Osmaniye Kadirli SYDV Personel Alımı(30 Ekim 2012)

 

 

 

 

KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatle okumaları önemle duyurulur.!

 

Başvuru başlangıç...

 

 

 

 

KADİRLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

Personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatle okumaları önemle duyurulur.!

 

Başvuru başlangıç tarihi : 21.10.2012

 

Başvuru bitiş tarihi : 04.11.2012

 

Son evrak teslim tarihi : 06.11.2012

 

Kadirli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 (iki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapılacaktır.

 

Personel alımına ilişkin tüm işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütüldüğünden başvuru www.sydgm.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar tarafından yapılacak online başvuru ön başvuru niteliği taşıyacak olup, özel şartlarda belirtilen ispat edici belgelerin Vakfımıza teslim edilmesinin ardından Vakıf yetkilileri tarafından sistem üzerinden başvurunun evrak teslim alındı konumuna getirilmesinin ardından başvuru sonuçlanmış olacak, müracaat işlemi tamamlanan adaylara Vakfımızca Evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar başka bir pozisyona başvuramazlar.

 

Adaylar tarafından yapılacak online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup; Vakıflarca özel şartlar bölümünde istenen evraklar süresi içinde teslim edilmeden, adaylar mülakata çağırılmayacaktır.

 

Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3ten en yüksek puanı alan, alım yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağırılacaktır.

 

Kadirli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımına İlişkin Özel Şartlar:

 

VAKFIMIZA BAŞVURACAK ADAYLARIN OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİNDE İKAMET EDİYOR OLMA ŞARTI BULUNMAKTADIR. (Başvuru başlangıç tarihinden sonra yapılan ikamet değişiklikleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

BÖLÜM ŞARTI ARANMAKTADIR. BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER AŞAĞIDADIR:

 

4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI.

 

İSPAT EDİCİ BELGELER :

 

-DİPLOMA ASLI VEYA ONAYLI SURETİ

 

-NÜFÜS MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI KİMLİK FOTOKOPİSİ

 

-ADLİ SİCİL KAYDI

 

-SAĞLIK RAPORU

 

-2011-2012 KPSS P3 SINAV SONUÇ BELGESİ

 

-ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİKLE İLGİLİ BAKAYA DURUMUNDA OLAMAMAK , ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMIŞ VEYA MUAF OLDUĞUNA DAİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK BELGE

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

 

VAKIF PERSONELLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde personel istihdam ederler.

 

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, "vakıfların çalışma usûl ve esaslarını belirlemekle"; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, "vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamakla" görevlidir. Bu kapsamda 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu Kararı ile 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' belirlenmiştir. Belirlenen usul esaslar uyarınca;

 

PERSONEL UNVANLARI, İŞ TANIMLARI;

 

Vakıflarda belirsiz süreli olarak istihdam edilecek unvanlar;

 

- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahalinde yürütür, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlar ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür. 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararda İş Tanımlarında belirtilen; sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirirler. Gerekli nitelikler;

 

o 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

 

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

 

o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

 

- Büro Görevlisi : Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydeder, genel büro hizmetlerini yürütür ve Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevlerini yerine getirir. Gerekli nitelikler;

 

o En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

 

o Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

 

o Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

 

o İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

 

İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek gibi özel şartlar da aranabilir.

 

İŞE ALIM SÜRECİ;

 

KPSS şartı bulunan kadrolar (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi) için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. Adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan ilanlara web sayfasından ön başvuruda bulunur.Adaylar başvurdukları pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar başka bir ilana başvuramazlar.

 

Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili Vakfa teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

 

Mülakat neticesinde genel şartları ve varsa Vakıf tarafından belirlenmiş özel şartları taşıyan adaylardan iş için uygun görülen aday/ adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişiler Vakıflar tarafından işe başlatılır.

 

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;

 

Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

 

9) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

 

PERSONEL ÇALIŞMA USULLERİ;

 

- Personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

 

- 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararına göre yeni başlayan ve lisans mezunu olan personeller için belirlenen brüt ücretler il ilçe sınıflandırmaları bazında aşağıdaki gibidir. Personellerin eğitim durumuna göre ücretler farklılaşmaktadır.

 

Ünvan

6.sınıf ilçe

5.sınıf ilçe

4.sınıf ilçe

3.sınıf ilçe

2.sınıf ilçe

1.sınıf ilçe

4.sınıf il

3.sınıf il

2.sınıf il

1.sınıf ilSosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2.867

2.897

2.925

2.954

2.982

3.011

3.068

3.097

3.126

3.154Büro Görevlisi

2.566

2.592

2.616

2.642

2.668

2.694

2.745

2.771

2.796

2.822


- Personele her yılın Ocak ve Temmuz aylarında birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir.

- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen ve ayrı tüzel kişiliğe sahip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personelin tayin hakkı bulunmamaktadır.

- Personelin; yazılı olarak unvan değişikliği talebinde bulunması, bu unvan için gerekli olan eğitim durumu gibi nitelikleri taşıması, unvan değişiklik talebine uygun boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi durumunda personelin unvanı değiştirilebilir.

- KPSS Cafe, SYDV bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4268206/osmaniye-kadirli-sydv-personel-alimi30-ekim-2012