SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

22 Ağustos 2015 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29453

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav şartları ile bu sınavlara tabi atamaların usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ç) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme sınavı yoluyla yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

i) Sınav Kurulu: Kurumca yapılacak/yaptırılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkan tarafından teşkil edilen kurul veya kurulları,

j) Unvan değişikliği: Bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamayı,

k) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar ve hizmet grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü.

2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı.

3) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Uzman, araştırmacı.

c) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri.

ç) Savunma hizmetleri grubu:

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

e) İdari hizmetler grubu:

1) İcra memuru.

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

f) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli, aşçı, matbaacı, berber, kaloriferci, bekçi ve dağıtıcı.

Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için ayrıca aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl veya şef kadrosunda en az dört yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az iki yıl veya APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak; Kurumun mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda şef kadrosunda en az iki yıl veya uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve çözümleyici kadrosunda en az bir yıl veya APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, istatistikçi, programcı, matematikçi, aktüer, kimyager, biyolog, psikolog, grafiker, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak Kurumda araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az bir yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumun memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, icra memuru, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak.

ç) Hukuk müşaviri kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Uzman, araştırmacı, sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda şef kadrosunda en az bir yıl veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, ayniyat saymanı, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda; istatistikçi, matematikçi veya programcı kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak veya mühendis kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini not dökümü ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile belgelemek.

f) İcra memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumun muhasebeci, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, mütercim, grafiker, teknisyen, sağlık teknisyeni, tekniker, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik şefi, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant, teknik ressam, ayniyat saymanı, kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak.

g) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar işletmeni kursunda başarılı olmak, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Kurumca ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim mahiyetinde olmayan bilgisayar kursu bitirdiğine dair sertifikası bulunmak veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar

MADDE 8 - (1) Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar şunlardır:

a) Aktüer, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, grafiker, hemşire, istatistikçi, matematikçi, mimar, şehir plancısı, mühendis, mütercim, programcı, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen.

Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için aranacak özel şartlar

MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabilecek kadrolar için ayrıca aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

b) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak.

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin filoloji, mütercim, tercümanlık, çeviribilim ile ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından YDS'den en az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak,

3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimler açısından Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmek.

ç) Biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

d) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Teknisyen, sağlık teknisyeni, çocuk eğiticisi kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.

g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini not dökümü ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası ile belgelemek.

ğ) Aktüer kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların aktüerya, matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak.

h) Grafiker kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarım ile ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Sınav kurulu, görevleri ve çalışma usulü

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, soruların hazırlanması veya hazırlattırılması, değerlendirme ve sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlarla ilgili diğer işleri yürütmek üzere, Başkan tarafından sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, Başkanın ya da görevlendireceği başkan yardımcısı veya birim amirinin başkanlığında bir üyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı, diğer üyeleri Başkan tarafından belirlenecek toplam beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Birden fazla kurul oluşturulması halinde diğer kurullarda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının bir temsilcisi bulunur.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci derece dahil bu dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, sınava tabi her bir kadronun en son sınavının üzerinden dört yılı geçirmemek şartıyla en az bir kere yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atama yapılacak kadrolar, yazılı sınav konuları, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri; yazılı sınav tarihinden en az üç ay önce Kurumun intranet ve/veya internet sitesinden duyurulur.

(3) Sınav başvurusu elektronik ortamda yapılır ve on beş gün süre tanınır. Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun intranet ve/veya internet sitelerinde ilan edilir. İlan edilen listelere, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye bilgi verilir.

(4) Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Birden fazla kadro için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(6) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için başvuruda bulunamazlar.

Görevde yükselme yazılı sınavı şekli ve konuları

MADDE 12 - (1) Görevde yükselme sınavları yazılı olarak yapılır. Sosyal güvenlik merkezi müdürü ve şube müdürü kadroları için yazılı sınavdan sonra ayrıca sözlü sınav yapılır.

(2) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınav konuları, konu başlıkları ve soru adetleri duyuruda belirtilecek şekilde aşağıdaki konulardan oluşur:

a) Genel konular;

1) T.C. Anayasası,

2) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,

3) Genel kültür,

4) Protokol kuralları,

5) Türkçe dil bilgisi ve yazım kuralları,

6) Halkla ilişkiler,

7) Resmi yazışma kuralları,

8) Etik davranış ilkeleri,

9) 3046 sayılı Kanun,

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

11) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

12) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

13) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

14) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

15) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

b) Kurumun görev alanına giren konular;

1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

2) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,

3) 4857 sayılı İş Kanunu,

4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

5) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

6) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,

7) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (sadece yürürlükte olan hükümleri),

8) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (sadece yürürlükte olan hükümleri),

9) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (sadece yürürlükte olan hükümleri),

10) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili diğer mevzuat.

(4) Sınav sorularının yüzde kırkı genel konulardan, yüzde altmışı ise Kurumun görev alanına giren konulardan oluşur.

(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

(6) Atama yapılacak kadrolarının çeşidine göre farklı sorular hazırlanabilir.

Görevde yükselme sözlü sınavı şekli ve konuları

MADDE 13 - (1) Sosyal güvenlik merkezi müdürü ve şube müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır.

(3) Sözlü sınava giren personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı başvurusu ve değerlendirmesi

MADDE 14 - (1) Unvan değişikliği sınavları, en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmak için, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ve yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi olmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki kadrolara sadece Kurum personeli başvurabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavı, görevde yükselme sınavının sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başarı sıralaması ve listesi

MADDE 15 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılması başarı sıralamasına göre olur. Başarı sıralamasının belirlenmesinde başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve merkez müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

başarı sıralamasında öncelik verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkraya göre başarı listesi oluşturulur ve sınav sonuçlarıyla birlikte ilan edilir. Sınavlarda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde, başarı listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sonuçların açıklanması, itiraz ve kesinleşme

MADDE 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları ile başarı listesi, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kurumun intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçları ile başarı listesine gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı aracılığıyla Sınav Kuruluna yapılacak itirazlar, ilgisine göre Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. Bu sürenin bitimiyle sınav sonuçları ile başarı listesi kesinleşmiş olur. İtiraz neticesinde sınav sonuçlarında veya başarı listesinde değişiklik yapılması gerekirse yeni sınav sonuçları ve başarı listesi aynı şekilde yayınlanır ve tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Yazılı sınav sorularının Sınav Kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılması veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmez ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu atanma

MADDE 17 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, sınav sonucunun kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından feragat edilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme, çıkarılma, başka kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ayı aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

(5) Sınavı kazandıktan sonra hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin atamaları göreve iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları ise istemleri üzerine aylıksız izni kesmesi halinde veya aylıksız iznin bitimi tarihinde yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 - (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren üç yıl süreyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arası geçişler

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde yer almak kaydıyla; ilgili personelin isteği ile atanılacak kadro için aranan şartlara sahip olmak kaydıyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruba geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlar ile aynı düzeydeki veya alt görevlere öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Kurumun avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Başka kurumlardan naklen atanma

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 - (1) 30/1/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4259880/sgk-gorevde-yukselme-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi