Savunma Sanayi Mustesarligi Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (28 kişi)

MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim...

MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

A. Genel

Savunma Sanayii Müsteşarlığı giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

B. Giriş Sınavına Başvuru Şartları

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

(b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(c) Sınavın yapılacağı 28 Mayıs 2012 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (28.05.1977 tarihinden sonra doğanlar),

(ç) 1 inci grupta yer alan bölümlerden başvuracak adaylar için 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak,

2 nci grupta yer alan bölümden (Hukuk) başvuracak adaylar için 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(79) puan türünden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

(d) Son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den (2010 Mayıs-Aralık, 2011 Mayıs-Kasım) İngilizce alanında asgari (B) düzeyinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.
ALAN

ADET1. Grup Elektrik – Elektronik Mühendisliği/ Elektrik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

4Bilgisayar Mühendisliği

1Makine Mühendisliği

1Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği

2Endüstri Mühendisliği

3Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

3Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği/Gemi ve Deniz Teknoloji  Mühendisliği

2Kimya Mühendisliği

1İşletme

3İktisat/Ekonomi/ Siyaset Bilimi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Kamu Yönetimi /Maliye

32. Grup Hukuk

5TOPLAM

28


Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yapılacak giriş sınavı sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

C. Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 11 Mayıs 2012 günü mesai saati bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir.

(2) Başvuru için istenen belgelerin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) İnönü Bulvarı, Kirazlıdere Mevkii, Bahçelievler – Ankara adresine şahsen veya bir başkası tarafından elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

a) Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.ssm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış “İş Başvuru Formu”,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

ç) Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

d) Özgeçmiş,

e) Bir adet vesikalık fotoğraf.

(4) Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca tasdik edilir.

(5) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.

Ç. Giriş Sınavına Çağrı

(1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

(3) Kimlik bilgileri, sınavın tarihi, saati ve yerini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi sınava katılmaya hak kazananların adreslerine iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya kazananlara elden teslim edilir. Giriş belgesi olmayan adaylar, sınava alınmaz.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

(5) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların; mezun olunan alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

(3) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday işe alınacaktır.

(4) Belirtilen kontenjanlarda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında, ihtiyaca göre düzenleme yapabilir.

(5) Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

E. Kazananların İlanı ve Atanması

(1) Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

(2) Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

F. Bilgi Alma

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir

 

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4281840/savunma-sanayi-mustesarligi-uzman-yardimciligi-sinav-ilani-28-kisi