TSK Mensubu Sivil Memurlara Fiili Hizmet Zammı için Kanun Teklifi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sivil Memurlarının da fiili Hizmet  Zammı kapsamına alınması için kanun teklifi verdi.

GENEL GEREKÇE:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan sivil memurlara fiili hizmet zammının uygulanmaması anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Vermiş olduğumuz Kanun Teklifi ile 5510 sayılı kanunun 40'ıncı maddesinin 13'üncü fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri" başlığı altında subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erlerin faydalanmış olduğu fiili hizmet zammına sivil memurlarında dahil edilmesi amaçlanmıştır.

SOSYAL S İGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (13) numaralı bendinde yer alan "erler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Devlet memurları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

- KPSS Cafe, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4236241/tsk-mensubu-sivil-memurlara-fiili-hizmet-zammi-icin-kanun-teklifi