YÖK Sözleşmeli Personel Alacak

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere bilişim personeli ve uzman alınacaktır.
Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KPSSP3 puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise " Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

Bilişim Personeli İçin;

b. Yazılım Uzmanı için Dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c. Sistem ve ağ uzmanı için Dört yıllık eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya makine mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Belirtilen bu bölümler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri bölümlerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

ÖZEL ŞARTLAR

WEB TABANLI JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRMEDE İLERİ SEVİYEDE YAZILIM UZMANI (4 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
1. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts veya ZK (tercihen) veya .Net Framework 4.0, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework , LİNQ ile geliştirilen projelerde en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,
2. Tercihen Oracle Certified Associate (Java SE 5, Java SE 6, Java SE 7 Programmer veya Java SE 8 Programmer) sertifa sahibi olmak,
3. Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
4. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
5. WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON) web teknolojilerine hakim olmak.
6. SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, XML web servisleri, web servisleri güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Java veya .NET tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak,
8. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
9. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,
10. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,
11. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
12. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
13. JasperReport ve iReport gibi raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
14. Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
15. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
16. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,
17. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.

SİSTEM VE AĞ UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

I. En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
3. Microsoft Server ürün ailesine ve Linux tabanlı işletim sistemlerine yüksek hakimiyeti olmak
4. Anahtarlama ve yönlendirici cihazlar hakkında kurulum, konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahibi olmak,
5. Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
6. Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,
7. Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,
8. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
9. Firewall, anti-virüs, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 10.Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
II. Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme konularında bilgi sahip olmak,
12. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM),
13. VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak.
Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak ve güncel olduğunu doğrulamak
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)
Red Hat Certified Engineer (RHCE)
VMware Certified Professional (VCP4)
Check Point Security Administration (CCSA)
Certified Ethical Hacker (CEH)
F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA)

UZMAN (1 kişi);

a. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mütercim-tercümanlık (İngilizce) bölümünden mezun olmak,
b. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az yetmiş puan almış olmak,
c. KPDS, YDS'den veya dengi uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafından kabul edilen belgelerden den en az (B) düzeyinde puan almış olmak.

II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1. İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,
3. KPSS sonucunu gösteren belge,
4. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi),
5. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Bilişim pozisyonları için)
6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:1 Bilkent/Ankara adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2014 veya 2015-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak (puanların eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan aday başarılı sayılacak) yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V- SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

1. Proje Yönetimi,
2. Veritabanı yönetim sistemleri,
3. SQL, PL-SQL, T-SQL
4. Programlama Dilleri (Java, C#,..),
5. Bilgisayar Ağları,
6. Bilgi Güvenliği,
7. Aktif Dizin yapısı
8. Sanallaştırma sistemleri
9. IP Kamera sistemleri
10. e-posta sistemleri
11. İşletim Sistemleri,
12. Takım çalışması,
13. Pozisyonla ilgili diğer konular.

VI- SÖZLÜ SINAV KONULARI (UZMAN İÇİN)

1.Uzman personelin sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.
Sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4271748/yok-sozlesmeli-personel-alacak