YSK, 175 Seçim Müdürü Alımı Yapacak!..

Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımladığı ilan ile ülke genelinde görevlendirilmek üzere 175 şube müdürü alacağını duyurdu. YSK'nın yayımladığı ilanın detayları şöyle;

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sınıfı, unvanı, sayı ve yeri belirtilen yerlere Seçim Müdürü alınacaktır.

1- Başkanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 175 adet seçim müdürü kadrolarına personel alınacaktır.

2- Yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 02 Eylül 2018 Pazar günü Ankara'dayapılacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve 2 saat sürecektir.

3- Başvuranların seçim müdürü olarak atanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),

c) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Başvurular, 26 Temmuz - 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (Sınavın uygulanması ile ilgili bilgiler, sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar, aday internet erişim şifresinin edinilmesi, itirazlara ilişkin açıklamalar, yatırılan ücretin iade edilmeyeceği vb. bilgiler, sınava başvuruda ÖSYM tarafından internet sayfasında yayımlanacak sınav kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak olup, adaylar tarafından bu kılavuzun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.)

5- Sınavda adaylara, 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 60 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi (10), d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: a) Anayasa Hukuku (5), b) İdare Hukuku (5), c) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (3), ç) Medeni Hukuk (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünün "Vesayeti Gerektiren Haller" Başlıklı İkinci Ayrımı) (4), d) 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4), e) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (4), f) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (4), g) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (4), ğ) 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun (4), h) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (4), ı) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (4), i) Kamu Yönetimi (Türkiye'nin İdari Yapısı ve Türkiye'de Mahalli İdareler) (5), j) İktisat (Mikro İktisat ve Makro İktisat) (5), k) Maliye (Kamu Gelirleri, Bütçe, Vergi Hukuku) (5) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

6- Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (175) beş kat fazlası olan 875 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 875'inci aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve yapılacak sözlü sınava çağ-rılacaklardır. Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun beş katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağrılacaklardır.

7- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav saati, sınava gelirken getirilmesi gereken evrak ve belgeler, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce YSK kurumsal internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

8- Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

9- Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

10- Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

11- Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evrak ve belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi YSK internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılır. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

13- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

14- Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

15- Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedeklerden atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

16- Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

17- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

EK LİSTE

İL

İLÇE

SINIFI

UNVANI

SAYI

ADANA

POZANTI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

YUMURTALIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

FEKE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

TUFANBEYLİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

ALADAĞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AFYON

DAZKIRI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

AĞRI MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

DOĞUBEYAZIT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

ELEŞKİRT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

PATNOS

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

DİYADİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

TAŞLIÇAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

TUTAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AKSARAY

ESKİL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ANKARA

KALECİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARDAHAN

GÖLE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARDAHAN

HANAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARDAHAN

POSOF

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARTVİN

ŞAVŞAT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARTVİN

YUSUFELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BATMAN

SASON

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BAYBURT

BAYBURT MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

GENÇ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

KARLIOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

KİĞI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

SOLHAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

BİTLİS MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

TATVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

GÜROYMAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

HİZAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

MUTKİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BOLU

GÖYNÜK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ÇANAKKALE

GÖKÇEADA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ÇORUM

KARGI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DENİZLİ

ÇİVRİL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DENİZLİ

ÇAMELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DENİZLİ

KALE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

SİLVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

ÇERMİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

ÇÜNGÜŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

DİCLE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

EĞİL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

----

DİYARBAKIR

HANİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

KULP

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DÜZCE

YIĞILCA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ELAZIĞ

MADEN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ELAZIĞ

PALU

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

KEMAH

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

REFAHİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

TERCAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

ÇAYIRLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

KEMALİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

HINIS

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

HORASAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

PASİNLER

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

İSPİR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

KARAYAZI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

ŞENKAYA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

TEKMAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

TORTUM

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ESKİŞEHİR

BEYLİKOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GİRESUN

ŞEBİNKARAHİSAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GİRESUN

ALUCRA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GİRESUN

DERELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GÜMÜŞHANE

KELKİT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GÜMÜŞHANE

TORUL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GÜMÜŞHANE

ŞİRAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HAKKARİ

ÇUKURCA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HAKKARİ

ŞEMDİNLİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

REYHANLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

ALTINÖZÜ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

HASSA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

YAYLADAĞI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

IĞDIR

IĞDIR MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

IĞDIR

ARALIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

IĞDIR

TUZLUCA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ISPARTA

SÜTÇÜLER

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

AFŞİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

PAZARCIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

ANDIRIN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

GÖKSUN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARAMAN

ERMENEK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARAMAN

SARIVELİLER

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

SARIKAMIŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

KAĞIZMAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

ARPAÇAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

DİGOR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

SELİM

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KASTAMONU

AZDAVAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

----

KASTAMONU

CİDE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KASTAMONU

KÜRE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KAYSERİ

SARIOĞLAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KAYSERİ

SARIZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KAYSERİ

YAHYALI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRIKKALE

KESKİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRIKKALE

DELİCE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRIKKALE

SULAKYURT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRKLARELİ

DEMİRKÖY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KONYA

KARAPINAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KONYA

HADİM

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KONYA

YUNAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KÜTAHYA

EMET

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KÜTAHYA

SİMAV

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MALATYA

AKÇADAĞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MALATYA

ARAPGİR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MALATYA

DARENDE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MANİSA

DEMİRCİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MANİSA

GÖRDES

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MANİSA

SELENDİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MARDİN

NUSAYBİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MARDİN

DARGEÇİT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MARDİN

SAVUR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

MUŞ MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

MALAZGİRT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

BULANIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

VARTO

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

NEVŞEHİR

DERİNKUYU

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

NEVŞEHİR

KOZAKLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

AYBASTI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

GÖLKÖY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

MESUDİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

AKKUŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

KORGAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

RİZE

PAZAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SAMSUN

LADİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİİRT

SİİRT MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİİRT

PERVARİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİİRT

ŞİRVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİNOP

BOYABAT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

DİVRİĞİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

GÜRÜN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

İMRANLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

KOYULHİSAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

ŞARKIŞLA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

YILDIZELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

BİRECİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

---

ŞANLIURFA

SİVEREK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

BOZOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

SURUÇ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

HALFETİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

HARRAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

HİLVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

ŞIRNAK MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

CİZRE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

BEYTÜŞŞEBAP

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

ULUDERE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TEKİRDAĞ

ŞARKÖY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TOKAT

ARTOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TOKAT

REŞADİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TRABZON

ÇAYKARA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

TUNCELİ MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

ÇEMİŞGEZEK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

PERTEK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

MAZGİRT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

NAZIMİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

OVACIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

PÜLÜMÜR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

UŞAK

EŞME

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

UŞAK

SİVASLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ERCİŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

GEVAŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

BAŞKALE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ÇALDIRAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ÇATAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

MURADİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ÖZALP

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

SARAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

YOZGAT

ÇAYIRALAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

YOZGAT

ÇEKEREK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

YOZGAT

ŞEFAATLİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

- KPSS Cafe, KPSS'siz bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4249281/ysk-175-secim-muduru-alimi-yapacak