Adli Tıp Kurumu Memur Alım Başvuruları 23 Kasım'da Başlayacak

Adli Tıp Kurumu memur alımı yapıyor. Memur alımları için başlangıç tarihi: 23.11.2015 Pazartesi günü olarak belirlendi. Başvurular ile ilgili gerekli detaylar bu haberde.

Adli Tıp Kurumu yeni verdiği ilanında memur personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar ile ilgili olarak toplamda 17 kişilik bir alım işlemi yapacağını duyuran Adli Tıp Kurumu, alımları için de birçok şart vermiştir. Şartları yerine getirecekleri alacak olan Adli Tıp Kurumu alımlar konusunda da hassas davranmaktadır.

ALINACAK PERSONEL DETAYLARI

- KİMYA MÜHENDİSİ: 4 Kişi, - BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ: 2 Kişi, - BİYOLOG: 1 Kişi, - LABORANT: 2 Kişi, - SAĞLIK TEKNİKERİ: 5 Kişi, - VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ: 3 Kişi,

ŞARTLAR

- Türk vatandaşı olmak, - 4 Aralık 2015 tarihi itibarı ile 35 yaşını bitirmemiş olmak, - Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak, - 2014 KPSSP3 türünden en az 70 puan almış olmak (kılavuzda belirtildi), - 2014 KPSSP93 türünden en az 70 puan almış olmak (kılavuzda belirtildi), - Askerlik görevini tamamlamış veya ertelemiş olmak, - Kılavuzda belirtilen diğer özel şartları taşıyor olmak ilk aranan şartlardır.

BAŞVURU

Başvurular 23.11.2015 Pazartesi günü başlayıp, 04.12.2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 14.12.2015 tarihinde açıklanacaktır.  Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. 
Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

TÜM GEREKLİ BELGELER

- Sağlık kurulu raporu, - Diploma, - Başvuru formu, - KPSS sonuç belgesi - Askerlik durum belgesi, - 4 adet fotoğraf, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - Bilgisayar sertifikaları ilk istenen belgelerdir.
Daha fazla bilgi almak isteyenler kılavuzu inceleyebilir ve kılavuz üzerinden tüm bilgileri öğrenebilirler.
 Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 1 biyolog, 2 bilgisayar mühendisi, 4 kimya mühendisi , 5 sağlık teknikeri, 2 laborant ve 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere 17 personel alınacak. 
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;
EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 1 biyolog, 2 bilgisayar mühendisi, 4 kimya mühendisi , 5 sağlık teknikeri, 2 laborant ve 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarına giren adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

 I)  Genel  şartlar: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)  Son  başvuru  günü  olan  04.12.2015  tarihinde  657  sayılı  Kanunun  40’ıncı  maddesindeki  yaş  şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f)  Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
 II)  Özel  şartlar : 
Biyolog  kadrosunda  istihdam  edilebilmek  için;  yükseköğretim  kurumlarının  biyoloji  lisans  programından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Kimya Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının kimya mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Bilgisayar Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Laborant  kadrosunda  istihdam  edilebilmek  için;  yükseköğretim  kurumlarının   sağlık  laboratuarı,  tıbbi laboratuar veya tıbbi laboratuar teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının adli tıp teknikerliği, veya otopsi yardımcılığı önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarına KPSSP93 puan türünden girmiş olmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadî ve İdarî Bilimler fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak. Başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakınları aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve  unvan  için  başvuru  yapması  halinde tüm başvuruları  geçersiz  sayılacak,  bu  şekilde  sınava  girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 23.11.2015 Pazartesi günü başlayıp, 04.12.2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 14.12.2015 tarihinde açıklanacaktır.

7) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu EK-2, b) Öğrenim belgesi fotokopisi c) KPSS sınav sonuç belge fotokopisi d) Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Başvuruların değerlendirilmesi :

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3 veya KPSSP93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Adana kimya mühendisi kadrosu için ayrı Diyarbakır kimya mühendisi kadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20, Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya  birkaçından  soru  sorulacaktır.  Adayların  sözlü  sınavda  başarılı  sayılabilmeleri  için  100  tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

10) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 21.12.2015-25.12.2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen günlerde sözlü sınavların bitirilememesi  halinde  takip  eden  günlerde  sınava  devam  edilecektir.  Hangi  kadrolar  için hangi tarih  ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı başvuru sonuçları ve sıralama listeleriyle birlikte ilan edilecektir.Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11) Sonuçların açıklanması :

Sözlü sınav sonuçları 04.01.2016 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 15.01.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

1)  Sağlık  Kurulu  Raporu (son  altı  ay içerisinde sağlık  raporu vermeye  yetkili  tam  teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış). 2)  Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti. 3)  Askerlik Durum Belgesi. 4)  4 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş) 5)  Nüfus Cüzdanının Fotokopisi. 6)  Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge. 7)  Bilgisayar Sertifikası (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvuru yapanlar için)
Ekler :
1-EK-1

 

KADRO YERİ

 

KADRO UNVANI

KADROSAYISI

 

ÖĞRENİM ŞARTI

ARANILAN KPSS PUAN

TÜRÜ

 

ADANA GRUP BAŞKANLIĞI

 

KİMYA MÜHENDİSİ

 

2

 

LİSANS

 

KPSSP3

 

DİYARBAKIR GRUP BAŞKANLIĞI

 

KİMYA MÜHENDİSİ

 

2

 

LİSANS

 

KPSSP3

 

İSTANBUL MERKEZ

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

 

2

 

LİSANS

 

KPSSP3

 

İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI

 

BİYOLOG

 

1

 

LİSANS

 

KPSSP3

 

İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI

 

LABORANT

 

2

 

ÖNLİSANS

 

KPSSP93

 

ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

1

 

ÖNLİSANS

 

KPSSP93

 

GAZİANTEP ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

1

 

ÖNLİSANS

 

KPSSP93

 

ŞIRNAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

1

 

ÖNLİSANS

 

KPSSP93

 

İSTANBUL MERKEZ

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

 

2

 

ÖNLİSANS

 

KPSSP93

 

İSTANBUL MERKEZ

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

 

3

 

LİSANS

 

KPSSP3

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 1 biyolog, 2 bilgisayar mühendisi, 4 kimya mühendisi , 5 sağlık teknikeri, 2 laborant ve 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere 17 personel alınacak. 

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4258015/adli-tip-kurumu-memur-alim-basvurulari-23-kasimda-baslayacak