K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı(20 Eylül 2012)

      ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA   VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI   Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı.

SYDV İlanları 20.09.2012, 09:28 20.09.2012, 09:28
305
K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı(20 Eylül 2012)

 

 

 

ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

 

VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

 

Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı...


  


 


ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA


 


VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI


 


Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 6 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLARI


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) Son Başvuru tarihi itibariyle(28.09.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;


 


kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa


 


uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine


 


karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye


 


kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi idari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinden veya fakültelerin lisans (4 yıl süreli) düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak gerekir


 


2) 9–10.07.2011 veya 07–08.07.2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak


 


3)Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (19.09.2012)önce Elbistan’da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.


 


4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.


 


5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.


 


6) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bu vasıf, tercih sebebi sayılacaktır.


 


MULAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


 


1) Başvuru dilekçesi


 


2)Özgeçmiş (CV)


 


3)İkametgah belgesi


 


4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,


 


5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,


 


6) KPSS sınav sonuç belgesi,


 


7) 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


8) Askerlik Durum Belgesi


 


9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)


 


10) Sabıka kaydı,


 


11) B sınıfı sürücü belgesi


 


12) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika


 


SINAVA BAŞVURU YERİ VE ZAMANI


 


1- Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü’nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 19.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.


 


2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 01.10.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.


 


4-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar aşağıda yazılı olan Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kızılcaoaba mah.İstiklal Cad.Hükümet Konağı Kat: Kahramanmaraş/Elbistan) elden 01.10.2012 ile 05.10.2012 tarihleri arasında mesai saatleri arasında getirecektir..Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.


 


MÜLAKAT SINAVININ ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ


 


Sınav 08.10.2012 tarihinde saat:9:00’dan itibaren başlamak üzere mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.


 


KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların üç katı (18) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.


 


Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.


 


-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu


 


-5737 sayılı Vakıflar Kanunu


 


-4857 sayılı İş Kanunu


 


- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 


-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 


Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur. Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir.İşe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 60’ı ile mülakat puanın yüzde 40’ı toplanarak hesaplanır.Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur.Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir.PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz.Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.İşe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onay işleminden sonra yapılacaktır.


 


NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.


 


ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA


 


VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI


 


Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 1 adet Büro Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLARI


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) Son Başvuru tarihi itibariyle(28.09.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;


 


kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa


 


uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine


 


karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye


 


kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


1) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.


 


2) 9–10.07.2011 veya 07–08.07.2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak


 


3)Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (19.09.2012)önce Elbistan’da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.


 


4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.


 


5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.


 


MULAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


 


1) Başvuru dilekçesi


 


2)Özgeçmiş (CV)


 


3)İkametgah belgesi


 


4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,


 


5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,


 


6) KPSS sınav sonuç belgesi,


 


7) 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


8) Askerlik Durum Belgesi


 


9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)


 


10) Sabıka kaydı,


 


11) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika


 


SINAVA BAŞVURU YERİ VE ZAMANI


 


1-Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü’nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 19.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.


 


2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 01.10.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.


 


4-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar yukarıda yazılı olan Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kızılcaoaba mah.İstiklal Cad.Hükümet Konağı Kat: Kahramanmaraş/Elbistan) elden 01.10.2012 ile 05.10.2012 tarihleri arasında mesai saatleri arasında getirecektir. Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.


 


MÜLAKAT SINAVININ ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ


 


Sınav 08.10.2012 tarihinde saat 9:00’dan itibaren başlamak üzere mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.


 


KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların üç katı (3) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.


 


Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.


 


-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu


 


-5737 sayılı Vakıflar Kanunu


 


-4857 sayılı İş Kanunu


 


- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 


-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 


Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur. Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir. İşe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 60’ı ile mülakat puanın yüzde 40’ı toplanarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur. Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir. PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz. Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.İşe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onay işleminden sonra yapılacaktır.


 


NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-8°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 26 Ocak 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:55
Öğle 13:06
İkindi 15:44
Akşam 18:07
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Sevilla 21 38
4. Atletico Madrid 20 35
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Villarreal 21 31
8. Athletic Bilbao 21 31
9. Real Sociedad 20 31
10. Osasuna 21 28
11. Real Betis 20 27
12. Granada 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü