Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu ve bakanlık bünyesinde İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü...
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu ve bakanlık bünyesinde İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

''Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'', Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, bakanlık, yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlayacak, uygulamaları izleyecek ve denetleyecek. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesiyle çevre kirliliğinin önlenmesi için prensip ve politikalar tespit edecek olan bakanlık, hazırladığı programlar çerçevesinde eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve havza koruma planları, kirlilik haritalarını çıkartacak, iklim değişikliğiyle ilgili iş ve işlemleri yürütecek. Hava, su ve toprak gibi alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendiren bakanlık, ölçüm ve izleme çalışmalarını yapacak, faaliyetleri izleyecek, izin verecek, denetleyecek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlayacak.

Bakanlık, her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirleyecek. Bakanlık ayrıca, yapı denetimi sistemini oluşturacak, yapılardaki enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri gerçekleştirecek, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlayacak, tabiatın korunmasına yönelik politikalarla ormanların geliştirilmesi, bakımı su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturacak. Konut sektörüne ilişkin strateji de geliştirecek olan bakanlık, ulusal coğrafi bilgi sisteminin kurulmasını ve geliştirilmesini destekleyecek.

Bakanlık, iklim değişikliklerini, meteorolojik olayların izlenmesi, bunlarla ilgili plan ve politikaları belirleme görevlerini de yürütecek.

-7 GENEL MÜDÜRLÜK VE 8 BAŞKANLIK OLUŞTURULDU-

Kararnameyle bakanlık bünyesinde 7 genel müdürlük ve 8 başkanlık oluşturuldu. Buna göre, bakanlıktaki hizmet birimleri şöyle:

''İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü.''

İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden mekansal strateji planlarını hazırlayacak, arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirleyecek. Çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyecek olan genel müdürlük, uygulamayı da denetleyecek. Genel Müdürlük, kıyı ve dolgu alanlarıyla bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin planları yapacak.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolüyle ilgili mevzuatı hazırlayacak, standardı geliştirecek, ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirleyecek ve çevre kirliliği yönünden görüş verecek. Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyecek Genel Müdürlük, temiz hava eylem planları yapacak, yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını teşvik edecek. Hava kirliliği, gürültü ve titreşimle ilgili kriterleri belirleyecek, su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütecek. Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirleyerek denetleyecek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durduracak.

Daha önce ''Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'' bünyesinde bulunan ''Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'', yapı projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslarla etüt ve projelerin niteliklerini belirleyerek, uygulanmasını sağlayacak. Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edecek Genel Müdürlük, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri alacak ve konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesiyle ilgili işleri yürütecek.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapacak, uygulamaları denetleyecek ve izleyecek.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, ''Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi''nin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemlerin yanı sıra ''Kent Bilgi Sistemleri''nin oluşturulması için gerekli düzenlemeleri yapacak.

-2 GENEL MÜDÜRLÜK, DAİRE BAŞKANLIĞI OLDU-

Kararnameyle ''Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' yürürlükten kaldırıldı.

''Çevre ve Orman Bakanlığı''nın bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğünün görevleri de yeniden belirlendi. Bu düzenlemeyle, daha önce ''Çevre ve Orman Bakanlığı''na bağlı olan ''Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü'' ile ''Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü'', Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıklarına dönüştürüldü.

Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ''Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı'' ile ''Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı'' da oluşturuldu.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam edilecek.

-GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bakanlıkların yeniden düzenlenmesi kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oluşturuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile bakanlık bünyesinde, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ankara'da Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü oluşturuldu.

KHK'ya göre, bakanlık, ''Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarımsal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenilirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo çeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının geliştirilmesi''ne yönelik çalışmalar yapacak. Bakanlık, gıda tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirleyecek, uygulanmasını izleyecek ve denetleyecek.

Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı, bir müsteşar ve 3 müsteşar yardımcısı ve 14 hizmet biriminden oluşacak.

Bakanlığın merkez hizmet birimleri şöyle:

''-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,

-Hayvancılık Genel Müdürlüğü,

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,

-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,

-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

-Strateji Geliştirme Başkanlığı

-Hukuk Müşavirliği,

-Personel Genel Müdürlüğü,

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

-Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,

-Özel Kalem Müdürlüğü''

Kararnamede bakan, müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile hizmet birimlerinin görevleri ayrıntılı olarak sayılırken, bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere 30 bakanlık müşaviri görevlendirilebilecek.

Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra ve yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

Mevcut 11 araştırma enstitüsü, 10 bölgesel araştırma enstitüsü, 16 konu araştırma istasyonu, 42 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, 35 sınır kontrol noktası, enstitü, karantina müdürlüğü, test müdürlüğü, 15 el sanatları eğitim, ikmal müdürlüğü, eğitim merkezi merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak yer aldı.

KHK ile merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü kuruldu.

Yüksek Komiserler Kurulu, bakanlığın sürekli kurulu olarak görev yapacak. Bakanlık ayrıca görev alanına giren konularda, ilgili kurum, bakanlık, kuruluş ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

Bakanlık yöneticilerinin yetki, sorumlulukları ile koordinasyon görevleri de KHK'da düzenlendi.

Bakanlıkta, gıda, tarım ve hayvancılık uzmanları ve uzman yardımcıları istihdam edilecek. Bu kadrolara atanabileceklere ilişkin şartlar da KHK'da düzenlendi.

KHK ile diğer kanunlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Hakkında KHK ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı ve diğer kanunlarda bu kurumlara yapılan atıflar, yeni KHK'ya yapılmış sayıldı.

KHK ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile TRGM'e ait kadrolar iptal edilerek, merkez teşkilatı için 6173, merkez teşkilatı için 43 bin 225, döner sermaye için 966, yurtdışı için 5 kadro ihdas edildi.

Ayrıca, merkezde 244 adet bakanlık müşaviri ve 25 adet araştırması olarak 269, taşrada da 180 adet araştırmacı kadrosu oluşturuldu. Yeni KHK ile teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar, bakanlık ve TRGM'e verilen görevler, mevcut birimler ve personel tarafından ilgili mevzuata göre yürütülecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kapatılan TRGM'ye ait her türlü, taşınır, taşınmaz mal, araç, gereç, alacak, borç ve yükümlülükler, kayıtlar, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın yeni bakanlığa devredilecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ve kapatılan TRGM'de görevli Bakanlıkta mevcut görevlerinde bulunanlar, aynı pozisyonlarda ihdas edilen yeni kadrolara geçirilmiş sayılacak.

KHK'ın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konacak. Yeni düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemeler uygulanmaya devam edilecek.

Kapatma, devir ve personel geçişi nedeniyle yaşanacak tereddütleri gidermeye bakan yetkili olacak.

KHK'daki geçici madde uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile kapatılan TRGM'nin memur kadrolarında bulunup, en az 3 yıldır görev yapanlardan şartları taşıyanlar, bakanlıkça yapılacak sınavlarda başarılı olmaları şartıyla, bir defaya mahsus gıda, tarım ve hayvancılık kadrolarına atanabilecek.
İHA

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4267817/cevre-orman-ve-sehircilik-bakanligi-kuruldu