Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî GazeteSayı : 28180

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE...

21 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî GazeteSayı : 28180YÖNETMELİKÇevre ve Şehircilik Bakanlığından:ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELMEVE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmümde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,ç) Bakanlık teşkilatı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,d) Birim: 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri ile taşra teşkilatı il müdürlüklerini,e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,g) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,ğ) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,ı) Personel: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin EsaslarGörevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolarMADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolar hariç olmak üzere aşağıda gösterilmiştir.(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları:a) Yönetim hizmetleri grubu:1) Çevre ve şehircilik il müdürü.2) Çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı.3) Bölge temiz hava merkezi müdürü.4) Bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı.5) Şube müdürü.6) Şef.b) Hukuk hizmetleri grubu:1) Hukuk müşaviri.2) Raportör.c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:1) Çözümleyici.ç) Araştırma ve savunma hizmetleri grubu:1) Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı.d) İdari hizmetler grubu:1) Sayman ve ayniyat saymanı.2) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, veznedar ve şoför.e) Destek hizmetler grubu:1) Hizmetli, bekçi, teknisyen yardımcısı, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci ve bahçıvan.(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve görev grupları: Mühendis, mimar, şehir plancısı, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, ekonomist, istatistikçi, matematikçi, dekoratör, kimyager, tekniker, laborant, teknisyen, kütüphaneci, teknik ressam, fen memuru, veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire ve çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, mütercim, tercüman, rehber, programcı ve avukat.Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranan şartlarMADDE 6 – (1) Çevre ve şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:a) Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve bölge plânlama bölümlerinden veya öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.(2) Çevre ve şehircilik il müdürü kadrosuna atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlarla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarMADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için:1) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, matematikçi, biolog, kimyager, ekonomist kadrolarında toplam iki yıl çalışmış olmak,2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımak,b) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için:1) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta, APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, tekniker kadrolarında toplam iki yıl çalışmış olmak,2) Tekniker unvanlı kadrolarda bulunanlarda, fakültelerin veya öğrenim süresi en az dört yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımak,c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için:1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl hizmeti bulunmak,ç) Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için:1) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı kadrolarında toplam iki yıl çalışmış olmak,2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımak,d) Şef, sayman ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için:1) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti olmak,2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan şartları taşımak,e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için:1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,2) Programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,3) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,f) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için:1) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,2) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için:1) Sınav tarihi itibariyle Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,2) (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,şartları aranır.Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarMADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, istatistikçi, matematikçi, dekoratör, ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için:1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,b) Tekniker ve laborant kadrolarına atanabilmek için:1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,c) Fen memuru, teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için:1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için:1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,2) En az bir bilgisayar programlama sistemini bildiğini belgelemek,d) Tercüman, mütercim ve rehber kadrolarına atanabilmek için:1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,2) Sınav tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az (C) seviyesinde veya uluslararası geçerliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış olduğunu belgelemek,e) Veteriner hekim, diyetisyen, biolog, psikolog, sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için:1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,f) Hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için:1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için:1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların veya iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.ğ) Avukat kadrosuna atanabilmek için:1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,2) Avukatlık stajını yapmış olmak,şartları aranır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGörevde Yükselme Eğitimine İlişkin EsaslarBoş kadroların ilanı ve başvuruMADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi, birimi ile unvanla ilgili aranılan şartlar, görevde yükselme eğitimi veya unvan değişikliği sınav tarihlerinden en az kırk beş gün önce Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline duyurulur. Eğitim yeri ve zamanı ile diğer hususlar ise, eğitime katılacaklara eğitim tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılmaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.Başvuruların değerlendirilmesiMADDE 10 – (1) Eğitim duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranılan niteliklere uygun olan personel, Bakanlığın internet sitesinde yer alan görevde yükselme formunu doldurarak eğitime katılma isteklerini birimlerine bildirirler.(2) Birim amirleri, başvuru formlarını bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.(3) Personel Dairesi Başkanının Başkanlığında şube müdürlerinden oluşan inceleme komisyonu, birimler tarafından gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.(4) Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.Görevde yükselme eğitimine katılamayacak personelMADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen durumda olanlar katılamazlar.a) Aday memur olanlar,b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,c) Kadroları başka kurumlarda olup, Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,ç ) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.Görevde yükselme eğitimiMADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak konulardan en az 30 saat (günde en fazla 7 saat) ve (g) bendindeki konulardan da en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.(2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;a) Hizmet süresi fazla olanlara,b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,öncelik verilir.(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.(5) Görevde yükselme eğitimi, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır.Görevde yükselme eğitiminin konularıMADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;a) T.C. Anayasası:1) Genel esaslar,2) Temel hak ve ödevler,3) Devletin temel organları.b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,e) Halkla ilişkiler,f) Etik davranış ilkeleri,g) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.(2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin EsaslarGörevde yükselme sınavıMADDE 14 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.Unvan değişikliği sınavıMADDE 15 – (1) 5 inci maddede yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.(4) Unvan değişikliği sınavında, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.(6) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.Sınav kuruluMADDE 16 – (1) Sınav Kurulu Bakan onayı ile oluşturulur.(2) Sınav Kurulu; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar yardımcısının veya Personel Dairesi Başkanının Başkanlığında dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle Başkan hariç her üyenin yedeği belirlenir. Sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.(5) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.Sınav kurulunun görevleriMADDE 17 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Bakanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir. Sınav Kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılmasıMADDE 18 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanak ile belirlenir. Ayrıca ilgili kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.(3) Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.Sınav sonuçlarının açıklanması ve itirazMADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bu kurulca ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.(2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç bir ay içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.(4) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için, Personel Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.Sınav belgelerinin saklanmasıMADDE 20 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanmasıMADDE 21 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,b) Hizmet süresi fazla olanlara,c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,öncelik verilir.(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.(4) Duyurulan kadrolardan;a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.(5) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.(6) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.BEŞİNCİ BÖLÜMGeçici ve Son HükümlerGörev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişlerMADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev ve alt görevlere atanabilirler.b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.Naklen atamalarMADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Bakanlıkta belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.Özelleştirilen kuruluşlardan atamaMADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.(2) 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine atama yapılabilir.Kazanılmış haklarMADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.Hüküm bulunmayan hallerMADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 27 – (1) 26/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Bakanlıkta geçen hizmet süresiGEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkta belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından Bakanlığa devredilen personelin ilgili kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.Öğrenim düzeyiGEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.YürürlükMADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

 

- KPSS Cafe, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4235032/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-yonetmeligi