Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

  GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI       Çanakçı.

SYDV İlanları 12.09.2012, 17:30 12.09.2012, 17:30
Giresun Çanakçı SYDV Personel Alımı (12 Eylül 2012)

 

GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

GİRESUN İLİ

ÇANAKÇI İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 

Çanakçı...


 GİRESUN İLİ ÇANAKÇI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANIGİRESUN İLİÇANAKÇI İLÇESİSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI   Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Vakıf Mütevelli Heyetinin 11.09.2012 tarih ve 2012/20-8 sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca ve ÖSYM tarafından yapılan 2011-2012 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklerde Belirsiz Süreli (2 Ay Deneme Süreli) 1 adet (Erkek) “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giriş.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 12.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Merkez Mahallesi Hükümet Konağı 3.Kat Çanakçı/GİRESUN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 20.09.2012 tarihinde başlayıp 24.09.2012 tarihinde 17:00’da sona erecektir. 1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER GENEL ŞARTLAR Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 28 yaşını doldurmamış olmak. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR ÖSYM tarafından 2011-2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,Dört Yıllık Lisans programlarının ; Sosyoloji, Psikoloji,Sosyal Hizmetler,Rehberlik ve Psikolojik danışmanlıkHalkla İlişkiler veya diğer fakültelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak.(Müracaatlarda öncelik yukarıdaki sıralamaya göre olacaktır.) Bilgisayar kullanmak,Windows,ofis programlarını iyi derecede bilmek, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.Erkek Olmak.Adayların İngilizce yeterlilik durumunu gösteren (KPDS,KPSS,TOEFL,IELTS) gibi belgelerin ibraz edilmesi tavsiye edilmektedir.Öğrenmeye sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.Çanakçı veya Görele İlçesinde İkamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. (Sınavda başarılı olanlar için geçerli) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET VE UNVAN : Unvan : Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi Ücret : İşe alınacak personele 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı karar ile düzenlenen, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ekindeki EK-(I) sayılı cetvelde gösterilen ve Fon Kurulunca belirlenen Brüt ücret ödenecektir. 2- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER Özgeçmiş. Diploma veya mezuniyet belgesinin sureti. Nüfus cüzdan tasdikli sureti.(T.C.Kimlik Numaralı) İkametgah Belgesi. 2011 -2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya sureti. Adli sicil kaydı. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığı gösterir belge. Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika. Ehliyet Fotokobisi. Varsa iş deneyim belgeleri. Yukarıda istenen belgelerin (asıllarının ibrazı mülakata girecek adaylardan istenecektir.) Evrak teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır.Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 20 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 24 Eylül 2012 tarihi saat 17:00 ‘a kadar şahsen teslim edilecektir.Posta yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 3 kişi (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağrılarak alınacak 1 kişi belirlenecektir. 3-MÜLAKATI KAZANAN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER Sağlık Kurulu Raporu. (Kazanan adaydan istenecektir.)  4- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1-Başvurular http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda 12.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasında müracaat edeceklerdir. 2- http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puan türünden belirtilen unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır.Mülakata çağrılacak 3 kişinin listesi 24 Eylül 2012 tarihinde Çanakçı Kaymakamlığı resmi web adresinde (www.canakci.gov.tr) ilan edilecektir. 3-Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgelerin aslını Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna 24 Eylül 2012 saat 17:00’a kadar elden teslim edeceklerdir. 4- Mülakat sınavı, oluşturulan komisyon tarafından Merkez Mahallesi Hükümet Konağı Çanakçı Kaymakamlığı Makam odasında 25/09/2012 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. 5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. 6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Çanakçı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Telefon : (0454) 591 32 60-591 25 25 4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇLARI Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananın ismi Çanakçı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.canakci.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Çanakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybedecektir . Personelin işe başlatılması Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayından sonra işe başlatılacaktır.5- DİĞER HUSUSLARSözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu,sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir.2 Ay Deneme süresinde personelin verimsiz olması, belirtilen şartlarda olmadığının tespit edilmesi durumunda deneme süresi içerisinde İdare ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini fesheder. 7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.  İLANEN DUYURULUR  Mehmet Fatih KARAKaymakamVakıf Başkanı


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
açık
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:49
İkindi 15:11
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü