TÜBİTAK Eğitim Bursu İlanı

2213-YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI
(2015)
TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)

Burs Verilecek Alanlar:

Malzeme Teknolojileri
Biyomalzemeler
Enerjik Malzemeler
Elektronik - Elektromanyetik Malzemeler
Lazer Teknolojileri
Optik
Algılayıcılar
Nanoteknoloji
Nükleer Enerji
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
Sistem Mühendisliği
Bilgi Güvenliği
Yazılım Doğrulama ve Geçerleme / Yazılım Geliştirme Metodolojileri / Yazılım Gereksinim Mühendisliği / Yazılım Tasarım
Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
Uydu / Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemleri
Uzay Aracı Sistem Tasarımı

Burs Miktarı ve Ödeme Koşullan

Verilecek eğitim bursu doktora eğitiminin ilk iki yılını kapsamaktadır. Bursluluk süresince bursiyerlere, yaşam gideri (aylık 1.800 ABD Doları), öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dahil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları ödenir.
Buna ek olarak, bursa hak kazanan fakat henüz geçerli bir üniversiteden kabul almamış adayların, şartları sağlayan üniversiteler için başvuru bedelleri; dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.), genel yetenek sınavları (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) ve vize bedelleri, toplamda 2.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla faturası karşılığında ödenir.
Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sağlık Bilimleri, Zirai Bilimler ve Veterinerlik alanlarında tamamlamış/tamamlayacak olanlar başvurabilir.
(http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/frascati_bilim_dallari.doc)
Belirtilen alanlar dışında bir lisans programından mezun olup başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılır.
Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:
1. T.C. vatandaşı olmak
2. 1 Ocak 2015 günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (1 ocak 1981 ve sonrası doğumlu olmak)
3. Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak (Eşdeğer Tablosu için tıklayınız)
4. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge alınamadığı durumlarda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu esas alınır). Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun kesinleşmesi için en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmaları gerekir.
5. Yurt dışında lisansüstü eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek

Başvuru Süreci ve Adaylardan İstenen Belgeler

Başvurular internet üzerinden, http://e-bideb.tubitak.gov.tr web adresinden, online olarak alınmaktadır. Online başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir (Bu belgelerin posta yolu ile gönderilmesine gerek yoktur. Online başvurunun onaylanması sonunda sistemin oluşturduğu başvuru formunun daha sonra istenildiğinde ulaştırmak üzere bir kopyasını saklamanız gerekmektedir. (bursiyer seçilenler ilan edildiğinde istenilen belgeler yayınlanacaktır).
1. Adayın Özgeçmişi ve varsa yayın listesi
2. TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS veya YDS yabancı dil sınav sonuç belgesi (bkz. Yabancı Dil Puanları) (Başvuru sahibi lisansüstü eğitim yapmayı planladığı üniversitenin eğitim dilinde öğretim yapan yurt içi/yurt dışındaki bir üniversiteden lisans ya da yurt dışındaki
bir üniversiteden yüksek lisans derecesi almış ise diplomalarının onaylı örneğini yüklemesi durumunda yabancı dil sonuç belgesi şartı aranmaz)
3. Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgelerinin (transkriptler)
4. Geçerli ALES sonuç belgesi veya (geçerlilik süresi içinde olmak koşuluyla) GRE veya GMAT sonuç Belgesi (Eşdeğer Tablosu için tıklayınız)
5. Mezun olduğu/olacağı lisans programına Türkiye genelinde yerleştirilme sıralamasını gösteren ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (sıralama ve lisans programı aynı belgede yer almıyorsa ayrı ayrı belgeler olarak yüklenebilir.)
6. Adayın yurtdışında lisansüstü eğitim yapmak isteme nedenlerini içeren ayrıntılı niyet mektubu,
7. En az 1 adet Referans Mektubu (Referans mektubunu tarayıcıdan geçirerek pdf formatında sisteme yüklemeniz gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ

1. Dönem: 20 Nisan - 22 Mayıs 2015
2. Dönem: 26 Ekim - 27 Kasım 2015
(başvuru dönemi, son başvuru günü saat 17:00 itibariyle sona ermektedir)

BAŞVURU

Başvurular belirtilen tarihlerde internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
Başvuru aşamasında TÜBİTAK'a posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmemektedir. Başvuruların değerlendirilmesi sonunda bursiyer listesiyle birlikte istenen belge listesi TÜBİTAK web sayfasında yayınlanacaktır.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Burs verilecek kişiler, geçerli başvuru yapan adaylar arasından, süreçleri aşağıda belirtilen ön değerlendirme ve mülakat sonuçlarına göre BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nca seçilir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir.

Ön Değerlendirme:

Ön değerlendirme esnasında kullanılacak sıralama puanı hesaplanırken, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması*, ALES puanı** ve üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralaması esas alınır. Ön değerlendirme sıralama puanları, başvuran adayın öğrencilik statüsüne göre aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Son sınıf lisans öğrencileri için: Başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl derslerini de içeren transkriptindeki lisans not ortalamasının %40'ının, ALES puanın %30'unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
Lisans mezunları için: Lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %40'ının, ALES puanının %30'unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
Yüksek lisans öğrencileri için: Başvuru döneminde alınmış bir önceki yarıyıl derslerini de içeren transkriptindeki yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının %10'unun, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30'unun, ALES puanını %30'unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
Yüksek lisans mezunları için: Yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10'unun, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30'unun, ALES puanının %30'unun ve 15.000 sayısının adayın üniversiteye yerleştirildiği puan türündeki sıralamasına bölünmesinden elde edilen sonucun*** toplamı
* Değerlendirme aşamasında mezun olunan üniversitenin temel not sistemi esas alınır, yüzlük sisteme göre verilmiş notlar aynen bırakılır, 4'lük sistemdeki notlar YÖK'ün "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu esas alınarak 100'lük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre dönüştürdükleri notlar esas alınmaz. Yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenimini tamamlamış olanların not dönüşümleri BİDEB tarafından hazırlanan dönüşüm tablosuna göre yapılır (Dönüşüm Tablosu için tıklayınız).
** ALES puanı veya eşdeğerliği TÜBİTAK-BİDEB tarafından belirlenmiş olan GRE veya GMAT sınav puanı (Doktora için başvuru yapılan alanla ilgili yurt dışındaki üniversite tarafından istenen sınav belgesi (GRE ya da GMAT) esas alınır.
*** 15.000 sayısının, başvuru sahibinin mezun olduğu/olacağı lisans programına ÖSYM giriş sıralamasına bölünmesiyle elde edilen sayı, 30'dan küçük ise, bölme sonucu bulunan sayı toplama eklenir. Bölmeden elde edilen sayı 30'dan büyük ise, toplama sadece 30 eklenir.

Mülakat:

Ön değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan başlayarak, desteklenecek bursiyer sayısının 8 katı kadar aday, alanlarına göre belirlenen jüri/panel/danışman tarafından yapılacak mülakatla değerlendirilir. Mülakata girmeyen kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Mülakatta adayın burs başvurusu yaptığı alana ilişkin bilgi düzeyi ve akademik çalışmaları değerlendirilmektedir.
Bursa hak kazanan bursiyer adayının bursunu başlatabilmesi için:
Bursa hak kazandıktan sonra "Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi" ile yükümlülüklerini belgelendirmesi,
Burs onay tarihinden itibaren bir yıl içinde, ilan edilen alanlarda, TIMES (TIMES Higher Education World University Rankings) üniversite sıralamasında alan bazında ilk 100 içerisinde yer alan bir üniversiteden, yurt dışında bir doktora programına kabul edildiğini belgelendirmesi
Üniversite kabul belge tarihinden itibaren, bir yıl içinde doktora eğitimine başlaması Gerekmektedir.
Verilen süre içerisinde kabul belgesi alamayan veya eğitimine başlamayanların bursiyerlikleri düşer ve bu kişiler hiç bir hak talebinde bulunamaz. Ancak, bursunu mücbir sebeplerden başlatamayan bursiyerler için BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından verilecek karara göre işlem yapılır.
Kabulden önce program kapsamında verilecek destekler (üniversiteler için başvuru bedelleri, dil seviye tespit ve genel yetenek sınav bedelleri) için üniversite kabul belgesi şartı aranmaz.

EĞİTİM SÜRESİ VE BURSUN DEVAMLILIĞI

Doktora eğitimini tamamlamak için bursiyere tanınan azami öğrenim süresi beş yıldır. Doktora eğitimini mücbir sebeplerle (sağlık vb.) belirtilen sürede tamamlayamayan bursiyerlere BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararıyla en fazla iki yıla kadar burssuz süre uzatımı verilebilir.
Yurt dışı doktora burslarının devamı, bursiyerin sürekli başarılı olmasına bağlıdır. BİDEB, bursiyerin her eğitim yarıyılı sonunda göndermekle yükümlü olduğu belgeler ile üniversitedeki danışmanının ve varsa BİDEB tarafından kendisi için görevlendirilen yurt içi akademik danışmanının raporları ışığında bursiyerin doktora eğitimi süresince yaptığı çalışmalarını izler ve değerlendirir. Çalışmaları yetersiz görülen bursiyerler önce uyarılır; bu durum izleyen dönemde de devam ederse BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile bursu kesilebilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER Rapor Verme Yükümlülüğü:

Bursiyer her dönem başında, üniversiteye kayıt belgesini; her dönem sonunda notlarını ve aldığı dersleri gösteren belge (transkript) ile lisansüstü eğitim çalışmasının seyrini belirten danışman yazısı ve izleme formunu BİDEB'e göndermek zorundadır. BİDEB, gönderilen bu belgeler ışığında bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre gerekiyorsa bursun devamına ya da kesilmesine karar verir.

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü:

Bursiyer, doktora eğitimini tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek zorundadır. Yurda döndüğünde yapması gereken mecburi hizmet süresi, burs süresinin iki katıdır. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere, yurda dönen bursiyerler dönüş tarihini izleyen ilk üç ay içerisinde TÜBİTAK'a bağlı Enstitülerde çalışmak üzere TÜBİTAK'tan resmi talepte bulunmak ve TÜBİTAK tarafından kendilerine önerilen Enstitülerde çalışarak, mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamak zorundadır. Yurda dönüş tarihini izleyen üç ay içerisinde resmi talepte bulunmasına rağmen, TÜBİTAK tarafından üç ay içerisinde iş önerisinde bulunulmaması durumunda, bursiyer yurt içi mecburi hizmetini kendisinin önerdiği ve BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nun uygun gördüğü alanı ile ilgili herhangi bir işte çalışarak tamamlamak zorundadır. Bursiyer yurt içindeki mecburi hizmeti süresince, yılda bir kere çalıştığı yeri ve süreyi gösteren bir belgeyi BİDEB'e iletmek zorundadır. Bursiyer mecburi hizmet süresinin iki yılını tamamlamadan yurt dışı doktora sonrası çalışmalarına başlayamaz. Askerlik süresi ve yurt dışı doktora sonrası çalışmalar mecburi hizmet süresine sayılmaz.

Geri Ödeme Yükümlülükleri:

Bursiyerin lisansüstü eğitimini başarısızlık nedeni ile belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması ya da yurt içi mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda kurumun kendisi için yaptığı tüm ödemeler yurt dışına gitmeden önce düzenlemiş olan Taahhütname ve Kefaletname hükümleri uyarınca yasal faizi ile birlikte döviz (destek verilen yabancı para cinsi) olarak geri alınır. Ancak bursiyerin başarısızlık nedeni veya mecburi hizmetini yerine getirememe nedeni, sağlık, ölüm gibi mücbir sebeplere dayanıyorsa, bursiyerin mecburi hizmet veya geri ödeme yükümlülüğü BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile kaldırılabilir.

Başka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri:

Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde bu durumu 15 gün içinde BİDEB'e bildirmekle yükümlüdür.

Diğer Hususlar:

Lisansüstü eğitim için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma adreslerini, telefon numarası ve banka hesap ve IBAN numaraları ile elektronik haberleşme adreslerini 15 gün içinde BİDEB'e bildirmesi gerekir.
Yurt dışındaki üniversitelere başvuru/kabul sürecinde adayları yönlendirmek ve öğrenimleri boyunca akademik gelişimlerini takip ederek BİDEB'e raporlamak üzere bursa hak kazanan her bir aday için yurt içi/yurt dışı akademik danışman görevlendirilebilir.
Bursiyer, onaylanan lisansüstü eğitim alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'ndan izin almadan değiştiremez.
Bursiyer, lisansüstü eğitim için belirlenen azami süre içerisinde eğitimlerini tamamlayarak yurda dönmek ve mecburi hizmetini yerine getirmek zorundadır.
Bursiyer mezun olduktan sonra diplomasının ve tez özetinin bir kopyasını Kuruma vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır.

EKLER

Ülke dışında öğrenim görenler için not dönüşüm tablosu

ALES için GRE-GMAT eşdeğer tablosu

İletişim:

2213-Yurt Dışı Doktora Burs Programı BİDEB- TÜBİTAK
Akay Caddesi No.6 Bakanlıklar/ANKARA [email protected]

- KPSS Cafe, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4239815/tubitak-egitim-bursu-ilani