Diyanet İşleri Naklen Müftü Alacak

DUYURU
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınavla naklen (kurum içi) ilçe müftüsü alınacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

İlçe Müftüsü

G.İ.H.S

30

TOPLAM

30


I- BAŞVURU ŞARTLARI

1.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2.   Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 3.   En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 4.   İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, 5.   Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak, 6.   Daha önce ilçe müftüsü olarak görev yapmamış olmak, 7.   Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak, 8.   Erkek olmak.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1.   Başkanlığımız   merkezinde   çalışanlar   birimlerine,   taşra   teşkilatında   çalışanlar   bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. 2.   Başvurular 07.09.2015 (saat 08:30)-22.09.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır. 3.   Başvurular ilgili birimlerdeki İKYS görevlileri tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacaktır. 4.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 5.   Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.   T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet), 2.   En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 3.   İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi, 4.   Hizmet  sürelerini  ve kazanılmış  hak  aylık  derecelerini  gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli, 5.   Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
•Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. •Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. •Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1.   Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından  Başkanlığımız  internet  sitesinde  ve  aynı  sitedeki  İnsan  Kaynakları  Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
V- SINAV GİRİŞ BELGESİ
1.   Adaylar; sınav için “sınav giriş belgesi” alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 2.   Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1.   İlçe Müftülüğü Sınavı, sözlü olarak yapılacaktır. 2.   İlçe müftülüğü sınavına katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. 3.   Adaylar sözlü sınavda; a)  Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan), b)  Arapça (30 puan), c)  Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan), d)  Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir. 3.   Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VII- DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1.   Sınavda  başarılı  sayılabilmek  için  sınav  komisyonu  üyelerinin  her  birinin  ayrı  ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 2.   Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 3.   Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
VIII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1.   Adaylar sınav sonuçlarını (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden öğreneceklerdir. 2.   Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. 3.   İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 4.   Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası,  adı,  soyadı,  imza  ve  adresi  olmayan  dilekçeler  ile  e-mail  ve  faksla  yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX-ATAMA İŞLEMLERİ
1.   Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 2.   Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. 3.   Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

X-DİĞER HUSUSLAR   1.  Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 2.   Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 4.   Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 5.   Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
XI- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
e-mail :[email protected]
Telefon :(0312) 295 70 00
 

- KPSS Cafe, Diyanet bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4264015/diyanet-isleri-naklen-muftu-alacak