TÜBİTAK ULAKBİM Personel Alım İlanı

ULAKBİM TUBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ
İlan No: TBTK.ULAKBİM. 2014-01

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.001 / AR-GE Personeli

Kendi sorumluluğuna verilecek olan proje ve ilgili alt projeleri agile metodolojiler kullanarak yönetmek, bu projelerin takibini yapmak ve ilgili raporlar hazırlamak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam edilecek personel sayısı : 2 Personelin görev yapacağı şehir : Ankara

1.2.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.002 / AR-GE Personeli

Pardus Projesinde üretilecek dağıtımların inşa ve sürüm süreçlerini yönetmek, dağıtımla ilgili depoların bakımını ve idamesini gerçekleştirmek, inşa ve depo altyapısının ihtiyaç duyabileceği geliştirmeleri yapmak ve geliştiriciler ile koordineli çalışmak üzere Dağıtım/İnşa Mühendisi istihdam edilecektir.
İstihdam edilecek personel sayısı : 2 Personelin görev yapacağı şehir : Ankara

1.3.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.003 / AR-GE Personeli

ULAKBİM tarafından gerçekleştirilecek projelerin teknik altyapısını oluşturan servis ve sunucuların kurulumu, yönetimi, idamesi; bu sunucular arasındaki ağ altyapısının kurulumu, idaresi ve idamesi ile bu altyapının güvenliğinin sağlanması konularında çalışmak üzere Ağ Mühendisi istihdam edilecektir.
İstihdam edilecek personel sayısı : 2 Personelin görev yapacağı şehir : Ankara

1.4.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.004 / AR-GE Personeli

Gömülü Linux türevleri (Android, Linaro, vb.) üzerinde çalışmak, bu Linux türevleri üzerine yazılım geliştirmek ve bu türevlerin donanım ile entegrasyonu konularında çalışmak üzere Gömülü Sistem Mühendisi istihdam edilecektir.
İstihdam edilecek personel sayısı : 1 Personelin görev yapacağı şehir : Ankara

1.5.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.005 / AR-GE Personeli

Pardus Projesi üzerinde yazılım geliştirmek üzere Yazılım Mühendisi istihdam edilecektir.
İstihdam edilecek personel sayısı : 5 Personelin görev yapacağı şehir : Ankara
Pardus Projesi üzerinde geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan Java tabanlı projelerde görev almak üzere Java Geliştiricisi istihdam edilecektir..
İstihdam edilecek personel sayısı : 2 Personelin görev yapacağı şehir : Ankara

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.001 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik / Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Agile methodolojileri projelerinde kullanmış olmak,
c)Proje yönetimi yazılımlarına hakim olmak,
d)Linux konusunda tecrübeli olmak,
e)Askerliğini yapmış olmak,
f)Tercihen PMP veya PMI sertifikasına sahip olmak,
g)En az 5 yıl proje yönetim tecrübesine sahip olmak.

2.2.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.002 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Aranan pozisyon ile ilgili konusunda en az 3 yıl sektör deneyime sahip olmak,
c)Linux konusunda bilgi sahibi olmak,
d)Tercihen ilgili sertifikalara sahip olmak,
e)Linux üzerinde yazılım geliştirmiş veya Linux dağıtımları üzerinde özelleştirme yapmış olmak,
f)Tercihen Debian dağıtımına hakim olmak,
g)Tercihen konfigürasyon yönetimi tecrübesine sahip olmak.

2.3.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.003 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)En az 2 yıl ağ ve sistem yöneticiliği yapmış olmak,
c)Linux konusunda bilgi sahibi olmak,
d)Tercihen ilgili sertifikalara sahip olmak,
e)LDAP, Dovecot, Postfix, Apache, Nginx, temel ağ bilgisi ve temel güvenlik bilgisine sahip olmak.

2.4.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.004 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)Linux konusunda bilgi sahibi olmak,
c)Tercihen ilgili sertifikalara sahip olmak,
d)Gömülü sistem mimarilerine hakim olmak,
e)En az 3 yıl sektör tecrübesine sahip olmak olmak,
f)Daha önce gömülü sistem üzerinde, herhangi bir UNIX türevi işletim sistemi üzerine, doğal (native) yazılım geliştirmiş olmak,
g)Tercihen herhangi bir UNIX türevi işletim sisteminin komponentleri geliştirilmiş ve yazılım haline (firmware) getirerek donanım üzerinde çalıştırma deneyimine sahip olmak.

2.5.Referans Kodu: TBTK-ULKBM.005 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)En az 2 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
c)Agile methodojiler konusunda tecrübeli olmak,
d)Linux konusunda bilgi sahibi olmak,
e)Tercihen ilgili sertifikalara sahip olmak,
f)C, C++, Python dillerinden ve Qt, GTK kütüphanelerinden en az ikisini bilen ve diğerlerini öğrenmeye yatkın ve hevesli olmak,
g)Tercihen eclipse, git gibi proje araçları konusunda deneyim sahibi olmak.

2.6 Referans Kodu: TBTK-ULKBM.006 / AR-GE Personeli

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b)En az 2 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
c)J2SE ve J2EE konusunda deneyim sahibi olmak,
d)Java ve ilgili teknolojiler konusunda kendini geliştirmeye açık, araştırmaya yatkın olmak,
e)Eclipse ve git gibi yazılım geliştirme, proje ve kod yönetim araçları konusunda deneyim sahibi olmak,
f)Tercihen Maven konusunda deneyim sahibi olmak,
g)Agile methodojiler konusunda tecrübeli olmak,
h)Linux konusunda bilgi sahibi olmak,
i)Tercihen ilgili sertifikalara sahip olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için) TBTK-ULKBM.001 Referans kodlu pozisyon için ise askerliğini yapmış olmak.
c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e)Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, TBTK-ULKBM.003 Referans Kodlu pozisyon için ise 30 yaşını doldurmamış olmak.
f)Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4'lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
g)Yurtdışında lisans eğitimini bitirenlerin başvuruları lisans denkliklerinin olması kaydıyla ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
h)Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

TBTK.ULKBM.001

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TBTK.ULKBM.002

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TBTK.ULKBM.003

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TBTK.ULKBM.004

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TBTK.ULKBM.005

65

61

6,0

173

500

B

C

C

TBTK.ULKBM.006

65

61

6,0

173

500

B

C

C


Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

International English Language Testing System

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

4)BAŞVURU SURECİ

a)Başvuruların en geç 05.12.2014 Cuma günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

b)Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur.

İş başvuru formu

Lisans diploma fotokopisi

Lisans not dökümü

Yüksek Lisans var ise not dökümü

Yabancı dil belgesi

Özgeçmiş

İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (SGK Dokümanı ve Hizmet Belgesi)

Lisansüstü eğitimlerini yurtdışında yapmış olanların denklik belgesi

ÖSYM Giriş Belgesi

c)Adaylar TÜBİTAK İş Başvuru Formunu doldurup [email protected] online olarak, elden veya posta yoluyla başvuru süresi içinde ulaştırmaları gerekmektedir.

d)İş Başvuru formuna referans kodu yazılması zorunludur. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adayların süreç takibi :

İlanla ilgili duyurular (Başvurusu kabul edilenler/edilmeyenler, mülakata çağrılacaklar, mülakat tarihi, mülakat sonuçları vb.) http://ulakbim.tubitak.gov.tradresinden yayınlanacak ve adayın bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.

f)İletişim bilgileri :

Adres :TUBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok Bilkent Ankara

E-posta :[email protected]

Telefon: 0312 2989349 / 0312 2989354

g)Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesi :

Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun adaylardan her bir referans kodu için "3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağırılacaktır.

h)Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4276917/tubitak-ulakbim-personel-alim-ilani