Yalova Üniversitesi Personel Alıyor!

Yalova Üniversitesi rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolar görevlendirilmek üzere  25 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
(Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/177/Oretim_Eleman_Bavuru_Formu_1.doc adresinden ulaşılabilir.)
2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
3- Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
4-ALES Belgesi.
5- Lisans Transkripti Noter yada Resmi Kurum onaylı
6- Özgeçmiş
7-Yabancı Dil belgesi (MYO'lara başvuranlar için zorunlu değil.)
8-Arş. Gör.kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi
9-Öğr. Gör. kadrosuna başvuranlar için tezli Yüksek Lisans bitirme belgesi.
10-Tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi).
11-Nüfus cüzdanı sureti
12- 2 adet bilgisayar ortamında doldurulmuş ıslak imzalı resimli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (İlgili Forma http://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirma-formu--yeni adresinden ulaşılabilir.)

Not: 
1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.
2- Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir
6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

- KPSS Cafe, Akademik bölümünde yayınlandı
https://www.kpsscafe.com.tr/haber/4229119/yalova-universitesi-personel-aliyor