Çevre Bakanlığına Personel Alımı Yönetmeliği Değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel çalıştırma esaslarında bazı değişiklikler yapıldı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi.

Yayımlanan karar şu şekilde;

MADDE 1- 12/3/2012 tarihli ve 2012/3064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "(4), (5), (6) ve (7)" ibaresi "(4), (5), (6), (7) ve (8)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuru esnasında ve atama sırasında istenecek belgeler

MADDE 6- (1) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Bakanlar Kurulunca belirlenen projenin konusu çerçevesinde Bakanlıkça belirtilecek olan şartlar ile bu Esasların 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylardan başvuru esnasında elektronik ortamda, sınav sonucunda ataması yapılacak personelden ise atama esnasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus cüzdanının örneği.
b) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi, yabancı yükseköğretim kurumiarından mezun olanların, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin örneği.
c) Son üç ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 4 adet renkli fotoğraf.
ç) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümü.
d) Bakanlıkça düzenlenen ve aday tarafından doldurulan beyan belgesi (sabıka kaydı beyanı, askerlik durumuna ilişkin beyan, görevin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu belirten beyan) ile iş talep formu.
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu."

MADDE 3- Aynı Esasların 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 8- (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınav konuları, alınacak personel sayısı, son başvuru tarihi, öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar sınav tarihinden en az 30 gün önce ve kesintisiz 15 gün süre ile Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir."

MADDE 4- Aynı Esasların 18 inci maddesinin başlığı "Sözleşmenin sona ermesi ve yeniden hizmete alınma" şeklinde değiştirilmiş olup, aynı maddeye (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"g) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,"

"(2) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshetmiş ise doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesini feshetmiş ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması,
gerekmektedir.

Kurum, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam eder. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir."

MADDE 5- Aynı Esasların 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sözleşmeli Personelin

Unvanı

Sayısı

Mühendis

40

Mimar

20

Şehir ve Bölge Plancısı

20

Avukat

20

Uzman

17

Sosyolog

3

Toplam

120

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

Yayımlanan değişiklikte artık :Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımında güvenlik soruşturması yapılacak. Öte yandan başvuru esnasında istenen evraklara bazı maddeler eklendi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4255084/cevre-bakanligina-personel-alimi-yonetmeligi-degisti