MEB'e Geri Adım Attırdılar...

 

 

 

 

Türk Eğitim Sen olarak şube müdürlüğü görevlendirmelerini yakından takip ederek hukuksuz olarakyapılan tüm görevlendirmelerin karşısında hukuki mücadelemize devam edeceğiz.

 

MEB’in bu konuda yapacağıen doğru şey,bir...

 

 

 

 

Türk Eğitim Sen olarak şube müdürlüğü görevlendirmelerini yakından takip ederek hukuksuz olarakyapılan tüm görevlendirmelerin karşısında hukuki mücadelemize devam edeceğiz.

 

MEB’in bu konuda yapacağıen doğru şey,bir an önce şube müdürlüğü sınavı yapmaktır. Genelge iptali şunugöstermektedir ki MEB, bu genelgeyi çıkarırken tamamen öngörüsüz davranmış vesonuçlarını hesaplamamıştır. MEB bürokrasisinin başta Sayın Bakan ve müsteşarolmak üzere bu işlerden zerre kadar anlamadığı bu vesile ile bir kez dahaortaya çıkmıştır. Başta Sayın Bakan ve müsteşar olmak üzere MEB bürokrasisininbir “acemiler ordusu”olduğunu defalarca dile getirmiştik. Bu genelge fiyaskosuda bunu açıkça ortaya çıkarmış,Türk Eğitim Sen’in haklılığı bir kez daha ortayaçıkmıştır.

 

Bu vesile ile Türk EğitimSen olarak bu tür hukuksuzluklara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 

Bütün eğitimçalışanlarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen

İstanbul İl Başkanı 

Yrd.Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

 

 

 

EKLER:

 

I- MEB’E AÇTIĞIMIZ DAVA

 

2- BAKANLIĞIN GENELGESİ

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

 

 

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

 

DAVACI                                :Türk Eğitim-Sen

 

VEKİLİ                                 :Av. Hatice AYTEKİN-Av. Emrah AYTEKİN

 

                        Av. Dilek ATAK-Av.Buğrahan BİLGİN-Av. Çağlar TAKOĞLU

 

                                   Bayındır 2Sok. No:46 Kızılay/ANKARA

 

DAVALI                                :Milli Eğitim Bakanlığı

 

T.KONUSU                           :18.12.2012 tarih, 228290 sayılı ve Görevlendirme/Atamakonulu 2012/44 Nolu Genelgenin iptali talebinden ibarettir.

 

Ö.TARİHİ                             :18.12.2012

 

AÇIKLAMALAR                  :04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananMilli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiYönetmeliğinin 12.12.2008 tarih ve 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlananyönetmelikle değiştirilen 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube.müdürlüğü..” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptaliistemiyle dava açılmış ve  açtığımızdavada, Danıştay 12. Dairesi 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararıile talebimiz haklı bulunarak Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan“şube müdürlüğü..” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.Yargı kararı davalı idarece süresi içerisinde uygulanmamıştır. Danıştaykararının uygulanmaması nedeniyle açtığımız davada,  Ankara 1. İdare Mahkemesinin2009/1954 E., 2010/571 K. Sayılı ve 05.05.2010 tarihli kararıyla, 12.12.2008tarihinden bugüne kadar olan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptaline kararverilmiştir.

 

4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarakyürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve UnvanDeğişikliği Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (g) bendinde, görevler arası geçişin, farklı hizmet sınıflarındaolmakla birlikte görevde yükselme sınavı gerektiren görevler ile daha üst veyadaha alt görevlere sınavsız atamayı ifade ettiği, "Görev grupları"başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında, merkez ve taşra teşkilatı şubemüdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolar olduğu belirtilmiş, 6 ve 7.maddelerinde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genelve özel şartlar belirtilmek suretiyle kurala bağlanmıştır. AynıYönetmeliğin "Görev Grupları Arası Geçişler" başlıklı 24. maddesinin1. fıkrasında da, " Bu Yönetmeliğin 5. maddesindebelirtilen görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.En az iki yıl il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevindebulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yılhizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı,Bakanlık şube müdürlüğü görevlerine, A) tipi eğitim kurumlarındaasaleten müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, il milli eğitim'müdürlüğü görevine, B) tipi eğitim kurumlarındamüdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürlüğügörevine, ç) İl veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerinde en az beşyıl, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şubemüdürü görevlerinde en az iki yıl veya bu yöneticilik görevlerinde toplam en azdört yıl hizmeti bulunanlar daire başkanlığı(bağımlı) ve il milli eğitimmüdürlüğü görevine, Milli eğitim müdürlükleribünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlaryatırımlardan sorumlu olmak üzere milli eğitim müdür yardımcılığına, Bakanlıkkadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla öncelikle matbaa eğitimi bölümümezunları arasından olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü,Basımevi Müdürü görevlerine, psikoloji ya da benzeri bölüm mezunları iseHuzurevi Müdürü görevlerine, Bakanlık karolarında ya daavukatlık hizmetleri sınıfında en az beş yıl süreyle çalışmış olan hukukfakültesi mezunları hukuk müşavirliği görevine atanabilirler." hükümleriyer almaktadır. Ayrıca; 11.6.2003günlü, 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve anılan Yönetmelikleyürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve GörevdeYükselme Yönetmeliğinin 8. maddesinin b/4. bendinde de şube müdürü kadrosunaatanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı getirilmiştir.

 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesindensonra Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri ile bunların alt birimleri olangrup başkanlıkları ve bunların görevleri hizmet birimleri yenidenbelirlenmiştir. Bakanlığın taşra teşkilatında oluşturan il/ilçe müdürlüklerindekurulacak birimler ve bu birimlerin bağlanacağı şube müdürlükleri ile bunlarıngörev alanları ve sorumlulukları ise 18.11.2012 tarihli Resmi Gazete deyayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli EğitimMüdürlükleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ancak, Bakanlığınıza illerdeuygulamada birliğin sağlanması amacı ileİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 04.12.2012 tarih, 202358 sayı ve2012/43No’lu,  İl/İlçe Milli EğitimMüdürlüklerinin Teşkilatlanması konulu genelge yayınlanmıştır. Anılan genelgedeİl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürlüğü sayılarının nasılbelirleneceği, bölünerek ve birleştirilerek nasıl teşkilatlandırılacağıanlatılmıştır. Akabinde ise18.12.2012 tarih ve 2012/44 sayılı Görevlendirme/Atama konulu genelge yayınlanmıştır.Anılan genelge;  652 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin ve Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli EğitimMüdürlükleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte belirlenen şubemüdürlüğü sayılarına istinaden bu kadrolara nasıl görevlendirme yapılacağındansöz edilmektedir. Kısacası; Milli Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü sınavıyapmaktansa bu kadrolara nasıl görevlendirme yapılacağı belirlenmiştir. 

 

Çerçeve yönetmelik olan Kamu Kurum VeKuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmelikte bu yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevdeyükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacakgörevler  için en az yetmişbeş saat olmaküzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılmaları ve eğitimitamamladıktan sonra kurumlarca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerineuygun olarak yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelikhükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevdeyükselmeye tabi kadrolar olması, bu kadrolara atanabilmek için aranan genel veözel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılangörevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanmasıkarşısında, şube müdürlüğü kadrosu için yapılması gereken görevdeyükselme sınavı açmaktır. Milli Eğitim Bakanlığınca hangi gerekçe ileyapıldığı anlaşılamayan bir sebeple yıllardır Şube Müdürlüğü sınavıaçılmamakta, bu kadrolar ise görevlendirme sureti ile doldurulmaktadır. KanunHükmünde Kararname ile teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve bu değişikliğeuygun yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu denli köklü değişiklikler yapan MilliEğitim Bakanlığının neden görevde yükselme unvan değişikliği sınavı yaparakşube müdürü ataması yapmadığı merak konusu olduğu kadar kafalarda soruişaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır.

 

Yasal mevzuat hükümleriaçık ve net olarak ortadadır ve şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek içinsınav şartı getirilmiştir. Bu sınavı yapmaktan kaçınmak anlamına gelengörevlendirmeler ve atamalar eğitim çalışanları arasında huzursuzluklarınyaşanmasına sebep olmaktadır. Çünkü; yapılan görevlendirmeler ve atamalarherhangi bir duyuru yapılmaksızın kişiye özel uygulamaların yapıldığı bir halalmıştır. Hatta 2012/44 sayılı genelgenin 5. Maddesinde yer alan “iller arasınorm kadro sayısı dahilinde görevlendirmeyle çalışmakta olan idarecileringörevlendirmelerinin 28.06.2013 tarihi itibari ile uzatılmayacağı…”şeklindekiaçıklamadan daha uzun bir süre sınav açılmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Yine anılan genelgede“Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiYönetmeliğine göre asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanlarınatama tekliflerinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi…”denilmektedir.Davalı idarece sınav yapılmaksızın şube müdürlüğü atamalarının yapılacaktır.Davalı idarece asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atamatekliflerinin değerlendirileceğinden söz edilmektedir. Ancak; asaleten atamaşartları arasında sınav kazanmış olma şartı da bulunmaktadır. Davalı idareceyargı kararlarına rağmen sınav şartının ciddiye alınmadığı bu düzenleme ileaçıkça ortadadır. Anılan genelge davalı idarenin daha önce de yaptığı gibiusulsüz şube müdürlüğü atamalarını ve görevlendirmelerini meşru hale getirmeçabasından ibarettir. Bir anlamda davalı idare iptali istenilen genelge ilesınav şartını kendince bertaraf etmeye çalışmaktadır. Yüksek mahkeme kararınarağmen 2000 yılından beri Şube Müdürlüğü sınavı yapılmamaktadır. Davalı idareyıllardır atama veyahut görevlendirmeler ile bu kadroları doldurmaktadır. Şubemüdürlüğü atamaları yıllardır davalı idarenin hukuk tanımaz ısrarları sebebiile kangrene dönüşmüş, yargı kararları yok sayılmış, yıllardır sınavsız atamalarve görevlendirmeler yapılması adeta gelenek haline gelmiştir. . Dava konusugenelge de bu hukuk tanımaz uygulamaların son halkası durumundadır. Yüksekmahkemenizce bu konuda verilecek olan karar yıllardır şube müdürlüğü sınavıbekleyen eğitim çalışanları için hayati öneme sahiptir. Takdir mahkemenizindir.

 

SONUÇ VE TALEP              :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımve mahkemenin re’sen gözeteceği  sairhususlar nedeni ile,

 

1)      18.12.2012 tarih, 228290 sayılı veGörevlendirme/Atama konulu 2012/44 Nolu Genelgenin iptaline,

 

2)      Tüm yargılama harç, masrafların veücreti vekâletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususundagereğini bilvekale arz ile talep ederim.

 

 

18.12.2012

Av. Hatice AYTEKİN

 

 

personelmeb

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4242978/mebe-geri-adim-attirdilar