KPSS 60 Puanla İnceleme ve Büro Görevlisi Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 4 adet personel alım ilanı yayınlandı. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizin devamında yer almaktadır.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 23.10.2019, 20:39
18091
KPSS 60 Puanla İnceleme ve Büro Görevlisi Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

İşin Adı: Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı
Başvuru Başlangıç Tarihi:23.10.2019
Başvuru Bitiş Tarihi :06.11.2019
Evrak Teslim Başlangıç Tarihi: 07.11.2019
Evrak Teslim Son Bitiş Tarihi: 13.11.2019
Mülakat Tarihi:19.11.2019


PERSONEL ALIMINDA ADAYLARIN İZLEYECEĞİ YOL
-Adaylar, AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI resmi internet adresindeki (https://ailevecalisma.gov.tr/) Birimler sekmesinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne tıklar. Açılan sayfada Hızlı Erişimler başlığı altında SYDV Personel Alım İlanı https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx internet adresinden sayfanın alt sekmesinde yer alan Ön Başvuru Yap seçeneğine tıklanır ve Başvuru Giriş Formu ekranından gerekli bilgiler doldurularak başvuru yapılır. (İlgili internet adresine giriş yapmak için üyelik yoksa üye olunması gerekmektedir.)
-Posta, şahsen veya 3. kişiler vasıtasıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini SYD Vakfımıza, belirtilen tarihlerde (07.11.2019 - 13.11.2019) elden teslim ettikten sonra 2018 veya 2019 yıllarına ait KPSSP3 puan türüne göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.
-Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Mülakata hak kazanan adayların KPSSP3 puanının %50’si ile yapılacak olan mülakat sınav sonucunun %50’si alınarak başarı puan sıralaması yapılacaktır.


I. ADAYLARDA ARANAN GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
A. Genel Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
8. 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
9.İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.


B. Özel Şartlar
1. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; Hukuk Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi(Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme Ekonomi, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Sosyal Hizmet(Fakülte),Sosyal Hizmet(Yüksekokul), Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak,
Not: Yukarıda belirtilen bölümler ÖSYM’nin 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzundan alınmıştır. (https://www.osym.gov.tr/TR,15616/2019--yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html)
Not: Adı geçen bölümler haricinde mezun olan adayların başvuruları olması halinde Evrak Teslimi kabul edilmeyecek olup başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
4 yıllık eğitim veren üniversitelerin başka bölümlerinden mezun olan ancak yukarıda belirtilen bölümlerden YÖK denkliği bulunan kişilerin başvuruları kabul edilecektir.
Ayrıca adı geçen bölümlerle ilgili olarak YÖK denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların başvuruları da kabul edilecektir.
2. ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. İkametgâh Şartı; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Afyonkarahisar il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden kişilerin ilan tarihi itibariyle son 6(altı) aydır ikamet ettiğini gösterir belge ibraz etmek,
4.Afyonkarahisar’a bağlı ilçelerden ve il dışından yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
6. Bilgisayar ofis (Office Word, Excel, PowerPoint vb.) programlarını etkin olarak kullanıyor
olmak, buna ilişkin olarak transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslardan alınan sertifikaya sahip olmak,
7. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, çevreyi, sosyal dokuyu tanıyor olmak,
8. Daha önce başka bir Vakıfta çalışıyor iken herhangi bir nedenden dolayı işten çıkarılmamış olmak,
9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmamak,
10. Adli ve idari soruşturma sonucunda işe başlamasına engel bir durumu bulunmamak.


II. BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1. T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
2. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması),
3. 2018 veya 2019 yıllarına ait karekodlu KPSS Sonuç Belgesi,
4. Adli Sicil Belgesi (e-devlet çıktısı),
5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı sureti,
6. Adresi gösterir Vukuatlı Aile Tablosu (e-devlet çıktısı),
7. Sürücü belgesinin önlü arkalı fotokopisi,
8. Bilgisayar sertifikası fotokopisi veya üniversite eğitimi sırasında bilgisayar dersi aldığını gösteren transkript,
9.Adayın fotoğraflı özgeçmişi (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, aile bilgileri, ebeveyn durumu, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe yönelik amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.),
10. Askerliğini yapmış olduğuna dair belge (Terhis Belgesi),tecil belgesi veya muafiyet belgesi,
11. Sağlık Raporu.(Mülakata hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık raporu istenir.)
Not: Yukarıda istenilen belgelerin aslı, görevli personele ibraz edilecektir.


III. BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Başvurular online olarak 23/10/2019 tarihinde başlayacak 06/11/2019(dahil) tarihinde sona erecektir. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı /SYGM https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx internet adresinden yapılacaktır. Posta, şahsen veya üçüncü kişiler vasıtasıyla başvuru yapılamaz.
2. Online olarak başvuran adaylar, başvuru için belirtilen ÖZEL ŞARTLARA ilişkin belgelerini SYD Vakfımıza 07.11.2019-13.11.2019 tarihleri arasında evraklarını elden teslim edeceklerdir. Evraklar için son teslim tarihi 13/11/2019 mesai saati (17:30) bitimine kadardır. Adaylar, 2018 veya 2019 yıllarına ait KPSSP3 puan türünde aldıkları puana göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (Beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir. Mülakat listesi Afyonkarahisar Valiliği resmi internet adresi (http://www.afyonkarahisar.gov.tr/) ve SYD Vakfımız resmi internet adresinden (http://www.afyonkarahisarsydv.gov.tr/) ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
-Adaylar tarafından yapılacak online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup; SYD Vakıflarınca özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve varsa SYD Vakıfları tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Bir unvana başvuru yapan aday diğer unvana başvuru yapamayacaktır. Her unvan için ayrı mülakat yapılacaktır.
3. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların isimleri Vakıf Personelleri tarafından tutanağa bağlanarak mülakata çağrılmayacaktır.


4. Mülakat ve sözlü sınav içeriği;
-Genel yetenek ve genel kültür,
-Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
-Özgüveni, ikna yeteneği ve inandırıcılığı,
-Bilgisayar ofis (Office, Word, Excel, PowerPoint vb.) programları kullanım düzeyinin uygulamalı ölçülmesi,
-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı… Vb. konularından oluşacaktır.
5. Mülakat neticesinde yeterli görülen adaylar işe kabul edilerek, Belirsiz Süreli İş Sözleşmeli (2 Ay deneme süreli) personel statüsünde işe alınacaktır.
6. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakat sonucunda Vakfa personel alıp almamakta serbesttir.
7. Müracaat Yeri ve İletişim Bilgileri
İnternet Müracaat Adresi: https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx
Evrak Teslim Adresi : Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( Burmalı Mah.Dervişpaşa Cad.No:4/A)
İletişim Tel : 0272 213 90 91
Mülakat Tarihi: 19.11.2019
Mülakat Yeri: SYD Vakfımız Toplantı Salonu
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı İçin Mülakat Saati: 10.00
Büro Görevlisi Unvanı İçin Mülakat Saati:14.30
Not: Mülakata hak kazanan adaylar yukarıda belirtiler saatlerde SYD Vakfımız toplantı salonunda hazır bulunacaklardır.


IV. DİĞER HUSUSLAR
1. Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, mülakat sınav sonuçları açıklandıktan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde evrakların birer nüshası Vakfımızda kalacak şekilde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
2. Mülakat Sınav Komisyonu, mülakata giren adayların hiçbirini yeterli görmemesi durumunda işe alım yapmayacaktır.


V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, MÜLAKAT SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İŞE ALIMLARIN YAPILMASI
1. Mülakat Sınav Komisyonu tarafından yapılacak olan mülakat değerlendirilmesinden sonra işe alım talebi SYD Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra sözleşme yapılmasına karar verilen kişiler sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
2. Başvuru sonunda işe başlamaya hak kazanan adayların listesi Afyonkarahisar Valiliği resmi internet adresi (http://www.afyonkarahisar.gov.tr/) ve SYD Vakfımız resmi internet adresinden (http://www.afyonkarahisarsydv.gov.tr/) ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. İşe başlamaya hak kazanan adayların sonuçları ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen gelip göreve başlamaları
gerekmektedir.
4. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup işe alımı kabul edildikten sonra görevine süresi içinde başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin göreve başlamaları iptal edilip, haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. İLAN OLUNUR. 23/10/2019

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 04 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü