Kamuda Lüks Araç Kullanımına Getirilen Yasak Nasıl Aşılıyor?

 Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kamu da lüks araç kullanımının yasaklanmasına dair ilke kararı yayımladığı halde bu yasağın önüne nasıl geçiliyor? İşte detaylar...

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurumlarında lüks araç kullanımının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında ilke kararını yayınlarken, lüks araç yasağının nasıl aşıldığına iişkin açıklamalarda da bulundu.

 

Etik Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yayınlanan kamuda lüks araç kullanımını yasaklayan genelgenin kapsamına girmeyen bazı hususların kullanılarak, kimi bürokratların lüks araç kullanımına gittiğini belirterek uyarı yaptı.

Kurula göre, genelgeye rağmen kamuda lüks araç kullanımının devam ettiği alanlar şöyle belirlendi:

"1- Belediyeye ait şirketlerin Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmadığı yönünde gerekçeyle ve Taşıt Kanununun 1. maddesi hükümlerine aykırı olarak, bir belediye şirketinin mal varlığı üzerinden (bazı hallerde banka kredisi kullanılmak suretiyle) lüks araç satın alınmakta ve bazı belediye başkanlarına tahsis edilmektedir.

Öte yandan, 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin bu Genelgenin “resmi taşıtların kullanımı” başlıklı bölümünde yer alan hükümlerden istisna tutulması, beraberinde lüks araç temini ve kullanımı konusunda çeşitli suiistimallere yol açtığından, belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin de Genelge kapsamına dahil edilmesi uygun olacaktır.

2-   Bazı kamu kurumlan yöneticilerinin, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (2013) hükümleri uyarınca kamu bankalarında (Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) tutmak zorunda oldukları kuruma ait mali kaynaklarının bu bankalarda tutulması karşılığında, kamu bankaları ile çeşitli protokoller veya sözlü mutabakat çerçevesinde lüks ve pahalı makam araçları temin ettiği görülmektedir.

Bazı kurum yöneticileri, lüks makam aracının kamu bankası tarafından kendisine tahsis edilmesi karşılığında, kuruma ait mali kaynakların vadeli mevduata yatırılan kısmının nemalandırılmasında daha düşük faiz oranı uygulanmasını kabul etmek veya vadesiz hesapta tutulan kuruma ait mevduat oranını artırmak suretiyle kurumlarını zarara uğratmaktadır. Söz konusu Tebliğin 7. maddesinde “Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kar payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez.” hükmü yer almasına rağmen, çoğunlukla belgesiz olarak, varılan şifahi mutabakat çerçevesinde söz konusu lüks araçlar bankalarca ilgili kurum yöneticilerine tahsis edilmektedir.

3-   Taşra teşkilatlarında, il özel idaresi bütçesi, köylere hizmet götürme birliği bütçesi, sulama birliği bütçesi, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı bütçesi ve benzeri mahalli bütçe kaynakları suiistimal edilerek lüks ve pahalı araçlar satın alınmak suretiyle bazı vali, kaymakam veya yerel yöneticilere tahsis edilmektedir.”

Etik Kurulu ilke kararı ile kamuda lüks, pahalı ve gösterişli makam araçları kullanımını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirleri değerlendirmek ve genelgede gerekli değişiklikleri yapmak üzere Kararın bir örneğinin Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

(memurunyeri.com)

- KPSS Cafe, Kamu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4246342/kamuda-luks-arac-kullanimina-getirilen-yasak-nasil-asiliyor