K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı(20 Eylül 2012)

      ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA   VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI   Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı.

SYDV İlanları 20.09.2012, 09:28 20.09.2012, 09:28
307
K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı(20 Eylül 2012)

 

 

 

ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

 

VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

 

Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı...


  


 


ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA


 


VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI


 


Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 6 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLARI


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) Son Başvuru tarihi itibariyle(28.09.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;


 


kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa


 


uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine


 


karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye


 


kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi idari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinden veya fakültelerin lisans (4 yıl süreli) düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak gerekir


 


2) 9–10.07.2011 veya 07–08.07.2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak


 


3)Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (19.09.2012)önce Elbistan’da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.


 


4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.


 


5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.


 


6) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bu vasıf, tercih sebebi sayılacaktır.


 


MULAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


 


1) Başvuru dilekçesi


 


2)Özgeçmiş (CV)


 


3)İkametgah belgesi


 


4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,


 


5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,


 


6) KPSS sınav sonuç belgesi,


 


7) 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


8) Askerlik Durum Belgesi


 


9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)


 


10) Sabıka kaydı,


 


11) B sınıfı sürücü belgesi


 


12) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika


 


SINAVA BAŞVURU YERİ VE ZAMANI


 


1- Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü’nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 19.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.


 


2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 01.10.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.


 


4-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar aşağıda yazılı olan Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kızılcaoaba mah.İstiklal Cad.Hükümet Konağı Kat: Kahramanmaraş/Elbistan) elden 01.10.2012 ile 05.10.2012 tarihleri arasında mesai saatleri arasında getirecektir..Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.


 


MÜLAKAT SINAVININ ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ


 


Sınav 08.10.2012 tarihinde saat:9:00’dan itibaren başlamak üzere mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.


 


KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların üç katı (18) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.


 


Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.


 


-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu


 


-5737 sayılı Vakıflar Kanunu


 


-4857 sayılı İş Kanunu


 


- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 


-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 


Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur. Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir.İşe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 60’ı ile mülakat puanın yüzde 40’ı toplanarak hesaplanır.Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur.Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir.PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz.Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.İşe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onay işleminden sonra yapılacaktır.


 


NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.


 


ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA


 


VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI


 


Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 18/09/2012 tarih ve 2012/51 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 1 adet Büro Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.


 


GENEL ŞARTLARI


 


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 


2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 


3) Son Başvuru tarihi itibariyle(28.09.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,


 


4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 


5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 


6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;


 


kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa


 


uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine


 


karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye


 


kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 


7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,


 


ÖZEL ŞARTLAR


 


1) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.


 


2) 9–10.07.2011 veya 07–08.07.2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak


 


3)Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (19.09.2012)önce Elbistan’da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.


 


4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.


 


5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.


 


MULAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


 


1) Başvuru dilekçesi


 


2)Özgeçmiş (CV)


 


3)İkametgah belgesi


 


4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,


 


5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,


 


6) KPSS sınav sonuç belgesi,


 


7) 2 adet vesikalık fotoğraf,


 


8) Askerlik Durum Belgesi


 


9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınava asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)


 


10) Sabıka kaydı,


 


11) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika


 


SINAVA BAŞVURU YERİ VE ZAMANI


 


1-Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü’nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 19.09.2012-28.09.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.


 


2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 01.10.2012 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.


 


4-Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar yukarıda yazılı olan Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri Elbistan Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Kızılcaoaba mah.İstiklal Cad.Hükümet Konağı Kat: Kahramanmaraş/Elbistan) elden 01.10.2012 ile 05.10.2012 tarihleri arasında mesai saatleri arasında getirecektir. Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.


 


MÜLAKAT SINAVININ ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ


 


Sınav 08.10.2012 tarihinde saat 9:00’dan itibaren başlamak üzere mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.


 


KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların üç katı (3) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.


 


Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.


 


-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu


 


-5737 sayılı Vakıflar Kanunu


 


-4857 sayılı İş Kanunu


 


- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


 


-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


 


Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur. Mülakatta başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almış olmak gerekir. İşe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 60’ı ile mülakat puanın yüzde 40’ı toplanarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur. Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir. PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz. Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.İşe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onay işleminden sonra yapılacaktır.


 


NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 22 Şubat 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 23 45
2. Trabzonspor 21 44
3. Başakşehir 22 43
4. Galatasaray 22 42
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 22 30
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 21 24
14. Antalyaspor 22 22
15. Konyaspor 22 20
16. Ankaragücü 22 20
17. Kasımpaşa 22 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 22 39
3. Bursaspor 22 39
4. Adana Demirspor 22 34
5. Keçiörengücü 22 32
6. Akhisar Bld.Spor 22 32
7. Menemen Belediyespor 23 32
8. Altay 22 31
9. Fatih Karagümrük 22 31
10. Ümraniye 22 29
11. Giresunspor 21 28
12. Balıkesirspor 22 28
13. İstanbulspor 21 26
14. Altınordu 22 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 22 18
17. Eskişehirspor 23 16
18. Boluspor 22 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 26 54
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 26 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. M. United 26 38
8. Wolverhampton 26 36
9. Everton 26 36
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 25 30
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Mallorca 25 22
18. Celta de Vigo 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü