Burdur Altınyayla SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI BURDUR- ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen.

SYDV İlanları 13.09.2012, 20:30 13.09.2012, 20:30
Burdur Altınyayla SYDV Personel Alımı(13 Eylül 2012)

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

BURDUR- ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen...


 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANIBURDUR- ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANIAltınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.I. ADAYLARDA ARANAN NITELIKLERA) GENEL ŞARTLAR1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da tecilli olmak ,5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,7) En az 4 yıllık Fakülte mezunu olmak , ( İstenilen bölümler özel şartlarda belirtilmiştir. )8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,10) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak, B) ÖZEL ŞARTLAR1-)Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma ekonomisi, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, İstatistik, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olanlar veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olanlar,2-) Başvuru tarihi itibariyle Altınyayla İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak)3-) İşin niteliği itibari ile cinsiyetin Erkek olması,4-) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak, ( aktif araç kullanabiliyor olmak)5-) İşin Süresi: Daimi ( 2 Ay Deneme Süreli )6-) İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir) II. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELERAşağıda istenen belgelerin mülakata hak kazanan adayların mülakat tarihine kadar Vakfa teslim etmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin sureti,3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi5- 2 adet vesikalık fotoğraf.6- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri,8- Adaylar için askerlik durum belgesi,9- Ehliyet Fotokopisi,10- Adli Sicil Kaydı (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)11- Adaylardan yukarıda belirtilen evrakları müracaat süresi sonuna kadar bizzat vakfa teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata hak kazanamayacaktır.III. SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER1- Başvuruda bulunacak adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx) internet sitesinden 17.09.2012 tarihinde mesai bitimine kadar online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.2 - İnternetten Müracaat eden adayların Kurumumuz tarafından istenen belgeleri eksiksiz olarak 19.09.2012 tarihi mesai bitimine kadar vakfımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların başvurusu vakfımız tarafından kabul edilmeyecek ve mülakata hak kazanamayacaktır.3- Büro Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (Üç) aday mülakata çağırılacaktır.4- 24.09.2012 Pazartesi günü saat 10.00’da Kaymakamlık Makamında mülakat yapılacaktır.Not: Mülakat tarihinde bir değişiklik olursa kaymakamlığımızın (www.altınyayla.gov.tr ) internet sitesinde ilan edilecektir.IV. DİĞER HUSUSLAR1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.2- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.3- Personel alımına ilişkin duyurular http://www.altınyayla.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Başvuru sahiplerine ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI1- Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.2- Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personelle Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayından sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.4- Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecektir. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.VI. SINAV1 ) Sınavın şekli, yeri ve tarihiSınavın şekli: Sözlü ( mülakat ) olup, adaylar 100 puan üzerinden Mülakat Heyeti Üyelerince değerlendirilecektir.Sınavın Yeri: Altınyayla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Makam Odasında Vakfımız Mülakat Heyeti Üyelerince yapılacaktır.Sınav Günü: 24.09.2012Sınav Saati: 10:00Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.2) Adaylar, başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx. adresinden online olarak en geç 17/09/2012 Salı günü saat: 17:30’a kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar 24/09/2012 tarihinde Kaymakamlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Altınyayla Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır,3) Nihai sınav sonucu KPSS P3 puan türünden adayın almış olduğu puan ile adayın sözlü sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.4) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİMüracaat yeri : Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2Altınyayla / BURDURAltınyayla SYD Vakfı : (248) 521 25 53e-posta : altınyaylavakif@hotmail.comİLANEN DUYURULUR 07/09/2012  O N A Y07.09.2012  Mehmet AYHANKaymakamVakıf Başkanı


Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü