Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı Yayınlandı!

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personel alımı ilanına başvurular bugün başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 07.01.2020, 10:53 07.01.2020, 10:58
1871
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı Yayınlandı!

Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur olmak isteyenler için yeni kamu personel alımı ilanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

Yayınlanan memur alımı ilanında adayların yerine getirmesi gereken şartların yanı sıra başvuru yapacakları tarih de açıklanmıştı. Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapacaklar için başvurular başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIM İLANI YAYINLADI

Kamu personeli alım ilanında, "Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 8. Derecede boş bulunan 9 (dokuz) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03-04 Mart 2020 tarihlerinde sözlü sınavla personel alınacaktır. " denildi.

Ayrıca başvuru yapacak adaylar için başvuruların 06 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2020 tarihinde saat 18.00’de sona ereceği açıklandı. 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden; sağlık bilimleri fakültesinden, ebelik ve hemşirelik lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2020) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P 34 - P35 - P36” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

6- Sağlık durumu yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1-) Aşağıdaki belgeler son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 Bilkent/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Evrakını elden teslim etmek isteyenler bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.) a) Bakanlığımızın https://disab.saglik.gov.tr/ adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu. b) Üç adet vesikalık fotoğraf. c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı fotokopisi veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı. ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde.) d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. e) Özgeçmiş. f) Sınav başvuru tarihi içerisinde alınmış Adli Sicil kaydını gösterir belge (E-devletten alınabilir),

2-) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır. 3-) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesinde (https://disab.saglik.gov.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

a) Sınav Tarihi: 03-04 Mart 2020

b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi 6001. Sokak No:9 Bilkent / Ankara. Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Bakanlığımız internet adresinde (https://disab.saglik.gov.tr/) açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

c) Sınav Şekli: Giriş sınavı yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Giriş sınavına, sınava giriş koşullarını taşıyan adaylardan başvurdukları puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı, yani ilk 36 (otuz altı) aday ile otuz altıncı sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar çağrılacaktır.

ç) Sınav Konuları :

Genel Kültür ve Genel Yetenek

İngilizce Bilgisi

Bakanlığın Görev Alanına Giren Konular (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onikinci Bölüm))

Temel Hukuk Bilgisi

Uluslararası İlişkiler

Avrupa Birliği (tarihçe, kurumsal yapı, AB politikaları, müzakere süreci, TürkiyeAvrupa Birliği İlişkileri vs.)

Avrupa Birliği Sağlık Politikası

SINAV DEĞERLENDİRME

Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, yabancı dil bilgisi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi (7) gün hafta içi (09:00-18.00) mesai saatleri arasında itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, sınav sonuçları için itiraz edebilirler. İtirazlar yedi (7) gün içinde Giriş Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde adayın başvurduğu KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, https://disab.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:30
Güneş 07:57
Öğle 13:05
İkindi 15:41
Akşam 18:04
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü