Sahil Güvenlik ve Jandarma KPSS şartsız memur alımı yapacak! İşte şartlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'na işçi alımı yapılacağını duyurdu. Toplamda 19 kontenjan ayrıldığı belirtilen duyurunun şartları merakla araştırılmaya başlandı. Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye Iş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMIR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir. Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KPPS'SİZ MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye Iş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMIR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu. özel Kuruluş veya işyerlerinden çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- 18 yaşını tamamlamış olmak. 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).

4- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi ilhan ile mezun olmuş olmak.

5- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. mili savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk. zimmet. irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. güveni kötüye kullanma, hileli iflas. ihaleye fesat karıştıma edimb ifasına fesat karıştımıa, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akıma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Milli Güvenlik Kuruluna Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibat' bulunmamak.

7- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş. kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kulanmamış ya da kullandırılmamış. bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

8- Kurumsal haklan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

9- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10- Askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

12- işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip oimakişe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlannı daha önce çalıştıklan kamu kurum ve kuruluşlanndan alacakları belge ile ispat etmek zonındadırlar.Terorle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar. sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş olduklan üstün başarı nedeni ile takdie layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklannca kendişerbe verilen takdir belgeleriyle durumlannı belgelemeleri gerekmektedir.

15- Her aday. IŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bi meslek koluna) başvuru yapabiir.

16- Açık iş pozisyonları için Sahi Güvenlik Ege Deniz Onanm Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği noter kurası çekimi yapılacaMır. Bu nedenle açık işgücü miktannın 4 (dört) katı asil. 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

17- Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek K.lığı Bayraklı/IZMIR adresinde 28 Ocak 2020 tarihinde saat 13.00-16:00'da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sq.qov.tr yaymlanacaktir. Bu yayım tebliğ niteliğbde olup. adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

18- isteyen adaylar kura çekimini, salon kapasitesbin elverdiği oranda kişi içeri alınmak koşulu ile izleyebilecektir.

19- Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylann başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin. işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal ediecekti. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri kapsamında işlemler yapılacaktır.

20- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu. öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı intemet sayfasından vnvw.sq.qovir ilan edilecektir. Belge kontrolüne asıl adayların tamamı katılacak, asıl adayların belgelerinde işçi alım şartlarına aykırı durum tespit edilmesi halinde yedek adaylar belge kontrolüne davet edilecek . yedek adaylar durumlarını wvnv.sg.govir adresinden takip edeceklerdir. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de getirecektir.

21- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen Ok sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

22- Belge kontrolürteslimine müteakip sınav gün. saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesbden Nvww.sq.qov.ır duyurulacaktır. Bu duyuru. tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayıca tebligat yapılmayacaktır.

23- Sözlü/Uygulamalı sınav. adayların başvurdukları meslek koluna iişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve atanmaya esas teşkil eden başarı puanı ve sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. işyerinde yapılacak uygulama sınavında başarılı sayılmak için en az 60 (Altmış) puan alma şartı bulunmakla olup başarı puanı yüksek olan adaydan baslanmak suretiyle açık is sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

24- Yapılacak sınav sonucu başarılı Ban adaylardan "işe alınacağı meslek kolunda- istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek' çalıştınlacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dar sağlık raporu' istenecektir. Sağlık Raporu işyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 16inci maddesi gereği kişiıin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu Işyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

Jandarma, açıktan temin yoluyla 19 devlet memuru ve 94 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Adayların başvuru bitiş tarihi itibarıyla nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmaları şartı aranıyor. Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri türünü seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4237607/sahil-guvenlik-ve-jandarma-kpss-sartsiz-memur-alimi-yapacak-iste-sartlar