Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

 Kamu İhale Kurumu yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 20 (yirmi) sözleşmeli bilişim personeli alacaktır. Başvurular 15 Aralık 2014 tarihinde başlayacak olup, 26 Aralık 2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

T.C. Kamu İhale Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu ihale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından 12-13-14-15 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 20 (yirmi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

Sınava girebilmek için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.),

3)(2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.),

4)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için ekte yer alan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

5)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6)Başvuracak adaylarda ayrıca ekte yer alan özel şartlar aranır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kuramlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi,

2)Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı (2013 veya 2014 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.),

3)İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge - Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.),

4)Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

5)Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

6)Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.),

7)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

8)Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 2 adet fotoğraf,

9)Sınav Başvuru Formu.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 15 Aralık 2014 tarihinde başlayacak olup, 26 Aralık 2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adayların sınava katılabilmek için; Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr)yer alan "Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı" modülü içindeki "Sınav Başvuru Formunu" tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda istenen belgelerle birlikte Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvuruların incelenmesi sonucunda, KPSS puanının yüzde yetmişi (2013 veya 2014 yılı KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır - Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav; sözlü giriş sınavı olarak Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında 12-13-14-15 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınav Giriş Belgesi; sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecektir. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecek olup, sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatlerine ilişkin bilgilere bu belgede yer verilecektir.

Adayların sınav esnasında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Sözlü sınavda adaylara, başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

SINAV SONUCU:

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir.

ÜCRET:

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ekte yer alan özel şartlar tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon : (312) 218 48 43

Faks : (312) 218 48 83

NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVINDA ARANAN ÖZEL

ŞARTLAR

Sıra

No

Pozisyon

Unvanı

Pozisyon

Sayısı

Özel Nitelikler

Mesleki

Tecrübe

Süresi

Aylık

Brüt

sözleşme

Ücret

Tavanı

1

Ekip

Lideri

3

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli olmak, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Analiz, raporlama, organizasyon ve zaman yönetimi konularında deneyimli olmak,

Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen; PMP (Project Management Professional) Sertifikası sahibi olmak,

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer) Sertifikası sahibi olmak.

8 yıllık mesleki tecrübe

4 Katı

2

Veritaban:

Teknik

Lideri

1

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda veya veritabanı sistemlerinin yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 3 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

MS SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak,

SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

Veritabanı optimizasyonu konusunda deneyimi olmak,

MS SQL sunucusu "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen; MCITP (Microsoft Certified IT Professional)-Database Adminstrator Sertifikası sahibi olmak,

MCITP (Microsoft Certified IT Professional)-Database Developer Sertifikası sahibi olmak.

3

Uygulama

Geliştirme

Teknik

Lideri

2

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RBMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,

Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe

Katı

4

Sistem

Teknik

Lideri

1

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

Microsoft Server ürün ailesine yüksek hakimiyeti olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli olmak,

Microsoft Sanallaştırma Mimarilerine hakim olmak,

Windows sistem kurulumu, yönetimi, güvenlik, performans analizi, problem yönetimi, yama ve güncellemelerin yüklenmesi, yedekleme ve kabuk programlama konularında deneyimli olmak,

Ağ mimarileri konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri bilgisine sahip, ağ yönetim kavramları konusunda deneyimli olmak,

IIS, Exchange, Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları konusunda bilgi sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum ve işletimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standartları (ITIL, ISO 20000 vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) standartlan ve mimarisi oluşturma konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen; Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) Sertifikası sahibi olmak

5

Kıdemli

Uygulama

Geliştirici

3

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim) olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak. Tercihen; Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

6

Network

Teknik

Lideri

1

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

Daha önce en az bir projede ağ güvenliği test metodolojileri ve güvenlik politikası geliştirilmesi üzerine çalışmış olmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulum ve işletimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Web sunucusu, e-posta sunucusu, Proxy, IIS, Exchange, Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları konusunda bilgi sahibi olmak,

Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri, anti-virüs uygulamaları gibi bilişim güvenliği konusunda ileri düzey bilgi sahibi olmak.

Tercihen; Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Sertifikası sahibi olmak,

Microsoft System Engineer Security (MCSE)+ Security Sertifikası sahibi olmak,

Microsoft System Administrator Security (MCSA)+ Security Sertifikası sahibi olmak.

5 yıllık meslek: tecrübe

"3

7

Uygulama

Geliştirici

3

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hakim) olmak,

.NET platformuna hakim, Windows Servisleri ve XML Web Servisleri konularında deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak.

Tercihen; Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

"3

8

İş Analisti

3

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.) deneyim sahibi olmak,

Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,

BPMN 2.0 modelleme standardı konusunda bilgi sahibi olmak,

Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Tercihen; ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi olmak,

Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

9

Sistem

Test

Uzmanı

2

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Web tabanlı (çok katmanlı) uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

.NET platformu ile geliştirilmiş uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

UML ile modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen; ISTQB Certified Tester Sertifikası sahibi olmak.

10

Sürüm /

Konfıgürasyor

Yöneticisi

1

Sürüm paketi oluşturma, konfigürasyon, bu sürecin yönetimi, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veya yönetimi konularından biriyle ilgili olarak en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

Microsoft Server ürün ailesine yüksek hakimiyeti olmak,

Microsoft TFS, Sharepoint ve .NET konularında deneyimli olmak,

Windows sistem kurulumu, yönetimi, güvenlik, performans analizi, problem yönetimi ve raporlama konularında deneyimli olmak,

Ağ ve çok katmanlı mimariler konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri bilgisine sahip olmak,

Web sunucusu konusunda deneyimli olmak,

Proxy yazılımları, aktif dizin ve alan kurulumları konusunda bilgi sahibi olmak,

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi standartları (ITIL, ISO 20000 vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

* Büyük ölçekli bilgi işlem biriminin belirlenmesinde 375 Sayılı KHK'nın Ek 6 ncı maddesindeki kriterler esas alınacaktır.

- KPSS Cafe, Sözleşmeli Personel bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4261549/kamu-ihale-kurumu-sozlesmeli-bilisim-personeli-alim-ilani