Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanlığında yapılan değişiklikler

Resmi Gazete'de yayımlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile doktorların ve diş hekimlerinin uzmanlığında değişiklikler yapıldı.
Yönetmelik değişikliği:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “müfredat ve standartlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarında aranacak şartlar için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.”
“TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma; YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilmek için tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilmek için diş tabibi olmak; yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olmak şarttır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye'de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İSE ŞUNLAR OLDU

-Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda eğitim verilmesini isteme hakkı düzenlendi. Yönetmelikte bu maddede ifade eksikliği bulunmakta idi.
- TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği dışında,  mesleğini yapmaya yetkili olma; YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranacağına ilişkin düzenleme yapıldı.
- Uzmanlık eğitimi için gereken mesleklere açıkça vurgu yapıldı. Buna göre, Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilmek için tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapabilmek için diş tabibi olmak; yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman olmak gerekecek.
- Program yöneticisinin uzmanlık öğrencisini değerlendireceği altı aylık dönemlerin hesaplanmasında, uzmanlık eğitimine başlanılan tarihin esas alınacağı hüküm altına alındı.
- Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye'de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmayacak.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4249399/tip-ve-dis-hekimligi-uzmanliginda-yapilan-degisiklikler