KPSS 75 Puanla Kamuya VHKİ Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Giriş Sınavı Duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartıyla 15 VHKİ memuru alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

KPSS 75 Puanla Kamuya VHKİ Memuru Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Giriş Sınavı Duyurusu yayınlandı. Yayınlanan duyuruya göre En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartıyla 15 VHKİ memuru alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdari Hizmetler sınıfından giriş sınavı ile 15 (on beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 2. b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (lisans) P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
 3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona 2018 KPSS P3 puanıyla yerleştirilmemiş olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

(1) Elektronik ortamda doldurulacak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(2) Elektronik ortamda doldurulacak Güvenlik Soruşturması Formu (Kurumun http://www.ndk.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(4) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,

(5) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş),

(6) Adayın özgeçmişi.

 1. b) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
 2. c) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 4 Ekim 2019 günü saat 17:30’a kadar;

(1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine elden teslim etmeleri veya,

(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

ç) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 1. d) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. e) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı olan 75 (yetmiş beş) aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
 3. f) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

 1. a) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe dilbilgisi,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

(6) Tarih,

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 60 (altmış)’tır.

 1. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Puan değeri 10 (on)’dur.

 1. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Puan değeri 10 (on)’dur.

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

 1. d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

4- SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

 1. a) Sözlü sınav

(1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

(2) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

(3) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır.

(4) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır.

(5) Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Sözlü sınav ile ilgili bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

 1. b) Giriş sınavı sonucu;

(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl (15 kişi), asıl aday sayısının yarısı kadar da (8 kişi) yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

 1. c) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

5- İTİRAZLAR

(1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebiliriler.

6- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları : (0 312) 293 47 07

(0 312) 293 47 01

İnternet Sayfası : http://www.ndk.gov.tr

Adres : Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA

Başvuru Dilekçesi Örneği indir

Başvuru Formu indir

Güvenlik Soruşturması Formu indir

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yorumlar (0)
Yeni Nesil E Ticaret Çözümleri için OmniTicaret!
-4°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 27 Ocak 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:54
Öğle 13:06
İkindi 15:45
Akşam 18:08
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 19 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü