulama yazılımları için mevcut durum analizini yapabilmek, mevcut ve gelecekteki uygulama yazılımı gereksinimlerini belirleyebilmek, ilave yazılımlar ve mevcut yazılımlar üzerinde güncellemeler yapma kapasitesine sahip olmak,

• Tercihen banka veya finans kuruluşlarında proje yapmış olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek.

b) Alınacaklardan 2 kişi için; Network konusunda en az beş (5) yıl tecrübeli olmak,

• Windows Server yazılımları, ağ teknolojileri (LAN ve WAN), mail server teknolojileri, Cisco Sistemleri, Firewall, Router, Proxy ve Switch konusunda gerekli bilgiye ve sertifikalara sahip olmak,

• Mevcut Network sistemlerinin devamlılığını sağlamak, güncellemeler yapmak ve çıkabilecek sorunları çözme yeteneğine sahip olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek.

c) Alınacaklardan 2 kişi için;

• İçmesuyu şebeke, içmesuyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma elektrik projelerinin en az birinin hazırlanmasında ya da uygulanmasında veya enerji temini projeleri ya da uygulamalarında veya otomasyon projeleri ya da uygulamalarında en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Projelerin tasarım hesapları ile uygulamalarını koordine edebilmek,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Autocad, netcad veya macrostation vb. bilgisayar programlarından en az birini kullanabilmek,

• Tercihen PLC veya SCADA Programlarını kullanabilmek,

• Tercihen İngilizce bilmek.

AVUKAT ( 4 KİŞİ )

• Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

• En az beş (5) yıllık avukatlık ruhsatına sahip olmak,

• Tercihen bankacılık, ticaret, borçlar, icra-iflas, idare, iş hukuku konularında tecrübe sahibi olmak,

• Banka mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Seyahate engel hali bulunmamak,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

YÖNETİM PERSONELİ ( VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ - 4 KİŞİ)

• En az 4 yıllık üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge plancılığı, işletme, iktisat, bankacılık, ekonometri, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak,

• SQL/PLSQL, MS SQL Server bilmek ve Oracle Veritabanı Yöneticiliği sertifikasına sahip olmak veya SQL, Java programlama dilini ileri derecede bilmek, raporlama yapabilmek ve daha önce en az java ile geliştirilmiş entegre bir projede yer almış olmak,

• Bu konularda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Tercihen banka veya finans kuruluşlarında yazılım projelerinde çalışmış olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek.

YÖNETİM PERSONELİ (BANKACILIK - 12 KİŞİ)

• Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren işletme, iktisat, bankacılık, ekonometri, istatistik veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

• Proje finansmanı ile ilgili en az beş (5) yıllık bankacılık tecrübesine sahip olmak,

• Finansal analiz yeteneğine sahip olmak,

• Nakit akışı, bankacılık işlemleri, leasing, sigorta işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak,

• Projelerin finansmanı konusunda strateji yaratıcı ve düzenleme kabiliyetine sahip olmak,

• Bilanço bilgileri ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,

• Tercihen ERP tecrübesine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

YÖNETİM PERSONELİ ( İÇ KONTROL - 4 KİŞİ)

• Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren işletme, iktisat, bankacılık, ekonometri, istatistik veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

• Bankacılık alanında en az beş (5) yıllık İç Kontrol tecrübesine sahip olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

YÖNETİM PERSONELİ (RİSK YÖNETİMİ - 3 KİŞİ)

• Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren işletme, iktisat, bankacılık, ekonometri, istatistik veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

• Bankacılık alanında en az beş (5) yıllık Risk Yönetimi tecrübesine sahip olmak,

• Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk konularında tecrübe sahibi olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını kullanabilmek.

YÖNETİM PERSONELİ (BANKACILIK EĞİTİMİ - 2 KİŞİ )

• Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren iletişim, sosyal bilimler, eğitim teknolojileri, işletme, iktisat veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

• Kurumsal eğitim programları konusunda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Tercihen bankacılık eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

• Gelişim ve eğitim yönetimi sürecinde tecrübe sahibi olmak,

• Analitik düşünce, sunum, organizasyon-planlama ve raporlama becerileri güçlü olmak,

• İnisiyatif ve sorumluluk alabilmek, çalışma disiplinine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

• Temsil yeteneği ile ifade becerisi gelişmiş ve iletişim becerileri kuvvetli olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

YÖNETİM PERSONELİ (İLETİŞİM - 2 KİŞİ)

• Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren iletişim, halkla ilişkiler, basın-yayın, reklamcılık, işletme veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

• Medya ve ajans ilişkileri, reklam, halkla ilişkiler ve kurumsal kimlik yönetimi konusunda en az beş (5) yıllık tecrübe sahibi olmak,

• Medyadaki gelişmeleri takip edebilmek,

• Kurumsal tanıtım metinlerini hazırlamak, kurum tanıtımı için gerekli basılı ve elektronik malzemeleri üretmek,

• İletişim çalışmalarının reklam ajansı ile koordinasyonunu yürütmek,

• Halkla ilişkiler ajansı ile ilişkileri ve iç iletişim faaliyetlerini yürütmek,

• Kurumsal etkinliklerin, tanıtım kampanyalarının ve sponsorluklarının iletişiminin planlanması ve koordinasyonunu yürütmek,

• Yeni geliştirilen ürünler ile ilgili branding aktivitelerini planlamak,

• Sosyal medya, internet ve intranet güncellemelerinin takibini ve uygulamasını yapmak,

• Fuar ve seminer organizasyonlarını planlayarak yürütmek,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna ve temsil yeteneğine sahip olmak,

• Tercihen İngilizce bilmek,

• Microft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

YÖNETİM PERSONELİ (MÜTERCİM-TERCÜMAN - 2 KİŞİ)

• En az dört yıl süreli eğitim veren yurtiçinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden mezun olmak,

• İlan tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde İngilizce dili için KPDS'den en az 90 puan veya son iki yıl içinde TOEFL-IBT'den en az 88, TOEFL-CBT'den en az 230, TOEFL-PBT'den en az 570, IELTS'den en az 7 puan almış olmak veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

• En az beş (5) yıl Mütercim-Tercüman olarak çalıştığını belgelendirmiş olmak,

• İş disiplinine sahip, uyumlu, araştırmacı ve gelişime açık olmak,

• Çözüm odaklı ve analitik düşünebilmek, yazılı-sözlü iletişim ve planlama becerisine sahip olmak,

• Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

3.BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri iş talep formu ekinde vereceklerdir.

a) İş Talep Formu (Banka Web sayfasından temin edilecektir),

b) Nüfus cüzdanının Bankaca ya da Noter onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Bankaca ya da Noter onaylı örneği, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca ya da Noter onaylı örneği, giriş sınavı duyurusunda yer alan öğrenim dallarına denkliği yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca ya da Noter onaylı örneği,

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı,

d) Detaylı özgeçmiş bilgisi ve tecrübelerine ilişkin belge.

4-BAŞVURU

a) Başvurular en geç 03/06/2011 tarihi mesai bitimine (Saat 17:30) kadar elden veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA” adresine yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapacaklardır. Birden fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacak ve bu kişiler sınava alınmayacaklardır.

c) Başvurular, Banka İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenecek ve sınava girmeye hak kazanan adaylar Bankanın web sayfasında (www.ilbank.gov.tr) 10/06/2011 tarihinde ilan edilecektir.

ç) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

d) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 14/06/2011 Salı günü saat 09:30'da Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA adresinde yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylar sınavda, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

6. DEĞERLENDİRME

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sınavda adayların başvurdukları öğrenim dallarına ve mesleki tecrübelerine ilişkin konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilecektir.

Sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az seksen beş (85) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her bir alan için en yüksek puandan başlanmak suretiyle adayların başarı sıralaması yapılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATANMA

Başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek adayın isim listesi atama için gerekli belgeler ile birlikte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir. Bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

İşe alınacak adayların, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak Banka İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayan ve belgelerini teslim etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Yönetim Personeli olarak istihdam edileceği ilan edilen pozisyonlara atanacak adaylardan, daha önce mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve benzeri unvanı kazanmış olup, en az beş yıl kamu kurum ve kuruluşları veya bankalarda çalışmış olanlar, Bankada Uzman pozisyonlarına atanabileceklerdir.

8. BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası ( www.ilbank.gov.tr ) ve 0.312.508 75 61 – 62 numaralı telefondan edinilebilir.

Sınava girecek adaylar hesap makinesi, cep telefonu, fonksiyonlu saat vb. elektronik aletleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

EK-1 İŞ TALEP FORMU

KİŞİSEL BİLGİLERADI SOYADI
 


CİNSİYETİ
Kadın ( ) Erkek ( )


DOĞUM TARİHİ
 


ADRESİ
 


EV – İŞ TEL.
 


CEP TEL
 


E - POSTA
 

EĞİTİM DURUMU 
OKUL ADI
BÖLÜMÜ
TARİHLER


LİSANS
 
 
 


LİSE
 
 
 


İLKÖĞRETİM
 
 
 

İŞ – STAJ DENEYİMİFİRMA-KURUM ADI
ÇALIŞTIĞI BİRİM - POZİSYON
TARİHLER


 
 
 


 
 
 

YABANCI DİL DÜZEYİ

KATILDIĞI SEMİNER – EĞİTİM PROGRAMLARI

EĞİTİMİN ADI EĞİTİMİ VEREN KURUM TARİHLER

ASKERLİK DURUMUNUZ

Tamamlandı ( )

Tecilli ( )

Muaf ( ) Sebebi ……………..

GÖREV YERİ

Bankaca uygun görülen görev yerlerinde çalıştırılacaktır.

HANGİ POZİSYON İÇİN MÜRACAAT ETTİĞİ

HAKKINIZDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLERADI SOYADI
MESLEĞİ - ÜNVANI
İŞYERİ
İŞ TEL.


 
 
 
 


 
 
 
 

AD SOYAD-İMZA

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4284233/iller-bankasi-sozlesmeli-personel-alim-ilani