İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı açıklandı. İşte Başvuru Şartları ve diğer tüm detaylar...

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı açıklandı. İşte Başvuru Şartları ve diğer tüm detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

1- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


B- ÖZEL ŞARTLAR
a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat)
Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.
i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.
iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.
xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
xiv. Proje liderliği yapmış olmak ve mobil programlama deneyimi sahibi olmak.
Tercihen
xv. Yüksek Lisans unvanına sahip olmak.


b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 Kat)
Bu kadroda 3 (üç) personel istihdam edilecektir

i. .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.
iv. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
v. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
vi. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
vii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
ix. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
x. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
xi. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.
xii. En az üç (3) yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.


İş Tanımı (.NET)
xiii. .NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek.
xiv. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek.
xv. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.


c) Sistem Uzmanı (2 kat)
Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.
i. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
ii. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak.
iii. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek.
iv. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
v. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri).
vi. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
vii. E-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak.
viii. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak.

ix. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve uygulamış olmak.
x. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
xi. Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
Tercihen
xii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.
xiii. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2
sertifikasına sahip olmak.
xiv. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.


II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
Başvurular, 22/10/2019 – 05/11/2019 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 05/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).


1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.


2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 22/10/2019
Başvuru Bitiş Tarihi 05/11/2019
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası K:3 Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 08/11/2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simulasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 sırasında belirtilenler
Sistem Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 13/11/2019 tarihinde saat 14:00 – 16:00 saatleri arasında İstanbul
Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar İstanbul adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.


V- DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda her pozsiyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.


VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.


VII- ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorumlar (0)
Yeni 2020 Sezonu Tesettür Abiye Modelleri
-1°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Yerli Otomobili Beğendiniz mi?
Namaz Vakti 05 Nisan 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:51
Öğle 13:07
İkindi 15:49
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü