Nükleer Düzenleme Kurumu KPSS 70 ve 80 Puanla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI (NDK) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 40 Uzman Yardımcısı alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Nükleer Düzenleme Kurumu KPSS 70 ve 80 Puanla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI (NDK) tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile  40 Uzman Yardımcısı alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

Yayınlanan ilanda "Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya giriş sınavı ile 40 (kırk) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 16 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.


1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre belirtilen taban puanlarını almış olmak,
ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 4 üncü grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesinden, 10 uncu grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik programlarından ya da yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2- GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
(1) Ek-1’de yer alan sınava hangi gruptan gireceğine ilişkin dilekçe,
(2) Ek-2’de yer alan elektronik ortamda doldurulacak Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),
(3) Ek-3’te yer alan elektronik ortamda doldurulacak 3 adet Güvenlik Soruşturması
Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),
(4) Ek-4’te yer alan örneğe göre hazırlanmış özgeçmiş,
(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da Kurumca onaylanmış örneği,
(6) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
(7) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
(8) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş).
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca onaylı örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
c) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
ç) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;
(1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,
(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak
şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.
d) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
e) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
f) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilir.
g) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.


3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:
a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:
Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)'dir.

b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:
(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,
(2) Türkçe,
(3) Matematik,
(4) Türkiye coğrafyası,
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
(6) Tarih.
Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)'dur.
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, puan değeri 10 (on)'dur.
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, puan değeri 10 (on)'dur.
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, puan değeri 10 (on)'dur.
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, puan değeri 10 (on)'dur.


4 - SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav günü ve saatleri Kurumun internet sitesinden duyurulacaktır.
(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
(3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
(4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.
(5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
(6) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
(7) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.
(8) Sözlü sınavda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt veya kayıt sistemi kullanılmayacaktır.


5- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
a) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı;
(1) 16 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
b) Giriş sınavı sonucu;
(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların hakları duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
6- İTİRAZLAR
(1) Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.
7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır, sınavda başarılı olanların duyuruda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.


İletişim Bilgileri
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları : (0 312) 295 88 94 : (0 312) 293 46 01
İnternet Sayfası : http://www.ndk.org.tr
Adres : Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA

DİKKAT
1 - Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.

2 - Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

EKLER
1- Başvuru dilekçesi örneği
2- Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu
3- Güvenlik Soruşturması Formu
4- Özgeçmiş örneği

Ekleri indirmek için buraya tıklayınız

Yorumlar (0)
-2°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
2019/2 KPSS Tercihinde Bulunacak mısınız?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:53
Öğle 12:46
İkindi 15:10
Akşam 17:30
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü