Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

YARIŞMA SINAVIYLA MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen...
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

YARIŞMA SINAVIYLA MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan yarışma sınavıyla Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Görev Yeri Sınıfı Ünvanı Kadro Derecesi Sayısı
Genel Müdürlük GİH Müfettiş Yardımcısı ( 7 )
Mimar :5
İnş . Müh. :5
Toplam; 10

A - Yarışma sınava katılabilmek için;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren Mühendislik Mimarlık Fakülteleri Mimarlık Bölümü veya Mimarlık Fakülteleri Mimarlık Bölümü ile Mühendislik Mimarlık Fakülteleri İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak veya bunlara denkliği yüksek öğrenim kurulu tarafından kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - Yarışma sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

4 - Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak,

5 - En son müracaat tarihi olan 28.09.2009 günü itibariyle geçerli olan 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP4 türünde 80 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak, (100+100 = 200 üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir.)

6 - Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) yabancı dil test sınavında doğru cevap sayısı en az 40 olacaktır.

7 - Sınava girmek isteyenler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından temin edilecek veya 27/9/2008 tarihli ve 27010 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek-22’deki form doldurulacak ve bu forma;

a) 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

eklenecektir.

(Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar, sınava ilişkin haklarını kaybedeceklerdir.)

8 - Adaylar, Bayındır 1. Sokak No. 3 Kızılay/ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir.

9 - En son müracaat tarihi 28/9/2009 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10 - Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 5/10/2009 - 9/10/2009 tarihleri arasında mesai saatleri sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, yarışma sınavı giriş belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.

11 - Yarışma sınavı 10/10/2009 tarihinde yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi http://vgm.gov.tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavını kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek sözlü yarışma sınavına davet edileceklerdir.

12 - Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını, yazılı sınavda uyulacak esasları içeren broşür Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından veya http://vgm.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir.

B - Yarışma Sınav Konuları :

Ortak derslerin yanında;

a) Mimarlar için;

- Koruma Bilimine Giriş

- Rölöve

- Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi

- Tarihi Alanlarda Koruma Teknikleri

- Restorasyon Kritikleri

- Türk Devri Yapılarında Mimarı Elemanlar

- Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeleri

- Tarihi Çevrede Değerlendirme

- Cumhuriyet Döneminde Türkiye Mimarlığı

b) İnşaat Mühendisleri için;

- Yapı Maliyet Analizi

- İnşaat Yönetimi

- Proje Yönetimi

- Yapı Hukuku

- Ahşap Yapılar

c) Kompozisyon

Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

İlan olunur.

www.kpsscafe.com.tr

- KPSS Cafe, A Grubu bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4231451/vakiflar-genel-mudurlugu-mufettis-yardimcisi-alim-ilani