Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Alımı İlanı(26 Aralık 2012)

 


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 28 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak


 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji...

 


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 28 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacak


 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıda alım yapılacak mühendislik bölümleri, adedi, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam 28 adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır.

 SIRA NO

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ1

İnşaat Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-92

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

10

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-93

Endüstri Mühendisliği

5

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-94

Çevre Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-95

Bilgisayar Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-96

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-97

Mekatronik Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-98

Biyomedikal Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9TOPLAM

28

 

 


 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

 

2) Üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinin yukarıdaki tabloda belirtilen mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

 

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P7 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

 

4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış (27/01/1978 tarihinden sonra doğmuş) olmak.

 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

 

1) Başvurular, 04/01/2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini, elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

 

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

 

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 27 Ocak 2013 tarihinde Ankara’ da yapılacaktır.

 

2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

 

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak mühendislik bölümleri itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

 

4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan "Sınav Kimlik Belgesi”nin bir çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

 

5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

 

6) Yazılı sınav konuları;

 

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

 

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

 

Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.

 

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

 

Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

 

7) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

 

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

8)Yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, giriş sınavı başarı puanı belirlenecek ve nihai başarı sıralaması Mühendislik bölümlerine göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

 

9)Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanırlar.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Sınavla ilgili olarak;

 

(0312) 201 57 08

 

(0312) 201 57 39

 

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

- KPSS Cafe, A Grubu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4248234/sanayi-ve-teknoloji-uzman-yardimcisi-alimi-ilani26-aralik-2012