Bu Personeller Artık Daha Çok Mesai Ücreti Alacaklar! Resmi Gazetede Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı personelleri artık fazla mesai ücretine zam almış durumdalar. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeline fazla mesai ücreti ödenecektir. İlgili karar Resmi Gazete' de yayımlanmıştır...

Resmi Gazete' de şu ifadelerle aktarılmıştır

Karar Sayısı: 2017/10049

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/3/2017 tarihli ve 2251 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli vc 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/10049 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Karar; 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun, 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2/1/2017 tarihli ve 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ödemenin usul ve esasları
MADDE 3- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.
(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele
ödenir.
(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.
(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,83.-TL) beş katı esas alınır.
(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.
(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez,
(7) Bu Karar hükümleri, 1/3/2017- 31/8/2017 tarihleri arasında uygulanır.
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

kpsscafe.com.tr | KONYA

- KPSS Cafe, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4234882/bu-personeller-artik-daha-cok-mesai-ucreti-alacaklar-resmi-gazetede-yayimlandi