Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

21 Ağustos 2015 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29452

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmi Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4264194/enerji-ve-tabii-kaynaklar-uzmanligi-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi