Bir Kurum Daha Taşerona Kadro İtiraz Sonucunu Açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

20 Mart tarihli son dakika açıklamasında geçici işçi statüsünden sürekli işçi statüsüne geçecek taşeron işçilere ilişkin bilgi verildi. Duyuruya göre taşeron kadro başvuru sonuçları açıklandı.

Akademi resmi sayfasında yayımlanan duyuru şu şekilde;

"27/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğ gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında Başkanlığımızda alt işveren işçisi olarak çalıştırılmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirilmek üzere yapılan başvurular Polis Akademisi Başkanlığı Tespit Komisyonu tarafından incelenmiş ve başvuru sonuçları 23/02/2018 tarihinde Başkanlığımız web sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilerek ilgililere tebliğ edilmiştir.

Arşiv araştırması sonuçlandığında durumunun tekrar değerlendirileceği ilan edilenlerden arşiv araştırması sonuçlanan ve 20/03/2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Tespit Komisyonu tarafından başvurusu yeniden değerlendirilenlerin sonucu aşağıda yayımlanmıştır.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğin “İlan” başlıklı 10’uncu maddesinde “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca başvuru yapanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler; anılan kanun hükmünde kararnamenin 11’inci maddesi doğrultusunda, ilan tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle itiraz dilekçelerini yazılı olarak Başkanlığımız Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne kayıt yaptırmak suretiyle İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir.

İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Başvuru Sonuçları için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4268061/bir-kurum-daha-taserona-kadro-itiraz-sonucunu-acikladi