Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı(20 Eylül 2012)

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE

 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

I-...

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 36/A MADDESİNE GÖRE

 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

 

I- 05/08/2012 tarihli Sabah Gazetesinde ve 05/08/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sözlü sınavla sözleşmeli personel alınacağı duyurulmuş; ancak söz konusu sınav için 7441 kişinin başvurması sebebiyle sözlü sınav yapılması imkanı ortadan kalktığından, yapılacağı duyurulan sözlü sınav iptal edilmiş olup, söz konusu personelin alınması için Ankarada yazılı sınav yapılacak olup, sözlü sınava çağırılan aday sayısı bu ilanın VII. maddesinde belirtildiği şekliyle tespit edilecektir.

 

II- Yazılı sınav aşağıdaki belirtilen konulardan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılacak olup, daha önceki ilan ile müracaat edenlerden şartları ve nitelikleri uygun olanlar yeni bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan MEBnın belirtilen Banka hesabına sınav ücretini ödeyerek, dekont alacak ve www.meb.gov.tr adresinden sınava giriş başvurusunu onaylayacaklardır. Yeni başvuruda bulunacak adaylar ise bu ilanın VIII. maddesindeki belgeleri tamamlayarak başvuru işlemini yapabileceklerdir.

 

III- ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLAR İTİBARİYLA DAĞILIMI

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personel aşağıda gösterilmiştir.

 

İSTİHDAM EDİLECEĞİ BİRİM : Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

S.NO

ÜNVANI

İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI1

İnşaat Mühendisi

402

Bilgisayar Mühendisi

53

Jeofizik Mühendisi

54

Çevre Mühendisi

55

Harita Mühendisi

56

Jeoloji Mühendisi

57

Şehir ve Bölge Plancısı

78

Mimar

109

Uzman

1010

Avukat

511

TOPLAM

97 


IV- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


A) GENEL ŞARTLAR


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan Kamu haklarından mahrum bulunmamak. ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. şartlarını haiz olmak.


2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.


3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.


4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.


5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.


6) Yazılı ve sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.


7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olduğunu (SGK Kaydı bulunması şarttır.) belgelendirmek veya mezun olduğu bölümde ilk beş sıralamasının içinde olmak.


8) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.


9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.


B) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR


İNŞAAT MÜHENDİSİ


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Zemin Mekaniği


b) Yapı Malzemesi


c) Yapı Statiği


d) Betonarme


e) Su Yapıları


f) Şantiye Bilgisi


g) Kentsel Dönüşüm


ÇEVRE MÜHENDİSİ


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Çevre Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) İçme ve kullanma suyu temini


b) Atık su ve yağmur suyu bertarafı


c) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisi


d) Alternatif su kazanım ve arıtımı


e) Altyapı proje hazırlanması ve uygulaması


f) Atık Su ve İçme Suyu Arıtım Yöntemleri


g) Katı Atık Yönetimi


h) Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi


ı) Çevre Ekolojisi


i) Çevresel Etki Değerlendirmesi


j) Çevresel Gürültü


k) Çevre Mevzuat


HARİTA MÜHENDİSİ


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları


b) Jeodezi (koordinat sistemleri)


c) Kadastro bilgisi


d) İmar uygulamaları


e) Haritacılık yazılımları


JEOFİZİK MÜHENDİSİ


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Jeofizik Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Sismoloji


b) Yer fiziği


c) Uygulamalı jeofizik


d) Yapı jeofiziği


e) Gravite


JEOLOJİ MÜHENDİSİ


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Tektonik


b) Hidrojeoloji


c) Tarihsel jeoloji


d) Genel jeoloji


e) Mineraloji


f) Paleontoloji


g) Harita Ölçek


h) Mühendislik Jeolojisi


ı) Petrografi


i) Sedimantoloji


j) Maden Yatakları


BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Donanım


b) Yazılım Mühendisliği


c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı


d) Sistem Mühendisliği


e) Bilgi Güvenliği


ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Kent Ekonomisi


b) Konut Politikaları


c) Kentsel Dönüşüm


d) Kent Sosyolojisi


e) İmar ve Hukuk


MİMAR


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Mimari tasarım


b) Yapım bilgisi


c) Yapı malzemesi


d) Mimarlık tarihi


e) Bilgisayar destekli çizim


f) Kentsel Tasarım


g) İmar ve Hukuk


AVUKAT


1) Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.


2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.


3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.


4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.


5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.


6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)


7) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Anayasa Hukuku


b) Medeni Hukuk


c) Borçlar Hukuku


d) Ticaret Hukuku


e) Medeni Usul Hukuku


f) İcra ve İflas Hukuku


g) İdare Hukuku


h) İdari Yargılama Hukuku


ı) Ceza Hukuku


i) Ceza usul Hukuku


UZMAN


1) Üniversitelerin Türkiyedeki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin iktisat, işletme, maliye veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.


2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.


3) Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:


a) Genel Muhasebe


b) Borçlar Hukuku


c) Ticaret Hukuku


d) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları


e) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları


V- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR


1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.


2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


3) Elektronik ortamda başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.


4) Başvurular 01/10/2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.


VI- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR


1) Sınavlar, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile öngörülen yazılı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır.


a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı sınavının, sınav uygulama takviminde belirtilen 14 Ekim 2012 günü saat 10.00da Ankarada yapılacaktır.


b) Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgelerinden birisi yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.


c) Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereği işlem yapılacaktır.


d) Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacaktır.


2) Sözlü Sınav Konuları;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).


c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).


ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).


d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).


olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.


3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.


VII- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA


Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listeleri komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.


VIII- SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER


1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.


2) Başvuru Formu http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr (Ek:2).


(Ek:2).


3) İsteklilerin Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr web sitelerindeki internet adreslerinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).


4) http://www.csb.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).


5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi. (SGKdan)


6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge.


 


IX- İLETİŞİM ADRESİ:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Personel Dairesi Başkanlığı


Vekaletler Cad. No:1 Kat:3


Bakanlıklar/ANKARA

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4283948/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi20-eylul-2012