Başbakanlık bünyesinde yeni birim kuruldu

Başbakanlıktan:

Konu : Acil Durumlarda Koordinasyon

GENELGE

2014/18

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve anılan Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan mevzuat uyarınca afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev alanına giren koordinasyon hizmetlerinden ayrı olarak, Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının üst koordinasyonunda,

a) Yurt içinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların yol açtığı acil durumlarda koordinasyon İçişleri Bakanlığı,

b) Yurt dışında milli güvenliğimize, milli hak ve menfaatlerimize zarar verecek ciddi gelişmelerin yol açtığı acil durumlarda koordinasyon Dışişleri Bakanlığı,

c) Diğer acil durum hallerinde koordinasyon Başbakan tarafından görevlendirilecek bakanlık veya kurum, tarafından sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen durumlarda oluşturulacak koordinasyon merkezleri, Başbakanın talimatıyla, koordinasyondan sorumlu bakanlık/kurum veya gerektiğinde Başbakanlıkta faaliyet gösterecektir.

Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlar, koordinasyon merkezlerini her an faaliyete geçirilebilecek şekilde güvenli ve kesintisiz haberleşme sistemleri ile donatacak ve gerekli personel ve fiziki imkanları sağlayacaktır.

Koordinasyon merkezleri; ilgili bakanlık müsteşarları/kurumların üst yöneticileri veya yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında, Başbakanlığın görevlendireceği bakanlık veya kurumların karar almaya yetkili temsilcilerinden oluşacaktır.

Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlar ile ilgili diğer kurumlar, acil durumla ilgili olarak Başbakanlık Müsteşarlığına gerekli bilgi/belge akışını sağlayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlara gerekli bilgi/belge akışı, her türlü teknik ve lojistik destek ile personel desteği sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4238748/basbakanlik-bunyesinde-yeni-birim-kuruldu