Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte Detaylar

Marmara Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru ilanında KPSS'siz sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurdu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında KPSS'siz belirtilen bölümlerden mezun olan adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanın detayları ve başvuru şartları haberimizin devamında yer almaktadır...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 17.02.2020, 09:35 17.02.2020, 12:55
277
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte Detaylar

Resmi Gazete'de Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Marmara Üniversitesi tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanında, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 (B) puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Marmara Üniversitesi tarafından adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde ifadelere edildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI  ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir. b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak. 1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar) a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, ğ) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak, ı) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak, i) Transact-SQL bilgisine sahip olmak, j) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, m) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, n) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, o) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, ö) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, p) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, r) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, s) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak. 2) Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 kişi – 2 katına kadar) a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak. c) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak, h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, k) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. ç) Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI  İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, ç) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir), d) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.) e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.) f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.), g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. c) Sınava(sözlü,yazılı,uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://pdb.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI  SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 20 Mart 2020 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. (http://pdb.marmara.edu.tr)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI SINAVIN ŞEKLİ

a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. SINAV KONULARI Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. VII. DEĞERLENDİRME Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 06 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü