Karabük Üniversitesi Memur Alacak

 AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Avukat kadrosuna 25.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe

giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık

Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” uyarınca sınavla alım yapılacaktır.

I - Kadro Bilgileri

Unvanı :Avukat
Sınıfı :AH
Derecesi :6

Sayısı :1

II - Başvuru Şartları:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 - 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan

almış olmak.

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

III - Başvuruda İstenilen Belgeler:

1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru Formu.

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

5 - Özgeçmiş.

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

IV - Başvuru Süresi, Şekli ve Değerlendirilmesi:

Başvuru Süresi: Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde.

Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan Sınav Başvuru

Formunu elektronik ortamda doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak diğer başvuru evrakları ile

birlikte şahsen veya posta yolu ile Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı KARABÜK

adresine başvuru süresi içinde ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan veya

postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru belgeleri aslı ibraz edilmek koşulu ile

tarafımızdan onaylanabilecektir.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan

adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi

tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş

sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Personel Daire Başkanlığı web sayfasında internet sitesinde

duyurulacaktır.


V - Sınav Tarihi, Yeri, Sınav Konuları ve İtiraz:

Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: Sınav tarihleri Karabük Üniversitesi resmi web sitesinde

duyurulacaktır.

Sınav Yeri: Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı/KARABÜK

Yazılı Sınav Konuları:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

k) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

l) 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

m) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


Sözlü Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzeri

alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday sözlü sınava çağırılır. Adaylar,

Sınav Kurulu tarafından yazılı sınav konularına ait bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,

Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az

yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarını duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz

edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge

verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış

olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge

verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- KPSS Cafe, KPSS bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4232281/karabuk-universitesi-memur-alacak