Şef Kadrolarına Yükselmede Bakanlıkların Aradığı Şartlar

Kamu kurum ve kuruluşlarında müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalarda, görevde yükselme sınavına gireceklerde bazı şartlar aranmakta ancak kurum ve kuruluşların özel düzenlemeleriyle bu şartların bazıları farklılaştırılabilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranabilecek şartların bir kısmını belirlerken, bir kısmının belirlenmesi konusunda ise kurum ve kuruluşlara takdir hakkı tanımıştır.

Görevde yükselme suretiyle şef kadrosuna atanacaklarda aranan genel şartlar

Genel Yönetmeliğe göre, şef kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların;

-Hizmet sürelerinin en az 6 ayını atamanın yapılacağı kurumda geçirmiş olmaları gerekir.

- En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları gerekir.

Öte yandan;

-Hizmet alanına ilişkin olarak, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenler şef unvanlı kadrolara atanabilir.

-18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, şef kadrosuna atanmada dört yıllık yükseköğrenim şartı aranan durumlarda dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

-18/4/1999 tarihinde görevde bulunanların şef unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanmasında, kurumlar özel yönetmelikleriyle lise mezunu olma şartını yeterli görebilir.

Şef kadrosuna görevde yükselmede bakanlıkların aradığı özel şartlar

Şef kadrosuna atanmada; eğitim, hizmet süresi ve alt görev bakımından aranan şartların hangi bakanlıkta (bu unvana ilişkin düzenlemesi bulunmadığından Milli Savunma Bakanlığı hariç) nasıl olduğunu, aşağıdaki tabloda göstermeye çalıştık.

BAKANLIK EĞİTİM ŞARTI HİZMET ŞARTI ALT GÖREV ŞARTI Adalet Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Son 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere memuriyette en az 5 yıl görev yapmış olmak

(Merkez teşkilatı için) Programcı yardımcısı, 
memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, 
teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında 
çalışıyor olmak.

(Taşra teşkilatı için) Bilgisayar işletmeni, 
veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı 
yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Son 1 yılı Bakanlıkta olmak üzere memuriyette en az 3 yıl görev yapmış olmak Anbar memuru, aşçı, bakıcı anne, bekçi, berber, 
bilgisayar işletmeni, çocuk eğiticisi, dağıtıcı, daktilograf, 
din görevlisi, hemşire, hizmetli, işaret dili tercümanı, 
kaloriferci, koruma güvenlik görevlisi, laborant, memur, 
sağlık memuru, santral memuru, satınalma memuru, 
sekreter, şoför, teknik ressam, tekniker, teknisyen, 
teknisyen yardımcısı, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru olarak görev yapıyor olmak. Avrupa Birliği Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Bakanlıkta en az 2 yıl çalışıyor olmak Şart yok                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin son bir yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak Yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları 
dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az 
bir yıldır çalışıyor olmak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Son 6 ayı Bakanlıkta olmak üzere, lisans mezunlarının en az 5 yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az 8 yıl hizmeti bulunmak Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 
memur, sayman, anbar memuru, ayniyat memuru, veznedar, 
santral memuru, teknisyen, odyolog, laborant, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, hemşire, kütüphaneci, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak.                         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Son 6 ayı Bakanlıkta olmak üzere, lisans mezunlarının en az 4 yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının en az 6 yıl hizmeti bulunmak

Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, 
daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, 
programcı veya en az iki yıllık yüksekokulların idari 
bölümlerinden mezun olarak laborant, teknisyen, teknik ressam, 
fen memuru ve programcı kadrolarında çalışmış olmak.

Dışişleri Bakanı Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az 3 yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak Mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinden birinde ayrı ayrı veya birlikte en az 
8 yıl hizmeti bulunmak.                         Ekonomi Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az 2 yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak. Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 
memur, daktilograf, şoför kadrolarında veya 
unvan değişikliğine tabi kadrolarda; dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, iki yıllık yüksekokul 
mezunları için en az 7 yıl çalışmış olmak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, Hizmet süresinin en az 2 yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak. Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mütercim, Anbar Memuru, 
Satınalma Memuru, Santral Memuru,  Sekreter, Topograf, 
Teknisyen, Teknik Ressam kadrolarında toplam en az 6 yıl 
çalışmış olmak                         Gençlik ve Spor Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az son 6 ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak. Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az altı ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak. Şart yok                         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az 2 yılını ve son altı ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak Çözümleyici, memur, muhafaza memuru, icra memuru, ambar memuru, veznedar, satış 
memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, tüketici hakem heyeti 
raportörü kadrolarının herhangi birinde veya 
unvan değişikliğine tabi kadrolarda çalışıyor olmak.                         İçişleri Bakanlığı En az lise mezunu olmak Hizmet süresinin son 2 yılını Bakanlıkta geçirmek kaydıyla, lisans mezunlarının en az 4 yıl, diğer yüksekokul mezunlarının en az 6 yıl, lise mezunlarının ise en az 7 yıl hizmeti bulunmak Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en 
az iki yıldır veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, 
şoför, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, sekreter, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözümleyici kadrosunda çalışıyor olmak.                         Kalkınma Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere en az 8 yıl hizmeti bulunmak Destek hizmetleri grubunda bulunan kadrolar 
hariç diğer kadrolarda 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere 
en az 8 yıl hizmeti bulunmak.                         Kültür ve Turizm Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az son 6 ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak Veznedar, enformasyon memuru, 
bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol 
işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, usta öğretici kadrolarında ya da 
unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak.                         Maliye Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak Son 6 ayı Bakanlıkta olmak kaydıyla, lisans mezunlarının en az 4 yıl, diğer yükseköğrenim mezunları ile Mesleki Eğitim Kursu mezunlarının en az 6 yıl hizmeti bulunmak. Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama 
ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında 
en az iki yıl çalışmış olmak. Milli Eğitim Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Son 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere en az 5 yıl memuriyet hizmeti bulunmak. Şart yok Orman ve Su İşleri Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Son 6 ayı Bakanlıkta olmak kaydıyla, lisans mezunlarının en az 4 yıl, diğer yükseköğrenim mezunlarının en az 5 yıl hizmeti bulunmak. Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, 
santral memuru, mutemet, daktilograf, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 
veznedar, sekreter, orman muhafaza memuru, 
şoför kadrolarında toplam en az beş yıl hizmet 
süresine sahip olmak.                         Sağlık Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olmak Şart yok. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı En az iki yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak Hizmet süresinin en az son ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak. Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 
bilgisayar işletmeni, teknisyen veya 
teknik ressam kadrolarında en az dört yıl 
hizmet süresine sahip olmak,

memurunyeri.com

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4281455/sef-kadrolarina-yukselmede-bakanliklarin-aradigi-sartlar